Ystafell Newyddion

Cofio dioddefwyr hil-laddiad Srebrenica

Eleni, mae hi'n 27 mlynedd ers yr erchyllter gwaethaf ar dir Ewrop ers yr Ail Ryfel Byd.

Lansio lle diogel i fenywod yng Nghasnewydd

Mae lle diogel newydd i fenywod sy’n dioddef, neu sy’n wynebu risg o drais neu o gam-fanteisio arnynt yn rhywiol, wedi lansio yng Nghasnewydd.

Penodi ymgynghorwyr VAWDASV cenedlaethol

Rwy’n croesawu penodiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru i swydd Ymgynghorydd Cenedlaethol Trais yn Erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol...

Hwnt ac yma

Penwythnos diwethaf roedd fy nhîm allan yng nghymuned Gwent, yn ymweld â Gŵyl Maendy a ffair Ysgol Panteg, yn ogystal â digwyddiad Tu Ôl i’r Bathodyn Heddlu Gwent yng...

Tu Ôl i’r Bathodyn 2022

Daeth dros 20,000 o drigolion Gwent i ddigwyddiad Heddlu Gwent, Tu Ôl i’r Bathodyn, dros y penwythnos.

Cydnabyddiaeth gan Dogs Trust i’r Cynllun Lles Anifeiliaid

Rwyf wrth fy modd bod y Cynllun Lles Anifeiliaid, sy'n cael ei reoli gan fy nhîm ac sy'n sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu trin yn dda a bod y safonau uchaf yn cael eu...

Strategaeth blismona newydd sy’n canolbwyntio ar y plentyn yng...

Mae Heddlu Gwent wedi lansio strategaeth newydd sy’n gosod lles plant a phobl ifanc wrth wraidd ei benderfyniadau.

Sesiynau pêl-droed nos Sadwrn yn dod â chymunedau at ei gilydd

Mae sesiwn hyfforddiant pêl-droed nos Sadwrn am ddim i blant a phobl ifanc yn dod â chymunedau at ei gilydd yng Nghasnewydd.

Prosiect Cymunedol Pobl Ifanc Casnewydd

I nodi Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid, ymwelodd fy swyddfa â’r Prosiect Cymunedol Pobl Ifanc, sydd wedi’i leoli yn Tŷ Cymunedol ym Maendy.

Swyddogion newydd yn dechrau ar eu gyrfa

Roeddwn wrth fy modd i groesawu 47 o swyddogion newydd Heddlu Gwent a'u teuluoedd i'w seremoni diwedd hyfforddiant yr wythnos hon.

Ymweliadau â safleoedd golchi ceir yn helpu i fynd i’r afael â...

Cafodd dros 40 o bobl eu diogelu gan swyddogion fel rhan o ymgyrch sy’n helpu i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern yng Ngwent a ledled gwledydd Prydain.

Hyfforddiant lles anifeiliaid

Mae aelodau fy nhîm wedi cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddiant gyda'r RSPCA a fydd yn eu galluogi nhw i gefnogi ein gwirfoddolwyr lles anifeiliaid i fonitro iechyd a lles cŵn...