Rhoddir hysbysiad drwy hyn bod yr archwiliad o gyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a chyfrifon Prif Gwnstabl Gwent ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2020 bellach wedi’i gwblhau.

Cyhoeddwyd barn ddiamod a’r dystysgrif archwilio cyfrifon ar 12 Hydref 2020 ac nid oedd rhaid i’r Archwilydd Penodedig gyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd dan Adran 22 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Mae’r datganiad cyfrifon ar gael i’w archwilio gan etholwyr llywodraeth leol yn yr Adran Gyllid, Pencadlys yr Heddlu, Croesyceiliog, Cwmbrân rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd lau a rhwng 9am a 4pm ar ddydd Gwener.

Darren Garwood-Pask

Prif Swyddog Cyllid
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent

Nigel Stephens

Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau
Heddlu Gwent

Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
CWMBRÂN
NP44 2XJ