Ystafell Newyddion

Cyfraith newydd i amddiffyn dioddefwyr troseddau treisgar a...

Mae Llywodraeth y DU yn mynd i gyflwyno cyfraith newydd a fydd yn amddiffyn dioddefwyr a thystion mewn achosion o droseddau treisgar a rhywiol yn well.

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau...

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy Brif Weinidog a Phrif...

Rhaid aros gartref, diogelu’r GIG ac achub bywydau

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi ymuno â phartneriaid plismona, Llywodraeth Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru ac Asiantaeth Llywodraeth Leol Cymru i...

Canolfannau diogelu amlasiantaeth newydd wedi cael eu lansio...

Mae canolfannau diogelu newydd a fydd yn helpu oedolion a phlant bregus i gael mynediad i'r gwasanaethau y mae eu hangen arnynt i'w cadw nhw'n ddiogel wedi cael eu lansio...

Mae amser o hyd i chi leisio barn ynglŷn â phlismona

Mae amser o hyd i chi leisio barn ynglŷn â phlismona yng Ngwent, cyn i arolwg Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gau ar y 10fed o Ionawr.

Cadwch yn ddiogel a mwynhewch Nadolig llawen

Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel o heriol i bob un ohonom.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi galwadau am 'gyfraith...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cefnogi galwadau gan y Comisiynydd Dioddefwyr ar Lywodraeth y DU i gyflwyno cyfreithiau i roi mwy o hawliau i...

Cymunedau'n trechu #Her149 ar gyfer Diwrnod Rhuban Gwyn

Mae trigolion a sefydliadau ledled Gwent wedi derbyn diolch am gymryd rhan yn #Her149 Diwrnod Rhuban Gwyn Gwent.

Dirprwy Weinidog yn canmol gwasanaeth sy'n trawsnewid bywydau...

Mae'r Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip, Jane Hutt AS, wedi canmol gwaith y fenter Braenaru i Fenywod, sy'n helpu menywod yn y system cyfiawnder troseddol yn ne Cymru i adeiladu...

Panel yr Heddlu a Throseddu

Yn gynharach heddiw cynhaliwyd cyfarfod olaf y flwyddyn Panel yr Heddlu a Throseddu.

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg

Gall siaradwyr Cymraeg gael y newyddion diweddaraf am weithgareddau Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent drwy’r e-fwletin a thudalen Facebook Gymraeg bwrpasol.

Cadetiaid yr Heddlu yn derbyn hyfforddiant seiber

Mae Tîm Seiberdroseddu Heddlu Gwent wedi darparu hyfforddiant diogelwch ar-lein i fwy na 70 o gadetiaid yr heddlu.