Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i Cymorth i Fenywod Cyfannol i ddarparu Canolfan Galw Heibio gyda’r nod o roi cymorth i fenywod agored i niwed a dioddefwyr cam-fanteisio rhywiol yng Ngwent.

Reference Number: PCCG-2021-024

Date Added: Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2021

Details:

Bydd cyfnod y dyfarniad yn parhau am ddwy flynedd o 1 Rhagfyr 2021 tan 30 Tachwedd 2023.

Pwrpas y cyllid yw galluogi oedolion a phobl ifanc ac aelodau cefnogol eu teuluoedd sydd wedi profi cam-drin rhywiol, trais rhywiol neu gam-fanteisio rhywiol i ymdopi â thrawma eu profiadau a gwella cymaint ag y gallant.

Attachments: