Ystafell Newyddion

Plant yn dysgu i sglefr fyrddio yn rhan o brosiect Comisiynydd yr...

Mae plant yng Ngwent yn dysgu i sglefr fyrddio am y tro cyntaf diolch i brosiect sy'n cael cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Heddlu Gwent yn cynnal twrnamaint pêl-droed i hybu iechyd meddwl...

Cynhaliodd Heddlu Gwent dwrnamaint pêl-droed dan 11 i dimau ledled Blaenau Gwent ar gae Keith Williams yn Abertyleri.

Gwanwyn Glân Torfaen

Ymunodd aelodau fy nhîm a phartneriaid o Gyngor Torfaen a gwirfoddolwyr lleol i godi sbwriel yn Llyn Cychod Cwmbrân ar gyfer Gwanwyn Glân Torfaen eleni.

Gwrando ar fusnesau yn Abertyleri

Yr wythnos hon ymwelais ag Abertyleri i siarad â thrigolion a pherchnogion busnes am ddiogelwch cymunedol.

Mae Heddlu Gwent yn recriwtio cadetiaid newydd

Mae Heddlu Gwent yn recriwtio cadetiaid heddlu newydd ledled Gwent.

Sioe deithiol lles Coleg Gwent

Cafodd fy nhîm wahoddiad i ymuno â sioe deithiol lles Coleg Gwent yng Nghampws Casnewydd yr wythnos hon.

Gostyngiad mewn byrgleriaethau yng Ngwent yn 2021

Mae’r ffigurau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod byrgleriaethau wedi gostwng yng Ngwent yn 2021.

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio

Eleni, mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio yn tynnu sylw at y rôl hollbwysig mae eiriolwyr stelcio yn ei chwarae yn pontio'r bwlch rhwng y dioddefwr a'r system...

Diwrnod Stephen Lawrence

Roedd Stephen Lawrence yn fachgen diniwed yn ei arddegau a chafodd ei farwolaeth giaidd ar 22 Ebrill 1993, effaith ysgytiol ar draws y byd.

Cyllid ar gael i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol

Gall sefydliadau yng Ngwent sy’n darparu gwasanaethau i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol ymgeisio am gyfran o £147 miliwn gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder.

Ffin Dance yn Sefydliad Llanhiledd.

Roeddwn i wrth fy modd yn gweld plant a phobl ifanc o Abertyleri a'r ardaloedd cyfagos yn mwynhau sesiynau Ffin Dance yn Sefydliad Llanhiledd.

Mae Dyfodol Cadarnhaol yn galluogi pobl ifanc i roi cynnig ar...

Rwy’n falch o weld pobl ifanc o Flaenafon yn cymryd rhan mewn sesiynau sglefrfyrddio diolch i Skate Academy UK a Dyfodol Cadarnhaol