Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-054  Eiriolydd Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid am 12 mis arall i Cymorth i Ddioddefwyr er mwyn parhau'r swydd Eiriolydd Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl yn ystod 2019-20 yn Connect Gwent.

PCCG-2019-054

Dyddiad yr Adroddiad: 12th November 2019

Cost ar gyfer 2019-20: £34,000 (yn cynnwys cyflog staff, costau swyddfa, costau rheoli a phensiwn).

Dangos Mwy
PCCG-2019-057  Cyllid Rhaglen Adenydd i Hedfan 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cymorth ariannol i ddigwyddiadau Wings to Fly ar gyfer 2019/20. Amcangyfrifir mai £16,750 fydd uchafswm y gost.

PCCG-2019-057

Dyddiad yr Adroddiad: 12th November 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-059  Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth - Ymestyn Contract

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer darparu Gweithwyr Asiantaeth am naw mis arall.

PCCG-2019-059

Dyddiad yr Adroddiad: 8th November 2019

Mae hyn yn unol â pharagraff 124(b) Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-055  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 26 Medi 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 26 Medi 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-055

Dyddiad yr Adroddiad: 28th October 2019

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2019-024  Arian i Gronfa Effaith Gadarnhaol y ddwy ardal blismona leol 2018/19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid o £10,000 yr un i'r ddwy Ardal Blismona Leol ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-024

Dyddiad yr Adroddiad: 28th October 2019

Ardal Blismona Leol y Dwyrain - Cyfanswm a wariwyd = £1476.00

Ardal Blismona Leol y Gorllewin - Cyfanswm a wariwyd = £4622.39

Dangos Mwy
PCCG-2019-049  Adolygiad Blynyddol y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-049

Dyddiad yr Adroddiad: 28th October 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-058  Cytundeb dan adran 60 Deddf yr Heddlu (Gogledd Iwerddon) 1998 - Gadael yr UE

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi mynd i gytundeb dan adran 60 Deddf yr Heddlu (Gogledd Iwerddon) 1998 mewn perthynas ag ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.

PCCG-2019-058

Dyddiad yr Adroddiad: 25th October 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-051  Newyddion bob chwe mis am geisiadau llwyddiannus i Gronfa Gymunedol y Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid grant o Gronfa Gymunedol y Comisiynydd i ddau sefydliad o gronfa 2018/19 sy'n dod i gyfanswm o £78,721.00 a thri sefydliad o gronfa 2019/20 sy'n dod i gyfanswm o £140,060.00.

PCCG-2019-051

Dyddiad yr Adroddiad: 11th October 2019

Dyfarniadau Grant ychwanegol 2018/19: Community House - £39,121 tuag at Brosiect Ieuenctid Maendy ‘Schools Out’, a fydd yn cynyddu gweithgarwch ieuenctid yn ystod gwyliau ysgol i gyfeirio pobl ifanc oddi wrth ymddygiad negyddol a hyrwyddo cydberthnasau cadarnhaol. Creazione in Community - £39,600 tuag at brosiect a fydd yn ganolfan un stop sy'n cynnig gweithgareddau dargyfeiriol. Bydd y clwb cymuned yn cynnig darpariaeth leol i bobl ifanc a lle diogel, llawn hwyl i fynychu sesiynau wythnosol gyda'r nos ac ar benwythnos pan fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ei waethaf. Dyfarniadau Grant 2019/20 (Ebrill - Medi): Grwpiau Rhyngweithio Ieuenctid Bryn Farm a Choed Cae - £40,151 tuag at brosiect rhwng y cenedlaethau a fydd yn rhoi sylw i gydberthnasau rhwng pobl hŷn a phobl ifanc. Bydd yn rhoi sylw i ddatblygiad personol unigolion, materion iechyd meddwl unigol a chysylltiedig, datblygiadau addysgol a rhyngweithio cymdeithasol. Bydd y rhaglen weithgareddau'n cynnwys cyfleoedd i bobl ifanc arwain gweithgareddau yn yr ysgol a thu allan i'r ysgol a chreu ymrwymiad i ddatblygiad personol. Y Gwasanaeth Eirioli Pobl Ifanc Cenedlaethol (NYAS) - £49,909 tuag at brosiect sy'n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, neu sydd mewn perygl o ddod yn ddioddefwyr trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd y prosiect yn helpu i chwalu rhwystrau i ymgysylltu gyda gwahanol wasanaethau (e.e. sefydliadau addysg a sefydliadau yn y gymuned) yn ogystal â meithrin cydberthnasau gwaith cadarnhaol, codi dyheadau a meithrin hyder. Bydd y prosiect yn defnyddio eiriolaeth a dull seiliedig ar hawliau i sicrhau bod barn pobl ifanc yn cael ei chlywed a'u safbwyntiau'n cael eu gwerthfawrogi. Bydd gwasanaethau pwrpasol yn cael eu darparu i gefnogi pobl ifanc ar sail un i un hefyd, i'w helpu nhw gyda'u problemau a'u cyfeirio nhw at wasanaethau eraill. Urban Circle Productions - £50,000 tuag at Gam 2 prosiect U Turn a dderbyniodd gyllid ar gyfer Cam 1 yn 2018/19. Bydd y prosiect yn defnyddio gwahanol ffurfiau ar gelf greadigol i fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol lluosog sy'n effeithio ar bobl ifanc bregus. Bydd y prosiect yn gweithio gyda phartneriaid i gynllunio a threfnu gwahanol ddigwyddiadau (e.e. Calan Gaeaf) a gweithdai, gan dderbyn atgyfeiriadau ble y bo'n briodol. Bydd yn darparu hyfforddiant sgiliau bywyd ac yn rhoi cyfle i'r bobl ifanc ennill cymwysterau mewn gwahanol feysydd (e.e. Cymorth Cyntaf, Diogelu a Gwaith Ieuenctid).

Dangos Mwy
PCCG-2019-053  Ymestyn y Fframwaith Difa a Gwaredu Gwastraff Wedi'i Farcio â Marc Diogelu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract fframwaith ar gyfer difa a gwaredu gwastraff wedi'i farcio â marc diogelu am dri mis arall gydag opsiwn i ymestyn am ddau fis pellach.

PCCG-2019-053

Dyddiad yr Adroddiad: 9th October 2019

Mae hyn yn unol â pharagraff 124(b) Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-050  Cyllid Atal Trais Difrifol 2019/20 - Barnardo

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Barnardo i ddarparu ymyraethau trais difrifol fel rhan o Brosiect Atal Trais Difrifol Cymru yn ystod 2019/20.

PCCG-2019-050

Dyddiad yr Adroddiad: 7th October 2019

Mae £60,000 wedi cael ei ddyfarnu i ehangu Gwasanaeth Ailgyfeirio Casnewydd.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: