Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-040  Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 24 Mehefin 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-040

Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-041  Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio 2018/19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-041

Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2018/19 i gyd-fynd â chyhoeddi'r Datganiad Cyfrifon.

Dangos Mwy
PCCG-2019-006  Dirwyn Datrysiad Rheoli Busnes Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i ben

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu datgomisiynu'r datrysiad rheoli busnes a brynwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd ym mis Mehefin 2015.

PCCG-2019-006

Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-039  Contract y System Ffôn Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VOIP)

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu dyfarnu'r contract ar gyfer darparu system ffôn Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VOIP) i Atos dan baragraff 20-24 o'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-039

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd July 2019

Bydd y contract am 36 mis i ddechrau, gydag opsiwn i ymestyn am ddau gyfnod pellach o 12 mis.

Dangos Mwy
PCCG-2019-037  Diwygio Gweithdrefn Rhyddid Gwybodaeth Swyddfa'r Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo’r diwygiadau i Weithdrefn Rhyddid Gwybodaeth Swyddfa'r Comisiynydd.

PCCG-2019-037

Dyddiad yr Adroddiad: 15th July 2019

Mae'r weithdrefn wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu'r Cod Ymarfer newydd a gyhoeddwyd dan Adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth y llywodraeth.

Dangos Mwy
PCCG-2019-027  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Ceisiadau Llwyddiannus i Gronfa Gymunedol y Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant i dri sefydliad sy'n dod i gyfanswm o £39,154.50 o Gronfa Gymunedol yr Heddlu Swyddfa'r Comisiynydd yn ystod chwe mis olaf 2018/19.

PCCG-2019-027

Dyddiad yr Adroddiad: 9th July 2019

Rhestrir yr ymgeiswyr llwyddiannus yr wyf wedi awdurdodi un flwyddyn o gyllid ar eu cyfer isod: Xcelerate Youth - £12,000 tuag at weithiwr teuluoedd / ymarferydd cwnsela a fydd yn gweithio ochr yn ochr â phlant gydag ymddygiad heriol a'u teuluoedd. Nod y prosiect yw helpu i atal a/neu osgoi ymddygiad gwrthgymdeithasol, rhoi cymorth i ddioddefwyr, helpu i ddatblygu pobl ifanc mewn ffordd gadarnhaol a gwella cydlyniant cymunedol. Dolen Gymunedol Dyffryn - £24,904.50 tuag at weithwyr ieuenctid, llogi lleoliadau, offer a chostau gweithgareddau ar gyfer y prosiect Dolen Ieuenctid. Bydd y prosiect yn darparu gweithgareddau dargyfeirio y tu allan i oriau ysgol ac yn ystod y gwyliau i bobl ifanc 8-16 oed gan gefnogi, ymgysylltu ac annog pobl ifanc i wneud cyfraniadau cadarnhaol i'w cymuned ar yr un pryd. Bydd cyfleusterau galw heibio i blant a phobl ifanc 11-18 oed ar gael hefyd i ganfod unigolion neu grwpiau sy'n peri problemau; i ddarparu datrysiadau cadarnhaol i grwpiau neu unigolion. Volunteering Matters Cymru - £2,250 tuag at y prosiect ffilm Safe Male sy'n ehangu ei brosiect Safe Male sy'n gweithio gyda dynion 16 - 35 oed gydag anghenion dysgu ac anableddau. Mae hwn yn brosiect sy'n cael ei arwain gan gymheiriaid ac sy'n darparu gweithdai ar gydberthnasau diogel, cydsyniad, diogelwch ar y rhyngrwyd a diogelwch personol, iechyd rhywiol, troseddau cyfeillio a cham-fanteisio mewn ffordd sy'n gwbl hygyrch a chynhwysol. Bydd y prosiect ffilm Mate Safe yn cynnwys y dynion wrth ddatblygu ffilm fer i godi ymwybyddiaeth o iechyd a chydberthnasau rhywiol priodol i ddynion gydag anableddau a thynnu sylw at beryglon a phroblemau cam-fanteisio, yn arbennig o ran troseddau cyfeillio.

Dangos Mwy
PCCG-2019-033  Cyllid Atal Trais Difrifol 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Casnewydd Fyw i ddarparu ymyriadau trais difrifol fel rhan o brosiect Atal Trais Difrifol Cymru yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20.

PCCG-2019-033

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Dyfarnwyd £45,000 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gyflogi Cyd-gysylltydd Trais Difrifol rhwng 1af Gorffennaf 2019 a 31ain Mai 2020. Dyfarnwyd £27,886 i Casnewydd Fyw i ddarparu rhaglen benodol am chwe wythnos sy'n cynnwys gweithdai yn ymdrin â phroblemau, a sesiynau chwaraeon a gweithgareddau i garfanau bach o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 o ysgolion cynradd penodol yng Ngwent.

Dangos Mwy
PCCG-2019-028  Cyllid Connect Gwent ar gyfer Sefydliadau Partner 2019-20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi arian i sefydliadau partner sy’n gweithio o fewn Connect Gwent ar gyfer 2019-20.

PCCG-2019-028

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Age Cymru Gwent - I barhau i dalu am 30 awr o gymorth gan y Gweithiwr Achos i Bobl Hŷn. Cyfanswm: £18,750. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – i barhau i ariannu'r Ymarferydd Lles ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Cyfanswm £24,500. Umbrella Cymru - i roi cymorth i'r dioddefwyr hynny sydd ei angen mewn perthynas â'u rhywedd neu hunaniaeth rywiol. Cyfanswm £5,000

Dangos Mwy
PCCG-2019-023  Cyllid Camau Cynnar Gyda'n Gilydd 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i gefnogi'r rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-023

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Darperir y cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd a Heddlu Gwent i ddarparu ymateb ar draws system gyfan i bobl fregus trwy fabwysiadu agweddau gwybodus Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod tuag at blismona gweithredol a phartneriaid allweddol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-026    Cronfa Effaith Gadarnhaol 2018/19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid o £8,322.50 o Gronfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-026  

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Dangos Mwy
Rhannu hyn: