Ystafell Newyddion

Swyddogion Gwent yn ymuno ag ymgyrch genedlaethol i drechu...

Cynhaliwyd y gweithgarwch gorfodi wythnos o hyd rhwng dydd Llun 9 Mai a dydd Gwener 13 Mai a bu swyddogion o Heddlu Gwent yn gweithio gyda phartneriaid awdurdodau lleol i...

Swyddogion Cymorth Cymunedol newydd yn dechrau ar eu gyrfa

Yr wythnos hon, gwnaethom groesawu 25 o swyddogion cymorth cymunedol newydd i Heddlu Gwent.

Sesiwn mannau diogel yn Ysgol Gynradd St Andrews

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi ymweld ag Ysgol Gynradd St Andrews yng Nghasnewydd i wrando ar bryderon trigolion lleol am ddiogelwch yn y...

Plant yn dysgu i sglefr fyrddio yn rhan o brosiect Comisiynydd yr...

Mae plant yng Ngwent yn dysgu i sglefr fyrddio am y tro cyntaf diolch i brosiect sy'n cael cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Heddlu Gwent yn cynnal twrnamaint pêl-droed i hybu iechyd meddwl...

Cynhaliodd Heddlu Gwent dwrnamaint pêl-droed dan 11 i dimau ledled Blaenau Gwent ar gae Keith Williams yn Abertyleri.

Gwanwyn Glân Torfaen

Ymunodd aelodau fy nhîm a phartneriaid o Gyngor Torfaen a gwirfoddolwyr lleol i godi sbwriel yn Llyn Cychod Cwmbrân ar gyfer Gwanwyn Glân Torfaen eleni.

Gwrando ar fusnesau yn Abertyleri

Yr wythnos hon ymwelais ag Abertyleri i siarad â thrigolion a pherchnogion busnes am ddiogelwch cymunedol.

Mae Heddlu Gwent yn recriwtio cadetiaid newydd

Mae Heddlu Gwent yn recriwtio cadetiaid heddlu newydd ledled Gwent.

Sioe deithiol lles Coleg Gwent

Cafodd fy nhîm wahoddiad i ymuno â sioe deithiol lles Coleg Gwent yng Nghampws Casnewydd yr wythnos hon.

Gostyngiad mewn byrgleriaethau yng Ngwent yn 2021

Mae’r ffigurau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod byrgleriaethau wedi gostwng yng Ngwent yn 2021.

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio

Eleni, mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio yn tynnu sylw at y rôl hollbwysig mae eiriolwyr stelcio yn ei chwarae yn pontio'r bwlch rhwng y dioddefwr a'r system...

Diwrnod Stephen Lawrence

Roedd Stephen Lawrence yn fachgen diniwed yn ei arddegau a chafodd ei farwolaeth giaidd ar 22 Ebrill 1993, effaith ysgytiol ar draws y byd.