Ystafell Newyddion

Asesiad o anghenion dioddefwyr

Rydym wedi penodi Supporting Justice i gynnal asesiad o anghenion dioddefwyr, yn rhan o'n gwaith cydweithredol gyda chomisiynwyr heddlu a throsedd De Cymru a Dyfed Powys.

Ymweliad y Gweinidog Plismona

Yr wythnos hon cawsom ymweliad gan Weinidog Plismona Llywodraeth y DU, Chris Philp AS.

Uwch-gyngor Plant Blaenau Gwent

Yr wythnos hon aeth fy nhîm i gyfarfod Uwch-gyngor Plant Blaenau Gwent, sy'n cynnwys plant o ysgolion ledled y sir, i gynnal gweithdy ar ddiogelwch cymunedol.

Heddlu Gwent yn derbyn 47 swyddog newydd

Yr wythnos yma cefais y fraint o gael gwahoddiad i seremoni cwblhau hyfforddiant 47 swyddog heddlu newydd.

Pobl ifanc yn rhoi’r sbotolau ar arweinwyr Gwent

Mae plant a phobl ifanc o bob rhan o Went wedi holi rhai o brif arweinwyr Gwent yn nigwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Grwpiau cymunedol ar hyd Gwent yn dod at ei gilydd ar gyfer...

Ymunodd grwpiau cymunedol gyda’i gilydd i wneud cais am gyfran o bot grantiau gwerth tua £60,000 o Gronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent.

Gweminar am ddim i helpu i gadw plant yn ddiogel rhag...

Mae Heddlu Gwent a Parents Against Child Exploitation (Pace) yn cynnal gweminar am ddim i helpu rhieni i adnabod arwyddion ecsbloetio plant.

Ffermwyr Ifanc Gwent

Roeddwn yn falch i dderbyn gwahoddiad gan Ffermwyr Ifanc Gwent yr wythnos ddiwethaf i ymuno â nhw mewn cystadleuaeth ranbarthol i benderfynu pwy fydd yn cynrychioli Gwent yng...

Y Panel Heddlu a Throsedd yn recriwtio aelod newydd

Mae Panel Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio aelod annibynnol newydd, i herio, cefnogi a chraffu ar waith fy swyddfa.

Cyllid Strydoedd Saffach yn helpu i fynd i’r afael ag ymddygiad...

Mae arian o gronfa Strydoedd Saffach y Swyddfa Gartref yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau ieuenctid ym Mrynmawr a Thredegar i gefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o...

Deall beth sy'n bwysig i bobl ifanc

Yr wythnos hon cwrddais â phobl ifanc o Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol Gwent sy'n gweithio gyda fy swyddfa i helpu i drefnu a chynnal Hawl i Holi Ieuenctid 2023.

Dathlu llwyddiant gydag Academi Cymheiriaid Gwasanaeth Cyffuriau...

Dydd Llun cefais y fraint o gael gwahoddiad i seremoni graddio ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau cynllun Academi Cymheiriaid Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS).