Cytunodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i gymeradwyo cais y cyn Brif Gwnstabl, Julian Williams am gyflogaeth ôl-wasanaeth i fod yn Athro Ymgynghorol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Reference Number: PCCG-2019-083

Date Added: Dydd Mawrth, 31 Mawrth 2020

Details:

Ym mis Mawrth 2018, cyflwynodd y Swyddfa Gartref ofyniad i Brif Swyddogion hysbysu ynghylch eu cyflogaeth ôl-wasanaeth o fewn 12 mis ar ôl iddynt adael gwasanaeth yr heddlu. Roedd hyn hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd adolygu a chymeradwyo addasrwydd cyflogaeth ôl-wasanaeth Prif Swyddogion. At ddibenion tryloywder, mae’n ofynnol wedyn i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd gyhoeddi’r manylion ar eu gwefan.

Attachments: