Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona (a godir yn lleol trwy dreth y cyngor) ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Cyllideb a Hysbysiad Praesept 2019/20

Cyllideb a Hysbysiad Praesept 2018/19

Cyllideb a Hysbysiad Praesept 2017/18

Cyllideb a Hysbysiad Praesept 2016/17

Cyllideb a Hysbysiad Praesept 2015/16


Medium Term Financial Projections

The Medium Term Financial Projections (MTFP) should provide a clear and concise view of future financial sustainability and the decisions that need to be made in order to address any gaps in long-term funding and options to address any funding deficit.  The MTFP is scrutinised by the statutory Chief Finance Officers, Joint Audit Committee, Strategy and Performance Board and the Police and Crime Panel.


Datganiad Cyfrifon

Pwrpas Datganiad Cyfrifon yw darparu gwybodaeth am sefyllfa ariannol, perfformiad, atebolrwydd rheoli adnoddau, risgiau ac ansicrwydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent sy'n ddefnyddiol i ystod eang o ddefnyddwyr.

Gallai defnyddwyr y datganiadau ariannol gynnwys y cyhoedd, y Llywodraeth, cyrff sy'n dyfarnu grantiau, gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr a chontractwyr y Comisiynydd.


Llythyr Archwilio Blynyddol

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol yn crynhoi casgliadau'r archwiliad o ddatganiadau ariannol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent.


Strategaeth Rheoli'r Trysorlys

Ystyr Rheoli'r Trysorlys yw rheoli'r llif arian, bancio, y farchnad arian a thrafodion marchnad cyfalaf; rheoli'r risgiau cysylltiedig, a cheisio sicrhau'r perfformiad neu gydnabyddiaeth orau sy'n gyson â'r risgiau hynny.

Rhannu hyn: