Eich Hawl i Weld Gwybodaeth

Mae Adran 45 Deddf Diogelu Data 2018 (y Ddeddf) yn rhoi hawl i unigolion weld y data personol mae sefydliadau'n eu cadw amdanyn nhw, yn amodol ar rai eithriadau. Mae ceisiadau i weld data personol yn cael eu hadnabod fel Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Os ydych yn cyflwyno Cais Gwrthrych am Wybodaeth ac rydym yn cadw gwybodaeth amdanoch chi, yn ogystal â chopi o'ch data personol sy'n cael eu cadw gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent (Swyddfa'r Comisiynydd), mae gennych hawl i gael gwybod y canlynol:

  • i ba bwrpas y cafodd y data eu prosesu;
  • categorïau'r data personol dan sylw;
  • y derbynyddion neu gategorïau’r derbynyddion rydych yn datgelu'r data personol iddynt;
  • eich cyfnod cadw ar gyfer cadw'r data personol neu, os nad yw hyn yn bosibl, eich meini prawf ar gyfer penderfynu am ba hyd y byddant yn cael eu cadw;
  • eu hawl i ofyn i'r data gael eu cywiro, eu dileu neu eu cyfyngu neu i wrthwynebu prosesu'r data;
  • yr hawl i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth;
  • gwybodaeth am ffynhonnell y data, lle na chafwyd y data yn uniongyrchol gan yr unigolyn;
  • bod system gwneud penderfyniadau awtomataidd yn cael ei defnyddio (gan gynnwys proffilio);
  • y mesurau diogelu rydych yn eu darparu os ydych chi'n trosglwyddo data personol i drydedd wlad neu sefydliad rhyngwladol.

Mae mwy o wybodaeth am y pwyntiau uchod yn ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Gellir gwneud cais ar lafar neu yn ysgrifenedig a bydd am ddim oni bai bod eich cais yn cael ei ystyried i fod yn ormodol neu'n ailadroddus neu'n cael ei ystyried i fod yn amlwg yn ddi-sail.

Os ydym yn barnu bod eich cais yn ormodol, ailadroddus neu'n amlwg yn ddi-sail gallwn ofyn am ffi resymol neu wrthod prosesu eich cais. Os codir ffi bydd yn seiliedig ar gost weinyddol darparu’r wybodaeth ar eich cyfer.

Rhaid i ni roi'r wybodaeth i chi o fewn un mis i dderbyn eich cais gwrthrych am wybodaeth, fodd bynnag, rydym yn gallu estyn y cyfnod hwn gan ddau fis arall os yw eich cais yn gymhleth. Os bydd oedi wrth ymdrin â'ch cais byddwn yn eich hysbysu o fewn un mis i dderbyn eich cais ac yn esbonio pam mae angen yr estyniad.

Efallai y bydd angen i ni ofyn i chi am ddogfennau i brofi eich hunaniaeth. Os oes angen y rhain, bydd y cyfnod o fis ar gyfer ymateb yn dechrau o'r dyddiad y caiff eich hunaniaeth ei gadarnhau.

Os ydym yn gwrthod prosesu eich cais byddwn yn esbonio pam ac yn eich hysbysu am eich hawl i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth o fewn un mis i dderbyn eich cais.

Os yw eich cais am wybodaeth ar wahân i'r wybodaeth amdanoch chi eich hun, megis gwybodaeth am benderfyniadau neu weithredoedd gan Swyddfa'r Comisiynydd, ni allwch ei gyflwyno fel Cais Gwrthrych am Wybodaeth ond gallwch ei gyflwyno fel cais dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Mae gwybodaeth bellach ynghylch sut i gyflwyno cais dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar ein tudalennau Rhyddid Gwybodaeth.