Ystafell Newyddion

Trechu troseddau cyllyll mewn cymunedau

Trechu troseddau cyllyll mewn cymunedau

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn dyfarnu £270,000 i grwpiau...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi dyfarnu £270,493 i 10 sefydliad sy'n cynorthwyo plant a phobl ifanc ledled Gwent.

Cosbi plant yn gorfforol yn erbyn y gyfraith yng Nghymru

O heddiw, [21 Mawrth] bydd cosbi plant yn gorfforol yn erbyn y gyfraith yng Nghymru wrth i Lywodraeth Cymru a’r gwasanaethau brys ddod at ei gilydd i roi plant wrth galon...

Dathlu plant a phobl ifanc ym Mhilgwenlli

Roeddwn wrth fy modd i gael fy ngwahodd i barti ar gyfer holl blant a phobl ifanc clwb Sadwrn KidCare4U.

Creu Cymdogaethau Mwy Diogel

Yr wythnos hon ymunais â Heddlu Gwent yn ward Llanyrafon a Chroesyceiliog yng Nghwmbrân. Cyngor cymuned y ward hon yw'r cyntaf yng Ngwent i ymuno a'r cynllun Dangos y Drws i...

Disgyblion Maendy yn mapio mannau diogel yn eu cymuned

Cymerodd disgyblion Roma o Ysgol Gynradd Maendy ran mewn gweithdy Mannau Diogel i nodi llefydd yn y gymuned maen nhw’n teimlo’n ddiogel ac yn anniogel ynddynt.

Adroddiad cenedlaethol yn cydnabod y galw cynyddol ar blismona...

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi ei hasesiad blynyddol o blismona yng Nghymru a Lloegr.

Mae grantiau gwerth cyfanswm o £72,490 wedi’u rhoi i grwpiau...

Mae 'Eich Llais, Eich Dewis' yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uwch Siryfion Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent a Sefydliad Cymunedol Cymru, sy'n dyfarnu...

Pobl ifanc yn holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yng Ngwent

Mae pobl ifanc o bob rhan o Went wedi bod yn holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau ym mhedwerydd digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Swyddogion Cymorth Cymunedol newydd yn dechrau ar eu gyrfa

Pleser o'r mwyaf oedd croesawu deg Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth

Yr wythnos diwethaf ymunais â gweinidog plismona’r Deyrnas Unedig Kit Malthouse, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt AS, a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd ledled...

Youf Gang yn rhoi cymorth i ffoaduriaid Wcráin

Mae plant a phobl ifanc sy'n ymwneud â Shaftesbury Youf Gang yng Nghasnewydd wedi cael eu canmol am eu hymdrechion yn codi arian a chasglu rhoddion ar gyfer dioddefwyr y...