Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

127 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-032  Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent - IRIS 2020/21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn contract Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent am un flwyddyn, hyd at 31ain Mawrth 2021.

PCCG-2019-032

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-034    Cyfraniad ariannol at gyflog Cyd-gysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Caerffili 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i wneud cyfraniad ariannol at swydd Cyd-gysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer 2019/20.

PCCG-2019-034  

Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

Bydd un taliad o £21,181 yn cael ei wneud i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i sicrhau swydd y Cyd-gysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol tan 31ain Mawrth 2020. Yn y cyfamser bydd datrysiad hirdymor cynaliadwy yn cael ei gytuno.

Dangos Mwy
PCCG-2019-035  Dull System Gyfan Llwybr Braenaru i Fenywod ac Ymyrryd yn Gynnar 18-25

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu arian ar gyfer Dull System Gyfan Llwybr Braenaru i Fenywod ac Ymyrryd yn Gynnar 18-25 i Future 4 yn unol â pharagraff 84-86 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-035

Dyddiad yr Adroddiad: 28th June 2019

Dyfernir y contract am gyfnod o ddwy flynedd gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall.

Dangos Mwy
PCCG-2019-036  Contract Cardiau Tanwydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu contract i ddarparu cardiau tanwydd i Allstar Business Ltd. Mae'r dyfarniad yn unol â pharagraff 66c y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-036

Dyddiad yr Adroddiad: 27th June 2019

Bydd y contract yn ôl y galw yn dechrau ar 8fed Gorffennaf 2019 ac yn dod i ben ar 22ain Mawrth 2021 gydag opsiwn i ymestyn ar sail flynyddol tan 22ain Mawrth 2024.

Dangos Mwy
PCCG-2019-030  Penodi Prif Gwnstabl Dros Dro

Yn unol â'r gofyniad dan Ddeddf Diwygio a Chyfrifoldeb Cymdeithasol yr Heddlu 2011, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penodi Ms Pamela Kelly (Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent ar hyn o bryd) yn Brif Gwnstabl Dros Dro o'r 1af Gorffennaf 2019.

PCCG-2019-030

Dyddiad yr Adroddiad: 14th June 2019

Bydd y penodiad dros dro yn parhau nes bydd y broses recriwtio gyfredol i benodi Prif Gwnstabl newydd wedi dirwyn i ben ac wedi cael ei chadarnhau gan y Panel Heddlu a Throsedd.

Dangos Mwy
M-2019-002  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 5 Mehefin 2019

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 5 Mehefin 2019

M-2019-002

Dyddiad yr Adroddiad: 5th June 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-018  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 7 Mawrthn 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 7 Mawrth 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-018

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2019

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2019-025  Cymeradwyaeth Adran 26 Deddf yr Heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo penderfyniad y Prif Gwnstabl i drefnu bod Prif Uwch-arolygydd yn rhoi cyngor ac arweiniad i Ardaloedd Sofran y Prif Swyddog yng Nghyprus mewn perthynas â gwrandawiad camymddwyn.

PCCG-2019-025

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2019

Mae Adran 26 Deddf yr Heddlu 1996 yn gofyn bod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn awdurdodi unrhyw swyddog neu aelod staff i deithio a gwasanaethu mewn gwlad dramor er mwyn cynorthwyo sefydliad mewnol neu unrhyw gorff arall sy'n ymwneud â gweithgareddau plismona y tu allan i'r DU.

Dangos Mwy
PCCG-2019-020  Dyraniad Grant Cyllid Gwasanaethau Trais Rhywiol 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i Llwybrau Newydd a Cymorth i Fenywod Cyfannol i sicrhau bod eu gwasanaethau cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn parhau yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-020

Dyddiad yr Adroddiad: 7th May 2019

Cyfanswm y grant a roddir i Llwybrau Newydd ar gyfer 2019/20 yw £230,505 Cyfanswm y grant a roddir i Cymorth i Fenywod Cyfannol ar gyfer 2019/20 yw £69,101

Dangos Mwy
PCCG-2019-022  Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent 2019-20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi £25,000 i Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2019/20, gydag opsiwn o gyllid cyfatebol o hyd at £25,000 arall. Bydd £5,000 ychwanegol yn cael ei ddarparu er mwyn cefnogi blwyddyn gyntaf yr 'uwch-gynnig' ('superbid') hefyd.

PCCG-2019-022

Dyddiad yr Adroddiad: 7th May 2019

Yn 2019/20 mae Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent wedi lansio elfen ychwanegol i'r digwyddiad blynyddol. Bydd un grant bob blwyddyn yn cael ei ddewis fel 'uwch-gynnig' a bydd yn derbyn cyllid o £5,000 y flwyddyn am dair blynedd. Ni fydd y grant hwn yn cael ei ddyfarnu o'r gronfa gyllid gyfredol ac yn ystod y flwyddyn gyntaf (19/20) bydd angen £5,000 ychwanegol o gyllid, yn ystod yr ail flwyddyn bydd angen £10,000 ychwanegol, a £15,000 yn ystod y drydedd flwyddyn, gan erbyn y pwynt hwn bydd tri uwch-gynnig, pob un ohonynt mewn gwahanol flwyddyn o'r grant tair blynedd a phob un yn derbyn £5,000 y flwyddyn.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: