Ystafell Newyddion

Calan Gaeaf

Mae'n benwythnos Calan Gaeaf a bydd digon o weithgareddau arswydus yn digwydd.

Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddol Torfaen

Roeddwn wrth fy modd i noddi Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddol Torfaen eleni.

Gwent yn croesawu'r Angel Cyllyll

Mae cerflun anferth wedi'i wneud o dros 100,000 o gyllyll, yn dod i Went ym mis Tachwedd yn rhan o daith gwrth-drais genedlaethol.

Cydweithio i frwydro troseddau casineb

Yr wythnos hon mae fy nhîm wedi bod yn ymweld â threfi ledled Gwent i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb a sut i'w riportio.

Cefnogi ffoaduriaid ifanc

Roeddwn yn falch o gael gwahoddiad i gyflwyno tystysgrifau i grŵp o ffoaduriaid ifanc sydd wedi cwblhau cyfres o weithdai gyda Heddlu Gwent.

Lansio Cadw’n Ddiogel

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi lansio taflen Hawdd ei Darllen i helpu pobl ag anableddau i ddeall pan fo trosedd gasineb wedi ei chyflawni a sut i’w...

Creu system cyfiawnder troseddol decach

Yr wythnos hon rydym yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb, digwyddiad blynyddol sy’n cael ei gynnal o fewn cyd-destun ehangach Mis Hanes Pobl Dduon.

Cyflwyno carreg goffa

Heddiw cynhaliwyd gwasanaeth byr i osod carreg goffa yn ffurfiol y tu allan i bencadlys newydd Heddlu Gwent.

Gwobrau Ieuenctid a Chymunedol Cenedlaethol Hanes Pobl Dduon...

Roeddwn wrth fy modd i ymuno â Heddlu Gwent i gyflwyno Gwobr Gymunedol yng Ngwobrau Ieuenctid a Chymunedol Cenedlaethol Hanes Pobl Dduon Cymru yr wythnos hon.

Canfod Eich Dyfodol

Yr wythnos hon, cymerodd fy nhîm ran mewn digwyddiad Canfod Eich Dyfodol yng Nglynebwy.

Bydd Heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn anfon swyddogion i bob...

Roeddwn i’n falch o glywed yr wythnos hon fod y 43 o Brif Gwnstabliaid yng Nghymru a Lloegr wedi cytuno y bydd yr holl ddioddefwyr y mae eu cartref wedi’i fwrglera yn cael...

Gwrando ar leisiau ifanc

Yr wythnos hon mae fy nhîm wedi bod yn gweithio gyda chlwstwr o ysgolion ym mwrdeistref Caerffili, yn datblygu ein gweithdai mannau diogel.