Ystafell Newyddion

Blog: Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn gyfle pwysig i ni dynnu sylw at ymddygiad gwrthgymdeithasol a dangos yr effaith mae'n ei chael ar ddioddefwyr unigol...

Nid problem heddlu yw ymddygiad gwrthgymdeithasol ond problem...

Yn rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yr wythnos hon, mae arweinwyr Plismona Lleol APCC yn pwysleisio bod gan bob un ohonom ni gydgyfrifoldeb i fynd i'r...

Rhannwch eich barn am adeiladau'r heddlu

Gall trigolion rannu eu barn am adeiladau'r heddlu yng Ngwent.

Dewrder Rhingyll yn cael ei gydnabod gydag enwebiad am wobr...

Mae rhingyll o Heddlu Gwent wedi cael ei chydnabod ag enwebiad ar gyfer Gwobr Genedlaethol Dewrder Heddlu ar ôl iddi orchfygu ac arestio dihiryn oedd yn chwifio cyllell.

Myfyrwyr yr heddlu'n graddio

Yr wythnos hon mae 55 o swyddogion newydd Heddlu Gwent wedi ennill gradd Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona.

Cofio dioddefwyr hil-laddiad Srebrenica

Eleni, mae hi'n 27 mlynedd ers yr erchyllter gwaethaf ar dir Ewrop ers yr Ail Ryfel Byd.

Lansio lle diogel i fenywod yng Nghasnewydd

Mae lle diogel newydd i fenywod sy’n dioddef, neu sy’n wynebu risg o drais neu o gam-fanteisio arnynt yn rhywiol, wedi lansio yng Nghasnewydd.

Penodi ymgynghorwyr VAWDASV cenedlaethol

Rwy’n croesawu penodiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru i swydd Ymgynghorydd Cenedlaethol Trais yn Erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol...

Hwnt ac yma

Penwythnos diwethaf roedd fy nhîm allan yng nghymuned Gwent, yn ymweld â Gŵyl Maendy a ffair Ysgol Panteg, yn ogystal â digwyddiad Tu Ôl i’r Bathodyn Heddlu Gwent yng...

Tu Ôl i’r Bathodyn 2022

Daeth dros 20,000 o drigolion Gwent i ddigwyddiad Heddlu Gwent, Tu Ôl i’r Bathodyn, dros y penwythnos.

Cydnabyddiaeth gan Dogs Trust i’r Cynllun Lles Anifeiliaid

Rwyf wrth fy modd bod y Cynllun Lles Anifeiliaid, sy'n cael ei reoli gan fy nhîm ac sy'n sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu trin yn dda a bod y safonau uchaf yn cael eu...

Strategaeth blismona newydd sy’n canolbwyntio ar y plentyn yng...

Mae Heddlu Gwent wedi lansio strategaeth newydd sy’n gosod lles plant a phobl ifanc wrth wraidd ei benderfyniadau.