Beth Rydym Yn Ei Wario a Sut Rydym Yn Ei Wario

Cyllidebau, Gwybodaeth am y Praesept Plismona a Grantiau a Dderbyniwyd


Datganiad Cyfrifon


Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol


Gwariant Dros £500


Contractau


Treuliau a Lwfansau a Dalwyd


Strwythur Cyflog a Graddau


Archwiliad


Cydymffurfiaeth gpublic contrayda Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 - Rheoliad 113