Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Rydym yn recriwtio Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ar hyn o bryd.

Mae Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn aelodau'r cyhoedd sy'n gwirfoddoli i ymweld â dalfeydd yr heddlu'n ddirybudd i wirio lles y bobl sy'n cael eu cadw ac i wirio dan ba amodau maen nhw'n cael eu cadw a sicrhau bod eu hawliau'n cael eu gwarchod.

Fel rhan o'r rôl byddwch yn arsylwi a chyflwyno adroddiad ar y canlynol:

  • Hawliau'r unigolyn sy'n cael ei gadw
  • Iechyd a lles yr unigolyn sy'n cael ei gadw
  • O dan ba amodau mae'r unigolyn yn cael ei gadw.

Er mwyn gwneud cais:

  • Rhaid i chi fod dros 18 oed
  • Rhaid i chi beidio â bod yn swyddog heddlu sy'n gwasanaethu, staff Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, aelod o'r Heddlu Gwirfoddol, ynad lleyg neu aelod o'r Panel Heddlu a Throsedd
  • Rhaid i chi fod yn byw neu'n gweithio yn ardal Gwent
  • Rhaid i chi fod wedi preswylio yn y DU am y tair blynedd olynol cyn gwneud cais.


Mae rhagor o fanylion am rôl Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ar gael ar wefan Cymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd https://icva.org.uk/purpose

Gellir anfon ceisiadau trwy e-bost at commissioner@gwent.pnn.police.uk neu gellir eu postio at:
Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
Cwmbrân, Gwent
NP44 2XJ

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 05/02/2020

Manyleb y Person
Ffurflen Gais

Penodiad Cadeiryddion sydd wedi ymgymhwyso yn y Gyfraith i wasanaethu ar Baneli Camymddygiad yr Heddlu

Cyfradd ddyddiol o £366.00, £52.50 bob awr gwaith paratoi ac ysgrifennu adroddiadau a treuliau.

Mae’r pedwar Comisynydd Heddlu a Throsedd yng Nhgymru yn dymuno recriwtio hyd at 10 cadeirydd sydd wedi ymgymhwyso yn y Gyfraith i lywyddu gwrandawiadau ar gyfer yr Heddlu yng Nghymru.

Mae’r gwrandawiadau yma yn achosion camymddygiad ddifrifol honedig ac yn rhan pwysig a broses disgyblaeth sydd yn rheoli’r heddlu.

Gwahoddir ceisiadau gan gyfreithwyr cymwys sy’n gallu arddangos unplygrwydd ac annibyniaeth barn, ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad, barn gadarn ac agwedd wrthrychol tuag at y materion a gyflwynir.

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r amod cymhwysedd am benodiad cyfreithiol ar sail 5 mlynedd, fel y nodir yn adran 50, Deddf Llysoedd a Gorfodaeth 2007.

Cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd am fwy o wybodaeth drwy ffonio 01492 805486, drwy e-bost OPCCvacancy@nthwales.pnn.police.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, Ddydd Gwener 7 Chwefror 2020.

Pecyn Cais
Ffurflen Cais

Rhannu hyn: