Cyllideb 2016-17

Council Tax Precept Notice 2016/17 (Saesneg yn unig)

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2018/19 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu. Bydd y rhan fwyaf o'r gyllideb yn cael ei dyrannu i Heddlu Gwent at ddibenion gweithredol, ond mae angen cadw elfen ohoni i dalu costau Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a chomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau ar wahân i Heddlu Gwent.

Office of the Police and Crime Commissioner Budget 2016/17 (Saesneg yn unig)

Wrth bennu Gofynion y Gyllideb ar gyfer 2016/17 mae'r Comisiynydd wedi ystyried y Cynllun Heddlu a Throseddu, barn y Prif Gwnstabl am yr adnoddau ariannol y mae eu hangen i gyflawni gofynion gweithredol y Cynllun, lefel yr adnoddau i gael eu dyrannu ar gyfer comisiynu ar wahân i'r rhai gan y Prif Gwnstabl a chostau rhedeg Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu:

  1. Gofyniad cyllideb o £119,539,273  ar gyfer 2016/17;
  2. Arbedion arfaethedig o £4.350 miliwn yn 2016/17 y ceir manylion amdanynt yn Atodiadau 4a, 4b, 4c, 5a a 5b yr atodiad i'r cyflwyniad hwn;
  3. Y Rhaglen Gyfalaf ddechreuol fel y disgrifir yn Atodiad 8;
  4. Defnydd arfaethedig pellach yr arian wrth gefn (Atodiad 7); a
  5. Praesept arfaethedig ar gyfer 2016/17 i'w godi mewn perthynas â threuliau cyffredinol o £47,038,520 (cyfwerth ag eiddo Treth y Cyngor Band D o £220.06) a bydd y swm hwn yn cael ei rhannu i bob Cyngor Dinas/Sir/Bwrdeistref Sirol yn unol â'r tabl canlynol:

Awdurdodau Unedol

£

Sylfaen Drethu Cyfwerth â Band D (£)

Blaenau Gwent

4,408,759

20,034.35

Caerffili

13,110,105

59,575.14

Sir Fynwy

9,925,153

45,102.03

Casnewydd

12,355,409

56,145.64

Torfaen

7,239,094

32,896.00

Cyfanswm

47,038,520

213,753.16

Mae'r praesept a ddangosir yn y tabl uchod yn cynhyrchu'r symiau canlynol o dreth y cyngor ar gyfer y gwahanol fandiau:

Band Treth y Cyngor

£

A

146.71

B

171.16

C

195.61

D

220.06

E

268.96

F

317.86

G

366.77

H

440.12

I

513.47

 

 

Budget 2016/2017 Annex (Saesneg yn unig)

Appendix 1a Impact of Incremental Precept Changes (Saesneg yn unig)

Appendix 1b Medium Term Financial Projections (Saesneg yn unig)

Appendix 2 Medium Term Financial Projections - Assumptions (Saesneg yn unig)

Appendix 3 In Service Pressures/Developments (Saesneg yn unig)

Appendix 4a Identified Budgetary Savings (Saesneg yn unig)

Appendix 4b Staying Ahead Schemes Delivered 2015/16 (Saesneg yn unig)

Appendix 4c Staying Ahead Phase 8 Schemes 2016/17 to 2020/21 and Other Savings Initiatives (Saesneg yn unig)

Appendix 5a Police Officer Establishment Flight Path (Saesneg yn unig)

Appendix 5b Police Staff (Excluding PCSOs) Establishment Flight Path (Saesneg yn unig)

Appendix 6a 2015/16 Revenue Budget to the 30th November 2015 (Saesneg yn unig)

Appendix 6b Establishment Summary as at 30th November 2015 (Saesneg yn unig)

Appendix 6c 2015/16 Capital Programme to the 30th November 2015 (Saesneg yn unig)

Appendix 7 Reserves Position 2015/16 (Saesneg yn unig)

Appendix 8  Capital Programme 2016/17 to 2020/21 (Saesneg yn unig)

Decision Log Approving the Budget for 2016/17 - decision log PCCG-2016-011 (Saesneg yn unig)