CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU GWENT

SICRHAU GWENT MWY DIOGEL 2017-2021

Bydd fy nghynllun yn llywio penderfyniadau am drawsnewid a sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i helpu i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch y gall pobl ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Newyddion Diweddaraf

Mae angen gwirfoddolwyr i fonitro lles cŵn heddlu

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn recriwtio gwirfoddolwyr sy'n angerddol ynghylch anifeiliaid i helpu i sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu...

Rhoi blaenoriaeth i gymunedau bregus

Cyfarfu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru'r wythnos hon i drafod sut y gallant hwy a...

Ni fydd trais a cham-drin yn cael eu goddef ar y stryd fawr

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi condemnio'r broblem gynyddol o drais a sarhad tuag at staff manwerthu yn y DU.

Blog Gwadd: Liam Jenkins, Sir Casnewydd yn y Gymuned

Fy enw i yw Liam Jenkins, rwy’n 24 oed a fi yw cydlynydd Premier League Kicks ar gyfer ymddiriedolaeth elusennol tîm Sir Casnewydd, Sir Casnewydd yn y Gymuned.

Mae cyllid ar gael i roi cymorth i blant a phobl ifanc

Gall sefydliadau yng Ngwent wneud cais am gyfran o £300,000 gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ariannu prosiectau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sydd...

Cam-drin – ‘does dim terfyn oedran

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cynnal gweminar ar-lein ar gyfer gweithwyr proffesiynol rheng flaen i dynnu sylw at yr effaith ddinistriol mae...