HAEN 2 - 'CRONFA GYMUNEDOL YR HEDDLU' Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU

Beth yw Cronfa Gymunedol yr Heddlu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu?

Nod y Gronfa yw galluogi plant a phobl ifanc yng Ngwent i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus, gan adeiladu gwell dyfodol iddyn nhw eu hunain a'u cymuned trwy roi'r grym i Heddlu Gwent fynd i'r afael â phroblemau yn y gymuned mewn ffordd barhaol ac effeithiol.

Mae meithrin cydberthynas gadarnhaol rhwng plant a phobl ifanc a'r heddlu, sy'n seiliedig ar barch ar y ddwy ochr, yn hanfodol. Trwy ganolbwyntio ar ymyrryd ac atal yn gynnar, bydd y Gronfa'n rhoi cymorth i bobl ifanc sy'n fregus, neu mewn perygl, fyw eu bywydau gan wireddu eu potensial yn llawn, a chreu cymunedau cadarn, sy'n fwy diogel a mwy cynhwysol.

Mae Timau Plismona Cymdogaeth mewn lle da i adnabod anghenion y gymuned leol ac felly mae eu gwaith gyda sefydliadau lleol, i gefnogi a helpu i ddatrys problemau, yn hollbwysig. Byddant yn ystyried ardaloedd difreintiedig, yr angen mwyaf taer a galw ar yr heddlu i annog prosiectau penodol, seiliedig ar dystiolaeth, sy’n cyd-fynd â gwaith yr heddlu ac yn ategu ato, ac sy’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol i blant, pobl ifanc a'r gymuned.


Pwy all wneud cais am gyllid?

Bydd y Gronfa'n rhoi cymorth i sefydliadau dielw sy’n ceisio cyflawni prosiectau a gwasanaethau trwy weithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus dan 25 oed sy'n byw yn ardal llu Heddlu Gwent. Bydd y Gronfa'n canolbwyntio ar brosiectau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc

  • a allant fod mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, neu
  • sydd wedi dod yn ddioddefwyr trosedd.

Anogir ceisiadau am symiau rhwng 10,000 a £50,000 ac mae cyllid ar gael am hyd at dair blynedd.

Gellir gweld manylion llawn blaenoriaethau a meini prawf y gronfa, gan gynnwys pwy sy'n gymwys i wneud cais a pha fath o brosiectau a chostau, yma.


Beth yw'r broses ar gyfer gwneud cais?

Mae'r broses yn dechrau trwy lenwi Holiadur cyn Cymhwyso a'i chyflwyno i PCCPoliceCommunityFund@gwent.pnn.police.uk. Gellir lawrlwytho'r Holiadur cyn Cymhwyso yma.

Ceir manylion y broses ar ôl cyflwyno Holiadur cyn Cymhwyso isod:

Er y gellir gwneud ceisiadau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, anogir pobl i lenwi a chyflwyno ffurflenni cais (y ffurflen ei hun ac nid yr Holiadur Cyn Cymhwyso) erbyn y dyddiadau canlynol er mwyn iddynt gael eu hystyried gan y Panel Adolygu Cyllid sy'n cyfarfod bob tri mis.

12 Rhagfyr 2019 – Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i gael eu hystyried gan y Panel Cyllid ar 27 Chwefror 2020.

3 Gorfennaf 2020 – Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i gael eu hystyried gan y Panel Cyllid ar 11 Medi 2020.

Am ragor o wybodaeth am Gronfa Gymunedol yr Heddlu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, neu i drafod a yw eich syniad yn gymwys ar gyfer gwneud cais, cysylltwch â ni ar PCCPoliceCommunityFund@gwent.pnn.police.uk.


Prosiectau Llwyddiannus

2018/19


Archif Dyfarniadau – Cronfa Bartneriaeth/Cronfa Gomisiynu  

Rhannu hyn: