GWARIANT DROS £500

O dan Orchymyn (Gwybodaeth Benodol) Cyrff Plismona Lleol Etholedig 2011, mae'n ofynnol i Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu gyhoeddi manylion yr holl wariant dros £500 ar eu cyfer hwy eu hunain a'r Prif Gwnstabl.

Cyn dyfarnu unrhyw gontract a chyn creu cyllideb ac felly mynd i gostau, cyflawnir asesiad cadarn o werth am arian gan Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Heddlu.

2019-2020

Mawrth 2020

Chwefror 2020

Ionawr 2020

Rhagfyr 2019

Tachwedd 2019

Hydref 2019

Medi 2019

Awst 2019

Gorffennaf 2019

Mehefin 2019

Mai 2019

Ebrill 2019

 


Archif

2018-2019


2017-2018


2016-2017


2015-2016

Rhannu hyn: