Swyddi Gwag

 

Ymwelydd Annibynnol â Dalfeydd

Dyddiad cau:

Gwirfoddolwyr yw ymwelwyr annibynnol â dalfeydd sy’n cynnal ymweliadau dirybudd â dalfeydd er mwyn gwirio sut mae carcharorion yn cael eu trin, o dan ba amodau, ac i sicrhau bod eu hawliau’n cael eu parchu.

Yn rhan o’r swydd byddwch yn arsylwi ac yn hysbysu am:
• hawliau’r carcharor
• iechyd a lles y carcharor
• amodau cyfleusterau’r ddalfa.
Er mwyn gwneud cais:
• rhaid i chi fod dros 18 oed
• rhaid i chi beidio â bod yn swyddog heddlu, aelod o staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, heddlu gwirfoddol, ynad lleyg neu aelod o’r Panel Heddlu a Throsedd
• rhaid i chi fod yn byw neu’n gweithio yn ardal Gwent
• rhaid i chi fod wedi bod yn preswylio yn y DU am dair blynedd cyn gwneud cais.

Mae rhagor o fanylion am rôl ymwelwyr annibynnol â dalfeydd ar gael ar wefan y Gymdeithas Ymweliadau Annibynnol â Dalfeydd: https://icva.org.uk/purpose

Disgrifiad swydd
Manyleb person

Gellir e-bostio ceisiadau at commissioner@gwent.pnn.police.uk neu eu hanfon trwy’r post at:

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd
Pencadlys yr Heddlu
Llantarnam Park Way
Cwmbran
Torfaen
NP44 3FW