Cyllideb 2015-16

Hysbysiad Praesept Treth y Cyngor 2015/16

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2018/19 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu. Bydd y rhan fwyaf o'r gyllideb yn cael ei dyrannu i Heddlu Gwent at ddibenion gweithredol, ond mae angen cadw elfen ohoni i dalu costau Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a chomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau ar wahân i Heddlu Gwent.

Cyllideb 2015/16 Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Wrth bennu Gofynion y Gyllideb ar gyfer 2015/16 mae'r Comisiynydd wedi ystyried y Cynllun Heddlu a Throseddu, barn y Prif Gwnstabl am yr adnoddau ariannol y mae eu hangen i gyflawni gofynion gweithredol y Cynllun, lefel yr adnoddau i gael eu dyrannu ar gyfer comisiynu ar wahân i'r rhai gan y Prif Gwnstabl a chostau rhedeg Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu:

  1. Gofyniad cyllideb o £117,773,547  ar gyfer 2015/16;
  2. Arbedion arfaethedig a defnydd o arian wrth gefn o £6.027 miliwn yn 2015/16 y ceir manylion amdanynt yn Atodiadau 4a, 4b, 4c, 5a a 5b yr atodiad i'r cyflwyniad hwn;
  3. Y Rhaglen Gyfalaf ddechreuol fel y disgrifir yn Atodiad 8;
  4. Defnydd arfaethedig pellach yr arian wrth gefn (Atodiad 7); a
  5. Praesept arfaethedig ar gyfer 2015/16 i'w godi mewn perthynas â threuliau cyffredinol o £44,856,814 (cyfwerth ag eiddo Treth y Cyngor Band D o £211.62) a bydd y swm hwn yn cael ei rhannu i bob Cyngor Dinas/Sir/Bwrdeistref Sirol yn unol â'r tabl canlynol:

Awdurdodau Unedol

£

Sylfaen Drethu Cyfwerth â Band D (£)

Blaenau Gwent

4,193,286

19,815.17

Caerffili

12,552,905

59,318.14

Sir Fynwy

9,430,071

44,561.34

Casnewydd

11,757,615

55,560.04

Torfaen

6,922,937

32,714.00

Cyfanswm

44,856,814

211,968.69

Mae'r praesept a ddangosir yn y tabl uchod yn cynhyrchu'r symiau canlynol o dreth y cyngor ar gyfer y gwahanol fandiau:

Band Treth y Cyngor

£

A

141.08

B

164.59

C

188.11

D

211.62

E

258.65

F

305.67

G

352.70

H

423.24

I

493.78

 

Atodiad Cyllideb 2015/2016

Pecyn Atodiadau

Cofnod Penderfyniadau yn Cymeradwyo’r Gyllideb ar gyfer 2015/16 - Cofnod Penderfyniadau PCCG-2015-001