27 Gorffennaf 2023

Agenda

 1.   Ymddiheuriadau am absenoldeb
 2.  Datgan Buddiannau
 3.  Cofnodion a phwyntiau gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 15 Mehefin 2023.
 4.  Archwilio Allanol 
 1.  Diweddariad ar y Datganiad Cyfrifon Drafft

Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau/Pennaeth Cyllid

 1.  Cynllun Ariannol Tymor Canolig 1 - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau/Pennaeth Cyllid
 2. Diweddariad ar Ddatganiad Rheoli'r Heddlu – Llafar - Prif Arolygydd Llywodraethu a Sicrwydd
 3. Adroddiad Drafft ar Strategaeth yr Ystâd- 1  Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau
 4. Polisi Rhoddion a Lletygarwch Swyddfa'r Comisiynydd - Pennaeth Sicrwydd a Chydymffurfiaeth/Prif Weithredwr
 5. Polisi Rhoddion a Lletygarwch yr Heddlu - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau
 6. Dilemâu Llywodraethu a Moesegol Y Pwyllgor Moeseg - Llafar - Prif Arolygydd Dysgu a Datblygu
 7. Cyflwyniad Plant yn y Ddalfa - Uwch-arolygydd – Pennaeth Cyfiawnder Troseddol
 8.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.
 9. Cynllun Gweithredu Plismona Lleol - Storio Tystiolaethol - Uwch-arolygydd – Pennaeth Cyfiawnder Troseddol
 10. Bernir nad yw'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir nad yw wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.  
 11. Unrhyw Fater Arall
 • Trafod pynciau archwiliad dwfn
 1. Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn