Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

162 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-060  Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penodi Ms Pamela Kelly yn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent.

Ar ôl cymeradwyaeth gan y Panel Heddlu a Throsedd ar 12 Awst 2019, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi penodi Ms Pamela Kelly yn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent.

PCCG-2019-060

Dyddiad yr Adroddiad: 12th August 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-042  Cyllid Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau sy'n cydweithio gyda Heddlu Gwent i ddarparu Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-042

Dyddiad yr Adroddiad: 12th August 2019

Mae Cofnod Penderfyniad PCCG-2019-031 yn cofnodi fy mhenderfyniad i roi cyllid i Ymddiriedolaeth Crimestoppers ac Ymddiriedolaeth St Giles i barhau i ddarparu ymyriadau yn ystod 2019/20. Yn ogystal, rwyf wedi penderfynu rhoi un taliad i: Barnardos - £147,356 * I ddarparu cymorth un-i-un i bobl ifanc 11-15 oed a'u teuluoedd er mwyn eu hatal rhag bod yn rhan o droseddau difrifol a chyfundrefnol. Casnewydd Fyw - £21,090 * I ddarparu gweithgareddau chwaraeon i ddargyfeirio pobl ifanc er mwyn eu hatal rhag bod yn rhan o droseddau difrifol a chyfundrefnol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-038  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 6 Mehefin 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-038

Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2019-040  Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 24 Mehefin 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-040

Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-041  Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio 2018/19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-041

Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2018/19 i gyd-fynd â chyhoeddi'r Datganiad Cyfrifon.

Dangos Mwy
PCCG-2019-006  Dirwyn Datrysiad Rheoli Busnes Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i ben

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu datgomisiynu'r datrysiad rheoli busnes a brynwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd ym mis Mehefin 2015.

PCCG-2019-006

Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-039  Contract y System Ffôn Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VOIP)

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu dyfarnu'r contract ar gyfer darparu system ffôn Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VOIP) i Atos dan baragraff 20-24 o'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-039

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd July 2019

Bydd y contract am 36 mis i ddechrau, gydag opsiwn i ymestyn am ddau gyfnod pellach o 12 mis.

Dangos Mwy
PCCG-2019-037  Diwygio Gweithdrefn Rhyddid Gwybodaeth Swyddfa'r Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo’r diwygiadau i Weithdrefn Rhyddid Gwybodaeth Swyddfa'r Comisiynydd.

PCCG-2019-037

Dyddiad yr Adroddiad: 15th July 2019

Mae'r weithdrefn wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu'r Cod Ymarfer newydd a gyhoeddwyd dan Adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth y llywodraeth.

Dangos Mwy
PCCG-2019-027  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Ceisiadau Llwyddiannus i Gronfa Gymunedol y Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant i dri sefydliad sy'n dod i gyfanswm o £39,154.50 o Gronfa Gymunedol yr Heddlu Swyddfa'r Comisiynydd yn ystod chwe mis olaf 2018/19.

PCCG-2019-027

Dyddiad yr Adroddiad: 9th July 2019

Rhestrir yr ymgeiswyr llwyddiannus yr wyf wedi awdurdodi un flwyddyn o gyllid ar eu cyfer isod: Xcelerate Youth - £12,000 tuag at weithiwr teuluoedd / ymarferydd cwnsela a fydd yn gweithio ochr yn ochr â phlant gydag ymddygiad heriol a'u teuluoedd. Nod y prosiect yw helpu i atal a/neu osgoi ymddygiad gwrthgymdeithasol, rhoi cymorth i ddioddefwyr, helpu i ddatblygu pobl ifanc mewn ffordd gadarnhaol a gwella cydlyniant cymunedol. Dolen Gymunedol Dyffryn - £24,904.50 tuag at weithwyr ieuenctid, llogi lleoliadau, offer a chostau gweithgareddau ar gyfer y prosiect Dolen Ieuenctid. Bydd y prosiect yn darparu gweithgareddau dargyfeirio y tu allan i oriau ysgol ac yn ystod y gwyliau i bobl ifanc 8-16 oed gan gefnogi, ymgysylltu ac annog pobl ifanc i wneud cyfraniadau cadarnhaol i'w cymuned ar yr un pryd. Bydd cyfleusterau galw heibio i blant a phobl ifanc 11-18 oed ar gael hefyd i ganfod unigolion neu grwpiau sy'n peri problemau; i ddarparu datrysiadau cadarnhaol i grwpiau neu unigolion. Volunteering Matters Cymru - £2,250 tuag at y prosiect ffilm Safe Male sy'n ehangu ei brosiect Safe Male sy'n gweithio gyda dynion 16 - 35 oed gydag anghenion dysgu ac anableddau. Mae hwn yn brosiect sy'n cael ei arwain gan gymheiriaid ac sy'n darparu gweithdai ar gydberthnasau diogel, cydsyniad, diogelwch ar y rhyngrwyd a diogelwch personol, iechyd rhywiol, troseddau cyfeillio a cham-fanteisio mewn ffordd sy'n gwbl hygyrch a chynhwysol. Bydd y prosiect ffilm Mate Safe yn cynnwys y dynion wrth ddatblygu ffilm fer i godi ymwybyddiaeth o iechyd a chydberthnasau rhywiol priodol i ddynion gydag anableddau a thynnu sylw at beryglon a phroblemau cam-fanteisio, yn arbennig o ran troseddau cyfeillio.

Dangos Mwy
PCCG-2019-033  Cyllid Atal Trais Difrifol 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Casnewydd Fyw i ddarparu ymyriadau trais difrifol fel rhan o brosiect Atal Trais Difrifol Cymru yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20.

PCCG-2019-033

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Dyfarnwyd £45,000 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gyflogi Cyd-gysylltydd Trais Difrifol rhwng 1af Gorffennaf 2019 a 31ain Mai 2020. Dyfarnwyd £27,886 i Casnewydd Fyw i ddarparu rhaglen benodol am chwe wythnos sy'n cynnwys gweithdai yn ymdrin â phroblemau, a sesiynau chwaraeon a gweithgareddau i garfanau bach o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 o ysgolion cynradd penodol yng Ngwent.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: