PARTNERIAID CYFIAWNDER TROSEDDOL

Mae'r Comisiynydd yn chwarae rhan ganolog yn helpu partneriaid cyfiawnder troseddol lleol i gydweithio yn ogystal â chyflwyno mwy o atebolrwydd, a fydd yn cyfrannu at gyflawni cyflawnder. Trwy ddefnyddio'u gorchymyn cyhoeddus, bydd y Comisiynydd yn gwneud y ffordd mae'r partneriaid hyn yn blaenoriaethu a chydweithio ar draws y system cyfiawnder troseddol yn fwy eglur.

Mae'r Comisiynydd yn eistedd ochr yn ochr â phartneriaid ar y Bwrdd Cyfiawnder Troseddol i ddwyn asiantaethau cyfiawnder troseddol lleol at ei gilydd i hyrwyddo prosesau cyfiawnder troseddol cydgysylltiedig ar draws amrywiaeth o ardaloedd.

Partneriaid cyfiawnder troseddol

Mae gan bartneriaid cyfiawnder troseddol gydberthynas hir a sefydlog â'r heddlu.

Mae dyletswydd ddwyochrog ar y Comisiynydd i weithio mewn cydweithrediad ag 'awdurdodau cyfrifol' ac i dalu sylw i'r blaenoriaethau; ac mae dyletswydd arno i weithio gyda chyrff cyfiawnder troseddol lleol i ddarparu 'system cyfiawnder troseddol effeithlon ac effeithiol ar gyfer yr ardal heddlu'.

Dyletswydd i Gydweithredu

Y cyrff cyfiawnder troseddol a gynhwysir yn y ddyletswydd i gydweithredu yw Gwasanaeth Erlyn y Goron, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydicarchardaiy gwasanaeth prawf a thimau troseddau ieuenctid.

Mae'r ddyletswydd yn gosod fframwaith hyblyg ar gyfer gwaith partner rhwng y Comisiynydd a'i bartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol, gyda'r nod o sicrhau bod  penderfyniadau pob partner ar flaenoriaethau a buddsoddiad lleol yn ystyried eu heffeithiau ehangach

Egwyddorion

Bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron, yr heddlu a phartneriaid cyfiawnder troseddol eraill yn parhau i gydweithio i geisio gwelliannau ar draws y system cyfiawnder troseddol gyfan, ac er y bydd y Comisiynydd am weithio gyda phartneriaid yn y system cyfiawnder troseddol, mae egwyddorion annibyniaeth, didueddrwydd, pennu blaenoriaethau a chyfrifoldebau cyfrifo unigol yn cael eu parchu.

Rhannu hyn: