Ystafell Newyddion

Gweithgareddau hanner tymor grymusol i ferched ym Mlaenau Gwent

Yn ystod hanner tymor bu pobl ifanc o Flaenau Gwent yn cymryd rhan mewn Diwrnod y Merched yng Nghanolfan Ieuenctid Abertyleri.

Pobl ifanc sy'n gadael y carchar i gael cynnig pecyn cymorth...

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol sy'n cynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, gael problemau wrth...

Gwarchodwch eich beic

Yr wythnos hon ymunodd fy nhîm â swyddogion Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent yng ngorsaf drenau Casnewydd i gynnig marcio fforensig am ddim i feicwyr.

Pobl ifanc Blaenau Gwent yn ymarfer pêl-droed gyda Cardiff City...

Mae pobl ifanc o Flaenau Gwent wedi bod yn egnïol yn ystod wythnos hanner tymor yn cymryd rhan mewn gweithdai pêl-droed a thwrnamaint a drefnwyd gan hyfforddwyr a staff...

Youf Gang yn codi arian ar gyfer apêl Wcráin

Mae plant a phobl ifanc Shaftesbury Youf Gang yng Nghasnewydd wedi codi dros £1000 ar gyfer dioddefwyr y rhyfel yn Wcráin.

Cydnabyddiaeth gan Dogs Trust i’r Cynllun Lles Anifeiliaid

Mae Cynllun Lles Anifeiliaid Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, sy'n sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu trin yn dda a bod y safonau uchaf yn cael eu bodloni o ran lles,...

Gofyn am Ani: cynllun geiriau cod cam-drin domestig

Os ydych yn profi cam-drin domestig ac angen help, gallwch ofyn am 'ANI' mewn fferyllfa sy'n cymryd rhan.

Beicio oddi ar y ffordd anghyfreithlon

Es i ymweld â Blaenafon yr wythnos hon i gwrdd â swyddogion y cyngor a ddangosodd yr ardaloedd o fewn y Safle Treftadaeth y Byd sy’n cael eu difrodi’n wael gan feicio oddi ar...

Gŵyl Lles Coleg Gwent

Roedd yn bleser bod yn bresennol yng ngŵyl lles Coleg Gwent ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent yng Nglynebwy yr wythnos hon.

Eich Blaenafon, Eich Dewis

Roedd y tîm yn falch o gael gwahoddiad i ymuno yn y digwyddiad Eich Blaenafon, Eich Dewis yn Neuadd y Gweithwyr Blaenafon y penwythnos diwethaf.

Cyfleusterau newydd i gefnogi dioddefwyr trais rhywiol a...

Mae proses sy’n caniatáu i ddioddefwyr trais rhywiol a cham-drin domestig allu rhoi tystiolaeth drwy gyfleusterau cyswllt fideo wedi’i lansio ledled Cymru.

Mae 33 o swyddogion newydd yr heddlu wedi ymuno â rhengoedd...

Mae 33 o swyddogion newydd yr heddlu wedi ymuno â rhengoedd Heddlu Gwent yn dilyn gorymdaith cwblhau hyfforddiant yng Nghasnewydd yn gynharach heddiw.