Pwy Ydym Ni a Beth Ydym Yn Ei Wneud

Strwythur Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu


Strwythur Staffio Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu


Gwybodaeth Gyswllt


Ardal Weithredu

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent yn goruchwylio llu Heddlu Gwent sy'n cwmpasu ardal o 600 milltir sgwâr, sy’n cynnwys pum ardal awdurdod lleol, sef Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae ardal blismona Heddlu Gwent yn gyfuniad o ardaloedd gwledig a threfol. Mae traffig sylweddol ar y rhwydwaith ffyrdd gan gynnwys cyswllt yr M4 i’r de, a Heddlu Gwent sy'n gyfrifol am blismona Ail Bont Hafren.


Amlinelliad o Gyfrifoldebau


Trefniadau'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd


Perthynas â Chyrff eraill