Cydnabyddiaeth i wasanaeth sy’n trawsnewid bywydau troseddwyr benywaidd yn Ne Cymru

20fed Hydref 2021

Mae menter sy’n cefnogi troseddwyr benywaidd yn Gwent, yn sicrhau eu lles ac yn rhoi cymorth iddynt dorri’r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael cydnabyddiaeth gan Howard League for Penal Reform.

Mae Dull System Gyfan y Cynllun Braenaru i Fenywod yn darparu ymyrraeth gynnar a chymorth wedi’i dargedu i gefnogi troseddwyr benywaidd. Mae'n rhoi cefnogaeth iddynt gyda phroblemau fel camddefnydd alcohol a sylweddau, problemau iechyd meddwl a gwella perthnasoedd o fewn teuluoedd. Ei nod yw lleihau nifer y menywod yn y system cyfiawnder troseddol, lleihau ail droseddu, a helpu menywod i fyw bywydau iachach, mwy diogel.

Derbyniodd y gydnabyddiaeth yn rhan o Wobrau Cymunedol 2021 Howard League sy’n cydnabod cynlluniau llwyddiannus sy’n lleihau trosedd a thrawsnewid bywydau.

Lansiwyd y gwasanaeth ym mis Hydref 2019 a chaiff ei gomisiynu ar y cyd gan gomisiynwyr yr heddlu a throsedd Gwent a De Cymru, Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM yng Nghymru, ac yn cael ei ddarparu gan Gonsortiwm Future 4 - G4S, Cymru Ddiogelach, Include a Llamau.

Meddai Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert: “Mae Dull System Gyfan y Cynllun Braenaru i Fenywod yn sicrhau bod menywod a merched sy’n dod i mewn i’r system cyfiawnder troseddol yn derbyn gofal, a bod eu hiechyd a lles hirdymor yn cael eu hystyried trwy gydol eu siwrnai trwy’r broses cyfiawnder troseddol.

“Mae’r gydnabyddiaeth hon yn haeddiannol iawn. Mae’r gwasanaeth yn enghraifft wych o gydweithio effeithiol rhwng sefydliadau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, lleihau troseddu a helpu i gadw ein cymunedau’n ddiogel.”

Meddai Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Michael: “Dyma gydnabyddiaeth galonogol o ddull rydym wedi bod yn ei ddefnyddio gyda’n gilydd am nifer o flynyddoedd, i leihau trosedd trwy adnabod yr achosion a mynd i’r afael â nhw gyda’n gilydd. Mae’n dangos gwerth cydweithredu ac yn profi y gallwn gyflawni mwy gyda’n gilydd nag y gallwn ni ar ein pennau ein hunain.

Mae’n seiliedig ar ofyn, pan fydd menyw’n cael ei thynnu i mewn i’r System Cyfiawnder Troseddol yn y lle cyntaf, pam mae’r ymddygiad troseddol wedi digwydd, beth yw ei hamgylchiadau, a chynnig llwybr bywyd newydd iddi trwy’r rhaglen.

Mae’r gydnabyddiaeth gan Wobrau Cymunedol Howard League yn destament i’r dull rydym wedi ei ddefnyddio’n gydweithredol ledled De Cymru a Gwent, yn gwella canlyniadau trwy ymyrraeth gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol, gan gydgysylltu ymyraethau angenrheidiol i gefnogi newid parhaol a meithrin cadernid.”

Meddai Dirprwy Brif Gwnstabl Amanda Blakeman: “Mae lleihau ail droseddu a dargyfeirio pobl oddi wrth ffordd o fyw sy’n gysylltiedig â throsedd yn rhan annatod o’r ffordd rydym yn cadw cymunedau Gwent yn ddiogel.

“Mae’r gwasanaeth hwn, fel cymaint o wasanaethau sy’n cael eu comisiynu trwy Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

“Trwy ymgysylltu’n rhagweithiol gyda throseddwyr benywaidd, gallwn helpu pobl i symud ymlaen gyda’u bywydau mewn ffordd ddiogel ac iach.”