Ystafell Newyddion

Cydnabyddiaeth i’r Prif Gwnstabl yn Anrhydeddau Pen-blwydd y...

Mae Prif Gwnstabl Pam Kelly wedi cael Medal yr Heddlu gan y Frenhines yn rhan o’i Hanrhydeddau Pen-blwydd ar gyfer 2022.

Diwrnod agored Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd

Cynhaliodd Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd yng Nghaerffili ddiwrnod agored yr wythnos hon i gynnig rhywle i bobl ifanc fynd yn ystod gwyliau hanner tymor.

Tablau cynghrair newydd yn dangos pa mor gyflym y mae heddluoedd...

Mae'r amser y mae'n ei gymryd i bob heddlu yn y DU ateb galwadau 999 brys wedi'i gyhoeddi am y tro cyntaf erioed, mewn ymgais i wella cyflymder y gwasanaeth a ddarperir i'r...

Ceisio barn pobl am wasanaethau 101 a 999

Gofynnir i drigolion Gwent rannu eu profiadau o wasanaethau 101 a 999, yn ogystal â'r dulliau y byddent yn hoffi eu defnyddio i gysylltu yn y dyfodol.

Ymosodiadau ar weithwyr brys yn cynyddu

Mae'n warthus gweld bod ymosodiadau ar weithwyr y gwasanaethau brys wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Strategaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais...

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru tan 2026.

Elusen yng Ngwent yn agor safle newydd i helpu trigolion lleol

Mae Helping Caring Team, sy'n cefnogi pobl ddigartref a phobl agored i niwed eraill ledled Gwent, wedi agor safle newydd yng nghanol tref Coed-duon gyda chymorth ariannol gan...

Cyfiawnder yng Nghymru – Heddiw ac yn y Dyfodol

Datganiad gan bedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn croesawu cynllun...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu’r fersiwn drafft o Gynllun Gweithredu Hil yr Heddlu a ryddhawyd gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr...

Ar grwydr yng Nghoed-duon a Rhymni

Es i ymweld â Choed-duon a Rhymni'r wythnos hon i gwrdd â'r timau plismona lleol ac i siarad â thrigolion a masnachwyr am y materion sydd o bwys iddyn nhw.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ariannu prosiectau i...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn ariannu dau brosiect sy'n rhoi cymorth i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddechrau ymwneud â throsedd difrifol.

Plant Ysgol Gynradd St Andrews yn holi'r comisiynydd

Mae plant o Ysgol Gynradd St Andrews yng Nghasnewydd wedi cwrdd â Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, am sesiwn holi ac ateb i ddysgu am ei rôl a'i...