Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

162 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-051  Newyddion bob chwe mis am geisiadau llwyddiannus i Gronfa Gymunedol y Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid grant o Gronfa Gymunedol y Comisiynydd i ddau sefydliad o gronfa 2018/19 sy'n dod i gyfanswm o £78,721.00 a thri sefydliad o gronfa 2019/20 sy'n dod i gyfanswm o £140,060.00.

PCCG-2019-051

Dyddiad yr Adroddiad: 11th October 2019

Dyfarniadau Grant ychwanegol 2018/19: Community House - £39,121 tuag at Brosiect Ieuenctid Maendy ‘Schools Out’, a fydd yn cynyddu gweithgarwch ieuenctid yn ystod gwyliau ysgol i gyfeirio pobl ifanc oddi wrth ymddygiad negyddol a hyrwyddo cydberthnasau cadarnhaol. Creazione in Community - £39,600 tuag at brosiect a fydd yn ganolfan un stop sy'n cynnig gweithgareddau dargyfeiriol. Bydd y clwb cymuned yn cynnig darpariaeth leol i bobl ifanc a lle diogel, llawn hwyl i fynychu sesiynau wythnosol gyda'r nos ac ar benwythnos pan fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ei waethaf. Dyfarniadau Grant 2019/20 (Ebrill - Medi): Grwpiau Rhyngweithio Ieuenctid Bryn Farm a Choed Cae - £40,151 tuag at brosiect rhwng y cenedlaethau a fydd yn rhoi sylw i gydberthnasau rhwng pobl hŷn a phobl ifanc. Bydd yn rhoi sylw i ddatblygiad personol unigolion, materion iechyd meddwl unigol a chysylltiedig, datblygiadau addysgol a rhyngweithio cymdeithasol. Bydd y rhaglen weithgareddau'n cynnwys cyfleoedd i bobl ifanc arwain gweithgareddau yn yr ysgol a thu allan i'r ysgol a chreu ymrwymiad i ddatblygiad personol. Y Gwasanaeth Eirioli Pobl Ifanc Cenedlaethol (NYAS) - £49,909 tuag at brosiect sy'n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, neu sydd mewn perygl o ddod yn ddioddefwyr trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd y prosiect yn helpu i chwalu rhwystrau i ymgysylltu gyda gwahanol wasanaethau (e.e. sefydliadau addysg a sefydliadau yn y gymuned) yn ogystal â meithrin cydberthnasau gwaith cadarnhaol, codi dyheadau a meithrin hyder. Bydd y prosiect yn defnyddio eiriolaeth a dull seiliedig ar hawliau i sicrhau bod barn pobl ifanc yn cael ei chlywed a'u safbwyntiau'n cael eu gwerthfawrogi. Bydd gwasanaethau pwrpasol yn cael eu darparu i gefnogi pobl ifanc ar sail un i un hefyd, i'w helpu nhw gyda'u problemau a'u cyfeirio nhw at wasanaethau eraill. Urban Circle Productions - £50,000 tuag at Gam 2 prosiect U Turn a dderbyniodd gyllid ar gyfer Cam 1 yn 2018/19. Bydd y prosiect yn defnyddio gwahanol ffurfiau ar gelf greadigol i fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol lluosog sy'n effeithio ar bobl ifanc bregus. Bydd y prosiect yn gweithio gyda phartneriaid i gynllunio a threfnu gwahanol ddigwyddiadau (e.e. Calan Gaeaf) a gweithdai, gan dderbyn atgyfeiriadau ble y bo'n briodol. Bydd yn darparu hyfforddiant sgiliau bywyd ac yn rhoi cyfle i'r bobl ifanc ennill cymwysterau mewn gwahanol feysydd (e.e. Cymorth Cyntaf, Diogelu a Gwaith Ieuenctid).

Dangos Mwy
PCCG-2019-053  Ymestyn y Fframwaith Difa a Gwaredu Gwastraff Wedi'i Farcio â Marc Diogelu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract fframwaith ar gyfer difa a gwaredu gwastraff wedi'i farcio â marc diogelu am dri mis arall gydag opsiwn i ymestyn am ddau fis pellach.

PCCG-2019-053

Dyddiad yr Adroddiad: 9th October 2019

Mae hyn yn unol â pharagraff 124(b) Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-050  Cyllid Atal Trais Difrifol 2019/20 - Barnardo

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Barnardo i ddarparu ymyraethau trais difrifol fel rhan o Brosiect Atal Trais Difrifol Cymru yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-050

Dyddiad yr Adroddiad: 7th October 2019

Mae £60,000 wedi cael ei ddyfarnu i ehangu Gwasanaeth Ailgyfeirio Casnewydd.

Dangos Mwy
PCCG-2019-052  Gwneud y swydd Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu tymor penodol am ddwy flynedd yn swydd barhaol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i wneud y swydd tymor penodol ar gyfer Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn swydd barhaol yn weithredol ar unwaith.

PCCG-2019-052

Dyddiad yr Adroddiad: 2nd October 2019

Mae'r swydd wedi helpu Swyddfa'r Comisiynydd i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu gyda'r nod cyffredinol o barhau i godi proffil ac ymwybyddiaeth o'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a chyflawni'r blaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throsedd.

Dangos Mwy
PCCG-2019-048  Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys 2018/19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-048

Dyddiad yr Adroddiad: 18th September 2019

Craffodd y Cydbwyllgor Archwilio ar Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys ar 3 Mehefin 2019.

Dangos Mwy
PCCG-2019-047  Adolygiad o Bolisi a Gweithdrefn Rhoddion a Lletygarwch Swyddfa'r Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiad i'r Polisi a Gweithdrefn Rhoddion a Lletygarwch ar gyfer ei swyddfa.

PCCG-2019-047

Dyddiad yr Adroddiad: 4th September 2019

Bydd y polisi a'r weithdrefn yn cael eu hadolygu ym mis Medi 2023.

Dangos Mwy
M-2019-003  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 4 Medi 2019

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 4 Medi 2019

M-2019-003

Dyddiad yr Adroddiad: 4th September 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-046  Darpariaeth Gwasanaethau Glanhau a Gwasanaethau Cysylltiedig

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu contract i Solo Services Group yn unol â pharagraff 20-24 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol Rhan 3e Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â chontractau.

PCCG-2019-046

Dyddiad yr Adroddiad: 21st August 2019

Hysbyswyd y contract hwn am gyfnod o dair blynedd i ddechrau, gydag opsiwn i'w ymestyn am un flwyddyn.

Dangos Mwy
PCCG-2019-045  Contract Asesu, Atgyfeirio a rhoi Cymorth Anarbenigol i Ddioddefwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer asesu, atgyfeirio a rhoi cymorth anarbenigol i ddioddefwyr i Cymorth i Ddioddefwyr trwy gyfrwng Cytundeb Fframwaith Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Mae hyn yn unol â pharagraff 20-24 o'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol, Rhan 3e Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â chontractau.

PCCG-2019-045

Dyddiad yr Adroddiad: 21st August 2019

Cynhaliodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru dendr agored sy'n cydymffurfio â Chyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, gan enwi Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent fel parti sydd â chaniatâd i ddefnyddio'r contract. Dyfarnwyd y contract hwn i'r darparwr Cymorth i Ddioddefwyr. Dechreuodd y contract ar 01/04/2019 am gyfnod dechreuol o dair blynedd tan 31/03/2021, gydag opsiwn i ymestyn am dair (3) blynedd arall ar sail flynyddol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-043  Arolwg o'r Ffeil Cwynion 1 Hydref 2018 - 31 Mawrth 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

PCCG-2019-043

Dyddiad yr Adroddiad: 12th August 2019

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y Prif Gwnstabl wedi ymdrin yn briodol â'r cwynion a archwiliwyd ganddo.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: