Ein Polisïau a'n Gweithdrefnau

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer rheoli busnes y Comisiynydd

Mae'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol yn cynnwys gwybodaeth am y fframwaith llywodraethu, rheolau sefydlog yn ymwneud â chontractau, cynllun cydsynio/dirprwyo o ran gwneud penderfyniadau, rheoliadau ariannol a chylch gorchwyl ar gyfer pob cyfarfod allweddol.


Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer darparu gwasanaethau


Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer trefniadau caffael a chomisiynu


Polisïau a gweithdrefnau ynglŷn â chyflogi staff

Polisïau a Gweithdrefnau penodol i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent (Swyddfa'r Comisiynydd):

Lle nad oes Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ei pholisi ei hun mewn maes penodol, mabwysiadir y rheini y nodwyd i'w defnyddio gan Heddlu Gwent.  


Gweithdrefn Cwynion


Polisïau Rheoli Cofnodion a Data Personol