Ystafell Newyddion

Arolwg ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae Heddlu Gwent eisiau i chi leisio eich barn ynghylch problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal chi.

Pobl ifanc yn rhoi’r sbotolau ar arweinwyr Gwent

Mae plant a phobl ifanc wedi gofyn eu cwestiynau i arweinwyr sector cyhoeddus yn nigwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid Gwent blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Cefnogi dysgwyr yng Nglynebwy a Chasnewydd

Yr wythnos yma gwnaethom gefnogi partneriaid o Goleg Gwent mewn cyfres o ddiwrnodau lles i fyfyrwyr yng nghampysau Glynebwy a Chasnewydd.

Cydnabod gwirfoddolwyr ifanc yn Nhorfaen

Mae mwy na 170 o wirfoddolwyr ifanc gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi cael eu cydnabod mewn seremoni arbennig yr wythnos yma.

Dyfodol Cadarnhaol yn rhoi cymorth i berson ifanc wireddu ei...

Mae prosiect sy'n rhoi cymorth i bobl ifanc sy'n cael anhawster ymdopi ag addysg prif ffrwd wedi helpu un chwaraewr rygbi addawol i daclo'r heriau roedd yn eu hwynebu.

Partneriaid adeiladu'n ysbrydoli pobl ifanc

Dydd Mawrth, gwnaethom gefnogi Willmott Dixon mewn diwrnod gyrfaoedd i ddisgyblion blwyddyn naw yn Ysgol Uwchradd Eglwys Gatholig St Albans ym Mhont-y-pŵl.

Cyswllt Cymunedol Gwent

Cyswllt Cymunedol Gwent yw gwasanaeth negeseuon newydd Heddlu Gwent i drigolion.

Cydnabyddiaeth gan Dogs Trust i’r Cynllun Lles Anifeiliaid

Mae ein Cynllun Lles Anifeiliaid, sy'n sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu trin yn dda a bod y safonau uchaf yn cael eu bodloni, wedi cael tystysgrif cydnabyddiaeth gan...

Deall eich hawliau fel dioddefwr

Mae gan bob dioddefwr trosedd yng Nghymru a Lloegr hawliau penodol sydd wedi eu hamlinellu yn y Cod Dioddefwyr.

Clwb ieuenctid yn Y Fenni yn tyfu ac yn croesawu aelodau newydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn cefnogi clwb ieuenctid ar gyfer plant a phobl ifanc du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol yn Y Fenni.

Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2024

Yr wythnos yma gwnaethom ddathlu Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel.

Rhoi cymorth i ddioddefwyr a phobl sydd wedi bod yn dyst i...

Os ydych chi wedi dioddef neu wedi gweld trosedd mae disgwyl i asiantaethau cyfiawnder troseddol fel yr heddlu a’r llysiau roi gwasanaeth o safon arbennig i chi.