Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

162 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-028  Cyllid Connect Gwent ar gyfer Sefydliadau Partner 2019-20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi arian i sefydliadau partner sy’n gweithio o fewn Connect Gwent ar gyfer 2019-20.

PCCG-2019-028

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Age Cymru Gwent - I barhau i dalu am 30 awr o gymorth gan y Gweithiwr Achos i Bobl Hŷn. Cyfanswm: £18,750. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – i barhau i ariannu'r Ymarferydd Lles ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Cyfanswm £24,500. Umbrella Cymru - i roi cymorth i'r dioddefwyr hynny sydd ei angen mewn perthynas â'u rhywedd neu hunaniaeth rywiol. Cyfanswm £5,000

Dangos Mwy
PCCG-2019-023  Cyllid Camau Cynnar Gyda'n Gilydd 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i gefnogi'r rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-023

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Darperir y cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd a Heddlu Gwent i ddarparu ymateb ar draws system gyfan i bobl fregus trwy fabwysiadu agweddau gwybodus Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod tuag at blismona gweithredol a phartneriaid allweddol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-026    Cronfa Effaith Gadarnhaol 2018/19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid o £8,322.50 o Gronfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-026  

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-029  Gwasanaeth Dros Dro ar gyfer Dioddefwyr sy’n Blant a Phobl Ifanc

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ariannu'r gorwariant mewn perthynas â'r gwasanaeth dros dro a ddarparwyd gan Umbrella Gwent yn 2018/19 ac i ymestyn y ddarpariaeth dros dro am 9 mis tan fis Rhagfyr 2019.

PCCG-2019-029

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Mae proses gaffael wedi cychwyn i gymryd lle'r gwasanaeth; disgwylir na fydd contract newydd yn weithredol i ddarparu'r gwasanaeth newydd cyn mis Hydref 2019.

Dangos Mwy
PCCG-2019-031  Cyllid Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid grant a ddyfernir gan y Swyddfa Gartref i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i sefydliadau sy'n gweithio gyda Heddlu Gwent i ddarparu Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-031

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Mae'r cyllid untro wedi cael ei ddyfarnu i: Ymddiriedolaeth Crimestoppers - £42,376 * I gyflogi gweithiwr yn y gymuned i ddarparu'r Rhaglen Fearless mewn sefydliadau addysgol; ac * I ddarparu ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth Ymddiriedolaeth St Giles - £59,599 * I gyflogi gweithiwr achos i ddarparu ymyriadau mewn argyfwng i bobl ifanc a'u teuluoedd; ac * I ddarparu hyfforddiant i weithwyr proffesiynol Mae cyfanswm o £68,025 yn dal yn y broses o gael ei ddyrannu.

Dangos Mwy
PCCG-2019-032  Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent - IRIS 2020/21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn contract Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent am un flwyddyn, hyd at 31ain Mawrth 2021.

PCCG-2019-032

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-034    Cyfraniad ariannol at gyflog Cyd-gysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Caerffili 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i wneud cyfraniad ariannol at swydd Cyd-gysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer 2019/20.

PCCG-2019-034  

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Bydd un taliad o £21,181 yn cael ei wneud i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i sicrhau swydd y Cyd-gysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol tan 31ain Mawrth 2020. Yn y cyfamser bydd datrysiad hirdymor cynaliadwy yn cael ei gytuno.

Dangos Mwy
PCCG-2019-035  Dull System Gyfan Llwybr Braenaru i Fenywod ac Ymyrryd yn Gynnar 18-25

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu arian ar gyfer Dull System Gyfan Llwybr Braenaru i Fenywod ac Ymyrryd yn Gynnar 18-25 i Future 4 yn unol â pharagraff 84-86 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-035

Dyddiad yr Adroddiad: 28th June 2019

Dyfernir y contract am gyfnod o ddwy flynedd gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall.

Dangos Mwy
PCCG-2019-036  Contract Cardiau Tanwydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu contract i ddarparu cardiau tanwydd i Allstar Business Ltd. Mae'r dyfarniad yn unol â pharagraff 66c y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-036

Dyddiad yr Adroddiad: 27th June 2019

Bydd y contract yn ôl y galw yn dechrau ar 8fed Gorffennaf 2019 ac yn dod i ben ar 22ain Mawrth 2021 gydag opsiwn i ymestyn ar sail flynyddol tan 22ain Mawrth 2024.

Dangos Mwy
PCCG-2019-030  Penodi Prif Gwnstabl Dros Dro

Yn unol â'r gofyniad dan Ddeddf Diwygio a Chyfrifoldeb Cymdeithasol yr Heddlu 2011, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penodi Ms Pamela Kelly (Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent ar hyn o bryd) yn Brif Gwnstabl Dros Dro o'r 1af Gorffennaf 2019.

PCCG-2019-030

Dyddiad yr Adroddiad: 14th June 2019

Bydd y penodiad dros dro yn parhau nes bydd y broses recriwtio gyfredol i benodi Prif Gwnstabl newydd wedi dirwyn i ben ac wedi cael ei chadarnhau gan y Panel Heddlu a Throsedd.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: