Cwynion a dderbyniwyd gan y Panel Heddlu a Throseddu

Ar y dudalen hon byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am nifer y cwynion a/neu faterion ynghylch ymddygiad a ddaethpwyd i sylw'r Comisiynydd drwy banel yr heddlu a throseddu.

Caiff y wybodaeth ei diweddaru ar ddechrau pob blwyddyn ariannol fel safon ofynnol.

Cwynion a dderbyniwyd gan y Panel Heddlu a  Throseddu

RhifDyddiad DerbynCwyn yn ErbynCwynCamau Gweithredu

1

11 Rhagfyr 2012

Y ComisiynyddNid ystyriwyd ei bod yn gŵynDim camau pellach

2

13 Chwefror 2013

Y Comisiynydd

Nid ystyriwyd ei bod yn gŵyn

Dim camau pellach

3

29 Ebrill 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd tri chwyn mewn un Nid ystyriwyd bod dau ohonynt yn gwynion, cafodd un ei chofnodi fel cwyn a'i chadarnhau.Dim camau pellach

4

17 Mai 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd cwynDim camau pellach

5

20 Mai 2013

Y ComisiynyddNid ystyriwyd ei bod yn gŵynDim camau pellach

6

9 Gorffennaf 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd cwyn. Gofynnwyd am ragor o wybodaethNi chafwyd ymateb gan yr achwynydd

7

22 Gorffennaf 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd e-bost cyffredinol, nid cwyn.Cyfeiriwyd at Swyddfa'r Comisiynydd

8

24 Gorffennaf 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd cwyn.Dim camau pellach

9

8 Hydref 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd cwyn ac ystyriwyd ei bod yn ailadroddus.Dim camau pellach

10

23 Hydref 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd cwyn ac ystyriwyd ei bod yn ailadroddus.Dim camau pellach

11

23 Hydref 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd cwyn ac ystyriwyd ei bod yn ailadroddus.Dim camau pellach

12

15 Tachwedd 2013

Y ComisiynyddDerbyniwyd cwyn ac ystyriwyd ei bod yn ailadroddus.Dim camau pellach

13

8 Ebrill 2014

Y ComisiynyddCwyn dienwCyfeiriwyd at yr IPCC

14

4 Mehefin 2014

Y Comisiynydd

Cwyn am y Comisiynydd am iddo beidio ag ymateb i ohebiaeth ynghylch gwasanaethau i ddioddefwyr

Dim camau pellach

15

23 Rhagfyr 2015

Y ComisiynyddCwyn yn erbyn y Comisiynydd am gamymddwyn mewn swydd gyhoeddusCyfeiriwyd at yr IPCC ac ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth o gamymddwyn. Cyfeiriwyd yn ôl at y Panel Heddlu a Throseddu ac ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth o gamymddwyn. Dim camau pellach.

16

21 Ebrill 2016

Y Comisiynydd

Cwyn am beidio â datgelu gwybodaeth / tystiolaeth gyflawn mewn cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl

Ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth Dim camau pellach. Argymhellwyd y dylai'r achwynydd geisio datrysiad lleol gyda Heddlu Gwent

17

13 Mehefin 2016

Y ComisiynyddCwyn yn ymwneud â gorchymyn i symud ymgyrchwyr o ganol trefDim tystiolaeth. Dim camau pellach

18

1 Gorffennaf 2016

Y ComisiynyddCwyn am fethu ag ymchwilio i gŵyn mewn modd teg a thryloyw.Ystyriwyd bod y gŵyn wedi cael ei thrin yn gywir. Gofynwyd am ymddiheuriad mewn perthynas â chamgymeriad gweinyddol.
192 Hydref 2016Y ComisiynyddMethu â dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif.Dangosodd ymchwiliad gan lu heddlu allanol nad oedd achos i'w ateb. Gofynnwyd am ymddiheuriad i'r achwynydd am oedi wrth ddarparu gwybodaeth.
202 Tachwedd 2016Y ComisiynyddCwyn mewn perthynas â methiant Heddlu Gwent i ymdrin â chyhuddiadau o ddifrod troseddol yn briodol.Tynnwyd y gŵyn yn ôl.
2119 Ebrill 2017Y Comisiynydd

 

Cwyn gyffredinol oherwydd oedi wrth ymateb i achwynydd

Gofynnwyd i Swyddfa'r Comisiynydd ymddiheuro am oedi wrth ymateb i'r achwynydd Dim camau pellach.
2218 Gorffennaf 2017Y ComisiynyddMethu â dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif (cysylltiedig â chwyn 20 a 21)Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.
2321 Rhagfyr 2017Y ComisiynyddCysylltiedig â chwynion 20-22Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.
2413 Medi 2018Y ComisiynyddCwyn yn erbyn Comisiynydd blaenorolDim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.
251 Ebrill 2019PCC & DPCC

Cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC) a’i Ddirprwy (DPCC)

Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.
Rhannu hyn: