Haen 2: Cronfa Gymunedol yr Heddlu

Beth yw Cronfa Gymunedol yr Heddlu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu?

Nod y Gronfa yw galluogi plant a phobl ifanc yng Ngwent i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus, adeiladu gwell dyfodol iddyn nhw eu hunain a'u cymuned trwy fynd i'r afael â phroblemau yn y gymuned mewn ffordd barhaol ac effeithiol. 

Mae meithrin cydberthynas gadarnhaol rhwng plant a phobl ifanc a'r heddlu, sy'n seiliedig ar barch ar y ddwy ochr, yn hanfodol. Trwy ganolbwyntio ar ymyrryd ac atal yn gynnar, bydd y Gronfa'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sy'n fregus, neu mewn perygl, i allu byw eu bywydau gan wireddu eu potensial yn llawn, a chreu cymunedau cadarn, sy'n fwy diogel a mwy cynhwysol.

Mae Timau Plismona Cymdogaeth mewn lle da i adnabod anghenion y gymuned leol ac felly mae eu gwaith gyda sefydliadau lleol, i gefnogi a helpu i ddatrys problemau, yn hollbwysig. Bydd Arolygwyr Lleol, ynghyd â chynrychiolwyr Heddlu Gwent, yn hwyluso’r gwaith o gynhyrchu syniadau am brosiectau sydd wedi dod oddi wrth y cymunedau eu hunain ac sy’n targedu plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol, sydd eisoes yn y system neu sydd wedi dioddef trosedd.


Pwy all wneud cais am gyllid?

Bydd y Gronfa'n rhoi cymorth i sefydliadau dielw sy’n ceisio cyflawni prosiectau a gwasanaethau trwy weithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus dan 25 oed sy'n byw yn ardal llu Heddlu Gwent. Bydd y Gronfa'n canolbwyntio ar brosiectau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc

  • a allant fod mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, neu
  • sydd wedi dod yn ddioddefwyr trosedd.

Anogir ceisiadau am symiau rhwng 10,000 a £50,000 ac mae cyllid ar gael am hyd at dair blynedd.

Gellir gweld manylion llawn blaenoriaethau a meini prawf y gronfa, gan gynnwys pwy sy'n gymwys i wneud cais a pha fath o brosiectau a chostau, yma.


Beth yw'r broses ar gyfer gwneud cais?

Mae'r broses yn dechrau trwy lenwi Holiadur cyn Cymhwyso a'i chyflwyno i PCCPoliceCommunityFund@gwent.pnn.police.uk

Lawrlwythwch yr holiadur cyn cymhwyso.

Ceir manylion y broses ar ôl cyflwyno Holiadur cyn Cymhwyso isod:

Cronfa Gymunedol yr Heddlu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu - Map Proses

Ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020/21 cafodd  Cronfa Gymunedol yr Heddlu’r Comisiynydd o £300,000 ei dyrannu’n llawn yn dilyn cyfarfod Panel 14eg Chwefror 2020 a roddodd ystyriaeth i nifer fawr o geisiadau am grantiau i gael eu cyhoeddi o’r 1af Ebrill 2020 ymlaen.

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am y penderfyniadau terfynol erbyn diwedd mis Chwefror / dechrau mis Mawrth. Mae hyn yn golygu bod cyfarfod y Panel Cyllid a drefnwyd ar gyfer 11eg Medi 2020 wedi cael ei ganslo, gan fod y cyllid am y flwyddyn wedi cael ei ddyrannu’n llawn.  

Serch hynny, gall ymgeiswyr gyflwyno Holiadur Cyn Cymhwysoi’w ystyried yn y man ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22. Ceir amlinelliad o’r dyddiadau cau a dyddiadau allweddol isod:

Dylid cyflwyno holiaduron cyn cymhwyso i PCCPoliceCommunityFund@gwent.pnn.police.uk erbyn yr  2il o Hydref 2020.

Dylid cyflwyno ceisiadau llawn i PCCPoliceCommunityFund@gwent.pnn.police.uk erbyn y 4ydd o Ragfyr 2020.

Mae cyfarfod Panel Adolygu Cyllid Cronfa Gymunedol yr Heddlu’r Comisiynydd wedi ei drefnu ar gyfer y 4ydd o Chwefror 2021.

Mae Panel Penderfynu’r Comisiynydd wedi ei drefnu ar gyfer y 12fed Chwefror 2021.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am y Penderfyniadau Terfynol ddiwedd mis Chwefror / dechrau mis Mawrth 2021.


Prosiectau Llwyddiannus

2020/21

2019/20

2018/19


Archif Dyfarniadau – Cronfa Bartneriaeth/Cronfa Gomisiynu