Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-020  Dyraniad Grant Cyllid Gwasanaethau Trais Rhywiol 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i Llwybrau Newydd a Cymorth i Fenywod Cyfannol i sicrhau bod eu gwasanaethau cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn parhau yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-020

Dyddiad yr Adroddiad: 7th May 2019

Cyfanswm y grant a roddir i Llwybrau Newydd ar gyfer 2019/20 yw £230,505 Cyfanswm y grant a roddir i Cymorth i Fenywod Cyfannol ar gyfer 2019/20 yw £69,101

Dangos Mwy
PCCG-2019-022  Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent 2019-20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi £25,000 i Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2019/20, gydag opsiwn o gyllid cyfatebol o hyd at £25,000 arall. Bydd £5,000 ychwanegol yn cael ei ddarparu er mwyn cefnogi blwyddyn gyntaf yr 'uwch-gynnig' ('superbid') hefyd.

PCCG-2019-022

Dyddiad yr Adroddiad: 7th May 2019

Yn 2019/20 mae Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent wedi lansio elfen ychwanegol i'r digwyddiad blynyddol. Bydd un grant bob blwyddyn yn cael ei ddewis fel 'uwch-gynnig' a bydd yn derbyn cyllid o £5,000 y flwyddyn am dair blynedd. Ni fydd y grant hwn yn cael ei ddyfarnu o'r gronfa gyllid gyfredol ac yn ystod y flwyddyn gyntaf (19/20) bydd angen £5,000 ychwanegol o gyllid, yn ystod yr ail flwyddyn bydd angen £10,000 ychwanegol, a £15,000 yn ystod y drydedd flwyddyn, gan erbyn y pwynt hwn bydd tri uwch-gynnig, pob un ohonynt mewn gwahanol flwyddyn o'r grant tair blynedd a phob un yn derbyn £5,000 y flwyddyn.

Dangos Mwy
PCCG-2019-019  Adroddiad Blynyddol Rhyddid Gwybodaeth 2018/19 Swyddfa'r Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2018/19 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

PCCG-2019-019

Dyddiad yr Adroddiad: 11th April 2019

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi mynediad at wybodaeth sy'n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus. O dan y Ddeddf, mae dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus i gyhoeddi gwybodaeth benodol am eu gweithgareddau. Cyfeirir at hwn fel Cynllun Cyhoeddi. Mae gan aelodau'r cyhoedd hawl i ofyn am unrhyw wybodaeth gofnodedig sy'n cael ei chadw amdanyn nhw hefyd.

Dangos Mwy
PCCG-2019-017  Estyniad i'r contract ar gyfer darparu Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer cyflenwi Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr gyda TCC Group am chwe (6) mis arall yn unol â pharagraff 124(b) y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-017

Dyddiad yr Adroddiad: 11th April 2019

Bydd yr estyniad am chwe (6) mis yn dechrau ar 1 Mehefin 2019. Bydd y contract yn cael ei ymestyn gyda'r cyflenwr tan 31 Awst 2019 i ddechrau a bydd yn cael ei ymestyn eto tan 30 Tachwedd 2019 os oes angen.

Dangos Mwy
PCCG-2019-014  Dyraniad Cyllid Grant Gwent Mwy Diogel 2019-20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau partner ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20.

PCCG-2019-014

Dyddiad yr Adroddiad: 11th April 2019

Bu panel adolygu yn cynnwys cynrychiolwyr o Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Heddlu Gwent a Phartneriaeth Gwent Mwy Diogel yn ystyried dyrannu cyllid i sefydliadau a gwnaeth argymhellion mewn perthynas â phob cais. Ystyriwyd argymhellion y panel gan banel penderfynu a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Swyddfa'r Comisiynydd a Heddlu Gwent ar 1af Chwefror 2019 lle y cytunwyd mai'r cyfanswm a fyddai’n cael ei ddyrannu i sefydliadau llwyddiannus fyddai £725,853.

Dangos Mwy
PCCG-2019-015  Ymarfer y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb, Hydref 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro'r gwaith craffu annibynnol a wnaed gan y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb ar ddefnydd Heddlu Gwent o bwerau stopio a chwilio a defnyddio grym.

PCCG-2019-015

Dyddiad yr Adroddiad: 18th March 2019

Digwyddodd ymarfer y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb ym mis Hydref 2018.

Dangos Mwy
PCCG-2019-016  Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 18 Chwefror 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 18 Chwefror 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-016

Dyddiad yr Adroddiad: 18th March 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-007  Strategaeth Rheoli Asedau

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r Strategaeth Rheoli Asedau 2019-2022.

PCCG-2019-007

Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2019

Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am gymeradwyo'r fframwaith atebolrwydd cyffredinol a rheoli a monitro cydymffurfiaeth mewn perthynas â rheoli asedau, fel yr amlinellir yn Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, paragraff 1.1.4. Cymeradwywyd y Strategaeth yng nghyfarfod y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2019.

Dangos Mwy
PCCG-2019-004  Adolygiad Blynyddol o’r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo’r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-004

Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2019

Mae'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol yn cael ei adolygu bob blwyddyn gan y Grŵp Cynllunio Strategol. Argymhellodd y Cydbwyllgor Archwilio ar y Cyd y dylid cymeradwyo'r diwygiadau a wnaed yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2019 cyn ceisio cymeradwyaeth terfynol gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yng nghyfarfod y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad ar 6 Mawrth 2018.

Dangos Mwy
PCCG-2019-011  Arolwg o'r Ffeil Cwynion 1 Ebrill 2018 - 30 Medi 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

PCCG-2019-011

Dyddiad yr Adroddiad: 4th March 2019

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y Prif Gwnstabl wedi ymdrin yn briodol â'r cwynion a archwiliwyd ganddo.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: