Datganiad Cyfrifon 

Pwrpas y Datganiad Cyfrifon yw darparu gwybodaeth am sefyllfa ariannol, perfformiad, atebolrwydd rheoli adnoddau, risgiau ac ansicrwydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent sy'n ddefnyddiol i ystod eang o ddefnyddwyr.

Gallai defnyddwyr y datganiadau ariannol gynnwys y cyhoedd, y Llywodraeth, cyrff sy'n dyfarnu grantiau, gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr a chontractwyr y Comisiynydd.

Mae'n ofynnol ar bob corfforaeth unigol gynhyrchu ei hendid sengl ei hun o'r Datganiad Cyfrifon â'r Comisiynydd i gynhyrchu Datganiad Cyfrifon ar gyfer y Grŵp.

2019/2020

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddogion Cyllid Cyfrifol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a Phrif Gwnstabl Gwent yn llofnodi’r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio’i fod yn cyfleu darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae’n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2020.

Nid yw’r Swyddogion Cyllid Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio’r cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020. O ganlyniad i’r achos o COVID-19, mae’r awdurdod wedi dargyfeirio adnoddau i gefnogi gwasanaethau rheng-flaen allweddol ac nid yw’r datganiad cyfrifon wedi cael ei baratoi eto. Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi, a bydd y Swyddogion Cyllid Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio’r datganiad cyfrifon, pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos o COVID-19 wedi cilio.

2018/2019


Cyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

Cyfrifon Prif Gwnstabl 


2017/2018

Cyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cyfrifon Prif Gwnstabl

2016/2017

Cyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cyfrifon Prif Gwnstabl

2015/2016

Cyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cyfrifon Prif Gwnstabl

 

 

Rhannu hyn: