Heddlu Bach Ysgol Gynradd New Inn

27ain Mehefin 2022

Roeddwn wrth fy modd yn cwrdd â disgyblion o Ysgol Gynradd New Inn i glywed am eu cyflawniadau yn ystod eu cyfnod fel Heddlu Bach.

Roeddwn yn falch o weld dull rhagweithiol iawn o ymdrin â diogelwch cymunedol.

Dywedodd y disgyblion wrthyf am yr ystod eang o faterion y maen nhw wedi bod yn codi ymwybyddiaeth ohonynt yn yr ysgol a'r gymuned leol drwy weithio ochr yn ochr â'r Tîm Plismona yn y Gymdogaeth leol.

Manteisiodd y disgyblion ar y cyfle i ofyn amryw o gwestiynau i mi am fy rôl a fy nghyfrifoldebau.

Roedd yn bleser dosbarthu tystysgrifau mewn 'seremoni basio' i'r grŵp fel arwydd o ddiolch am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn.

Rwy'n mwynhau'r sesiynau hyn yn fawr iawn. Maen nhw’n fy helpu i ddeall beth sy'n bwysig i blant a phobl ifanc, sy'n helpu i lywio gwaith fy nhîm a Heddlu Gwent.

Hoffwn ddiolch i ddisgyblion, staff a thîm NXT Gen sydd wedi cefnogi'r grŵp.