Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent

Ms Eleri Thomas MBE yw Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.

Bywgraffiad

Eleri Thomas yw Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ac mae'n rhoi cymorth i'r Comisiynydd wrth iddo gyflawni ei ddyletswyddau. Mae hi'n arwain prosiectau sy'n cyflawni yn erbyn y blaenoriaethau yn ei Gynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent ac yn ei gynorthwyo i weithredu ei gylch gorchwyl i ddarparu gwasanaethau plismona ardderchog, effeithiol ac effeithlon i bobl Gwent. 

Eleri sy'n gyfrifol am feithrin cydberthnasau strategol gydag uwch swyddogion a rheolwyr yn Heddlu Gwent ac mae'n gweithio gyda chyrff allanol gan gynnwys llywodraethau'r DU a Chymru, partneriaid cyfiawnder troseddol, byrddau iechyd, awdurdodau lleol a'r sector gwirfoddol ar brosiectau a mentrau ar y cyd. Mae hi'n cefnogi gwaith y Comisiynydd i ymgysylltu â chymaint o gymunedau â phosibl i sicrhau eu bod yn gallu cyfrannu'n uniongyrchol at y math o blismona maen nhw am ei weld yn lleol.        

Cafodd Eleri, a oedd yn gyn Brif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Gomisiynydd Plant Cymru, ei chydnabod yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2009, pan ddyfarnwyd MBE iddi am ei gwasanaethau i blant a phobl ifanc tra oedd yn bennaeth yr elusen Achub y Plant yng Nghymru.

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn swyddi arwain a rheoli strategol yng Nghymru ac mae ganddi ddylanwad cenedlaethol ar feysydd sy'n cynnwys diogelu pobl; teuluoedd sy'n byw mewn tlodi; plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal; y system cyfiawnder ieuenctid; pobl sy'n profi problemau iechyd meddwl; gofalwyr ifanc; cydlyniant cymunedol; integreiddio teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr; troseddau casineb a'u heffaith ar deuluoedd sy'n ceisio lloches; a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant.

Bu'n arwain y gwaith o alw grŵp arweinyddiaeth rhanddeiliaid cenedlaethol ar gam-fanteisio’n rhywiol ar blant at ei gilydd a arweiniodd at gynhyrchu cynllun gweithredu cenedlaethol a hi oedd y cydgysylltydd rhwng cyflwyniadau’r pedwar Comisiynydd Plant yn y DU i'r Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn 2009 a 2016.

Mae Eleri'n ymddiriedolwr elusen genedlaethol Kids in Museums ac yn gadeirydd ymddiriedolwyr Fforwm Ieuenctid Bro Morgannwg.


Cyflog
£52,000 y flwyddyn


Hysbysiad o Fuddiannau Datgeladwy


Y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch


Treuliau a Gwariant

 


Rhannu hyn: