Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000(y Ddeddf) wedi cael ei llunio i annog sefydliadau cyhoeddus i fod yn fwy agored ac mae'n caniatáu i unrhyw un, ni waeth pwy ydyw na ble mae'n byw, wneud cais am wybodaeth.

O dan y Ddeddf mae gennych hawl i ofyn am unrhyw wybodaeth gofnodedig y mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent yn ei chadw, yn amodol ar yr hyn y gellir ei atal dan yr eithriadau perthnasol a gynhwysir yn y Ddeddf. Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth rydych yn credu sy'n cael ei chadw gennym ni. Mae'r hawl yn perthyn i wybodaeth gofnodedig yn unig, sy'n cynnwys gwybodaeth a gedwir ar gyfrifiaduron, mewn e-byst ac mewn dogfennau wedi eu hargraffu neu wedi eu hysgrifennu â llaw yn ogystal â delweddau, recordiadau fideo a sain. Nid oes gofyn i ni ateb eich cwestiwn os bydd gwneud hynny'n golygu creu gwybodaeth newydd neu roi barn neu ddyfarniad nad yw wedi cael ei gofnodi'n barod.

Rydym wedi datblygu Gweithdrefn Deddf Rhyddid Gwybodaeth sy'n rhoi esboniad manwl o'r prosesau mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n eu dilyn pan dderbynnir cais neu apêl dan y Ddeddf.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth bersonol a gedwir gennym amdanoch chi, mae'r wybodaeth hon yn ddarostyngedig i'r Ddeddf Diogelu Data a rhaid i chi gyflwyno Cais Gwrthrych am Wybodaeth.


Freedom of Information Annual Report 2019/20      Appendix


Freedom of Information Annual Report 2018/19      Appendix

Gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth

Canllawiau ar gyfer gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

Cofnod Datgelu

Mae'r Cofnod Datgelu yn cofnodi ymatebion i geisiadau a dderbynnir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol ac Arweiniad i Wybodaeth

Dysgwch sut rydym yn cydymffurfio â'r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol

Apeliadau

Eich hawliau os ydych yn anhapus â'r ymateb a dderbyniwyd dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Rhannu hyn: