Y Tîm

Mae'r Comisiynydd yn cael cymorth gan dîm o bobl i sicrhau ei fod yn gallu cyflawni pob agwedd ar ei swydd hyd eithaf ei allu.

Fel Pennaeth Gwasanaethau y Telir Amdanynt, y Prif Weithredwr Siân Curley sy'n gyfrifol am gyflogi a rheoli'r tîm staff yn ogystal â monitro safonau.

Mae'r Prif Swyddog Cyllid, Darren Garwood-Pask, yn cynghori'r Comisiynydd ar bob mater ariannol megis effaith y gyllideb a'r holl benderfyniadau gwario a chomisiynu.

Mae'r Prif Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyllid yn atebol i'r Comisiynydd.


Strwythur a Chyflogau

Y Comisiynydd: Jeff Cuthbert: £71,400.

Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd: Eleri Thomas: £55,692.

Prif Weithredwr a Swyddog Monitro: Sian Curley: Salary: £96,072.
• Cynorthwyydd Personol i’r tîm gweithredol (rhannu swydd): £24,576 - £26,565.
• Cynorthwyydd Personol i’r tîm gweithredol: £24,576 - £26,565.

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu: £46,962 - £50,217.
• 2 Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu: £33,360 - £35,307.
• Prentis Cyfryngau Digidol: £15,777 - 18,328.

Pennaeth Sicrwydd a Chydymffurfio (Dirprwy Swyddog Monitro a Swyddog Diogelu Data): £46,962 - £50,217.
• Swyddog Llywodraethu: £30,420 - £32,394.
• Swyddog Safonau a Llywodraethu: £30,420 - £32,394.
• Cynorthwyydd Gweinyddol: £21,837 - £24,156.

Pennaeth Strategaeth: £46,962 - £50,217.
• 3 Swyddog Polisi: £33,360 - £35,307.

Prif Swyddog Ariannol a Swyddog S151: Darren Garwood-Pask. Salary: £96,657.
• Prif Reolwr Ariannu a Chomisiynu: £46,962- £50.217.
• Rheolwr Cyllid a Chomisiynu (Contract tymor penodol tan 30/6/23): £46,962- £50.217.
• Swyddog Busnes ac Arian: £30,420 - £32,394.

Mae strwythur llawn y sefydliad ar gael isod hefyd.

Mae dyletswydd statudol ar y Comisiynydd i gyhoeddi nifer y staff ar y tîm, gan gynnwys cyfran y staff sy'n fenywod a (hyd y gŵyr y Comisiynydd) chyfran y staff sydd o leiafrif ethnig a/neu sydd ag anabledd.

Ar hyn o bryd mae tîm Swyddfa'r Comisiynydd yn cynnwys y staff canlynol:

Nifer y swyddi yn y strwythur*

17

(Cyfwerth ag amser llawn)

Cyfran y staff sy'n fenywod*

11

Cyfran y staff sy'n aelodau o leiafrif ethnig*

0

Cyfran y staff sydd ag anabledd*

2

*heblaw am y Comisiynydd a'r Dirprwy Gomisiynydd