Ystafell Newyddion

Gwyl Bêl-droed Newport Inclusion Cohesion Shield

Roeddwn wrth fy modd i ymuno â dros 100 o bobl ifanc o bob rhan o Gasnewydd a oedd yn cymryd rhan yng ngŵyl bêl-droed flynyddol Newport Inclusion Cohesion Shield.

Teuluoedd yn Caru Casnewydd

Roeddwn yn falch iawn i fod yn y digwyddiad Teuluoedd yn Caru Casnewydd yn Sgwâr John Frost.

Ymweliad â Theml Hindŵaidd Shree Swaminarayan

Roeddwn yn falch i ymweld â Theml Shree Swaminarayan gyda swyddogion a staff Heddlu Gwent.

Cymorth i ddioddefwyr a thystion camdriniaeth

Mae mynd i'r llys yn gallu bod yn brofiad brawychus. Mae gan ddioddefwyr a thystion cam-drin domestig neu gam-drin rhywiol y mae gofyn iddyn nhw roi tystiolaeth mewn treial...

Gŵyl Yemenïaidd Gymreig

Ddydd Sul, ynghyd â swyddogion a staff o Heddlu Gwent, aeth fy nhîm i Ŵyl Yemenïaidd Gymreig Cymdeithas Cymuned Yemenïaidd Casnewydd.

Dathlu mis Treftadaeth De Asia

Yr wythnos hon, cymerodd fy nhîm ran mewn gweithdy coginio i ddathlu mis Treftadaeth De Asia.

Pobl ifanc yn mwynhau gêm pêl-droed yn erbyn Heddlu Gwent

Cymerodd pobl ifanc o Gil-y-coed ran mewn twrnamaint pêl-droed chwech bob ochr yn erbyn swyddogion Heddlu Gwent, i helpu i chwalu rhwystrau a meithrin ymddiriedaeth rhwng pobl...

Diwrnod 999 Cil-y-coed

Roeddwn yn falch o ymuno â fy nhîm ar gyfer Diwrnod 999 Cil-y-coed ar y penwythnos.

Mynd am dro o amgylch Maesglas

Yr wythnos hon ymunais â Jayne Bryant AS a chynghorwyr lleol o Gasnewydd i ymweld â Maesglas.

Cadetiaid yn cwblhau eu blwyddyn gyntaf o hyfforddiant

Roeddwn wrth fy modd yn ymuno â rhai o gadetiaid ifanc Heddlu Gwent ar gyfer eu parêd cwblhau hyfforddiant yr wythnos hon.

Hwnt ac yma

Yr wythnos hon, buom hefyd yn ymweld â digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol ym Mhilgwenlli yng Nghasnewydd a Pharc Bryn Bach ym Mlaenau Gwent.

Plant yn dysgu syrffio diolch i gronfa Uchel Siryf Gwent

Yng Ngwent, mae mwy na 100 o blant ag anghenion dysgu ychwanegol yn dysgu syrffio, gyda chymorth ariannol gan Uchel Siryf Gwent.