• Gwariant Dros £500

    O dan Orchymyn (Gwybodaeth Benodol) Cyrff Plismona Lleol Etholedig 2011, mae'n ofynnol i Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu gyhoeddi manylion yr holl wariant dros £500 ar eu cyfer hwy eu hunain a'r Prif Gwnstabl.

    Cyn dyfarnu unrhyw gontract a chyn creu cyllideb ac felly mynd i gostau, cyflawnir asesiad cadarn o werth am arian gan Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Heddlu.

    2023/2024