Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-052  Gwneud y swydd Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu tymor penodol am ddwy flynedd yn swydd barhaol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i wneud y swydd tymor penodol ar gyfer Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn swydd barhaol yn weithredol ar unwaith.

PCCG-2019-052

Dyddiad yr Adroddiad: 2nd October 2019

Mae'r swydd wedi helpu Swyddfa'r Comisiynydd i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu gyda'r nod cyffredinol o barhau i godi proffil ac ymwybyddiaeth o'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a chyflawni'r blaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throsedd.

Dangos Mwy
PCCG-2019-048  Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys 2017/18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-048

Dyddiad yr Adroddiad: 18th September 2019

Craffodd y Cydbwyllgor Archwilio ar Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys ar 3 Mehefin 2019.

Dangos Mwy
PCCG-2019-047  Adolygiad o Bolisi a Gweithdrefn Rhoddion a Lletygarwch Swyddfa'r Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiad i'r Polisi a Gweithdrefn Rhoddion a Lletygarwch ar gyfer ei swyddfa.

PCCG-2019-047

Dyddiad yr Adroddiad: 4th September 2019

Bydd y polisi a'r weithdrefn yn cael eu hadolygu ym mis Medi 2023.

Dangos Mwy
M-2019-003  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 4 Medi 2019

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 4 Medi 2019

M-2019-003

Dyddiad yr Adroddiad: 4th September 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-046  Darpariaeth Gwasanaethau Glanhau a Gwasanaethau Cysylltiedig

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu contract i Solo Services Group yn unol â pharagraff 20-24 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol Rhan 3e Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â chontractau.

PCCG-2019-046

Dyddiad yr Adroddiad: 21st August 2019

Hysbyswyd y contract hwn am gyfnod o dair blynedd i ddechrau, gydag opsiwn i'w ymestyn am un flwyddyn.

Dangos Mwy
PCCG-2019-045  Contract Asesu, Atgyfeirio a rhoi Cymorth Anarbenigol i Ddioddefwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer asesu, atgyfeirio a rhoi cymorth anarbenigol i ddioddefwyr i Cymorth i Ddioddefwyr trwy gyfrwng Cytundeb Fframwaith Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Mae hyn yn unol â pharagraff 20-24 o'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol, Rhan 3e Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â chontractau.

PCCG-2019-045

Dyddiad yr Adroddiad: 21st August 2019

Cynhaliodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru dendr agored sy'n cydymffurfio â Chyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, gan enwi Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent fel parti sydd â chaniatâd i ddefnyddio'r contract. Dyfarnwyd y contract hwn i'r darparwr Cymorth i Ddioddefwyr. Dechreuodd y contract ar 01/04/2019 am gyfnod dechreuol o dair blynedd tan 31/03/2021, gydag opsiwn i ymestyn am dair (3) blynedd arall ar sail flynyddol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-043  Arolwg o'r Ffeil Cwynion 1 Hydref 2018 - 31 Mawrth 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

PCCG-2019-043

Dyddiad yr Adroddiad: 12th August 2019

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y Prif Gwnstabl wedi ymdrin yn briodol â'r cwynion a archwiliwyd ganddo.

Dangos Mwy
PCCG-2019-060  Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penodi Ms Pamela Kelly yn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent.

Ar ôl cymeradwyaeth gan y Panel Heddlu a Throsedd ar 12 Awst 2019, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi penodi Ms Pamela Kelly yn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent.

PCCG-2019-060

Dyddiad yr Adroddiad: 12th August 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-042  Cyllid Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau sy'n cydweithio gyda Heddlu Gwent i ddarparu Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-042

Dyddiad yr Adroddiad: 12th August 2019

Mae Cofnod Penderfyniad PCCG-2019-031 yn cofnodi fy mhenderfyniad i roi cyllid i Ymddiriedolaeth Crimestoppers ac Ymddiriedolaeth St Giles i barhau i ddarparu ymyriadau yn ystod 2019/20. Yn ogystal, rwyf wedi penderfynu rhoi un taliad i: Barnardos - £147,356 * I ddarparu cymorth un-i-un i bobl ifanc 11-15 oed a'u teuluoedd er mwyn eu hatal rhag bod yn rhan o droseddau difrifol a chyfundrefnol. Casnewydd Fyw - £21,090 * I ddarparu gweithgareddau chwaraeon i ddargyfeirio pobl ifanc er mwyn eu hatal rhag bod yn rhan o droseddau difrifol a chyfundrefnol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-038  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 6 Mehefin 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-038

Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: