Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

95 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-005  Ymestyn y Contract Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer cyflenwi Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr gyda TCC Group am bedwar mis arall yn unol â pharagraff 124(b) y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-005

Dyddiad yr Adroddiad: 31st January 2019

Bydd yr estyniad o bedwar mis yn dechrau ar 1 Chwefror 2019 a bydd yn dod i ben ar 31 Mai 2019. Bydd telerau ac amodau'r contract gwreiddiol yn berthnasol yn ystod y cyfnod hwn.

Dangos Mwy
PCCG-2019-003  Darpariaeth Gwasanaethau Glanhau - Estyniad Pellach

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract gyda Solo Service Group Ltd sy'n dod i ben ar 3i Mawrth 2019 tan 30 Medi 2019, am bedwar mis i ddechrau ac estyniad pellach o ddau fis unigol.

PCCG-2019-003

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd January 2019

Mae'r cais am estyniad na ellid ei ragweld er mwyn caniatáu amser i gynnal proses dendro sy'n cydymffurfio.

Dangos Mwy
PCCG-2019-002  Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2019-20 i 2021-22 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.

PCCG-2019-002

Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019

Mae’n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol a Chod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Trysorlys. Cytunwyd ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Dangos Mwy
PCCG-2019-001  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 6

Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2018 tan 31 Hydref 2018.

PCCG-2019-001

Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Dangos Mwy
PCCG-2018-049  Adroddiad Blynyddol Cyfathrebu ac Ymgysylltu Heddlu Gwent 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn adroddiad gan Heddlu Gwent yn dangos manylion gwaith yr adran Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn ystod 2017-18.

PCCG-2018-049

Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019

Mae'r Comisiynydd wedi cytuno i dderbyn yr adroddiad hwn gyda chafeat bod y fformat a'r cynnwys yn cael eu diwygio yn adroddiad blynyddol 2018/19 er mwyn bodloni ei ofynion monitro.

Dangos Mwy
PCCG-2018-048  Adroddiad Blynyddol Gwirfoddolwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn adroddiad blynyddol sy'n cynnwys manylion y gweithgareddau gwirfoddoli yn y portffolio Dinasyddion yn y Maes Plismona.

PCCG-2018-048

Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019

Mae'r meysydd gwirfoddoli'n cynnwys yr heddlu gwirfoddol, cadetiaid heddlu gwirfoddol, Heddlu Bach, gwirfoddolwyr cymorth yr heddlu, paneli atal troseddu a'r Grŵp Cynghori Annibynnol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-047  Adolygiad Blynyddol o Gofrestrau Rhoddion a Lletygarwch a Buddiannau Busnes Heddlu Gwent 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestrau Rhoddion a Lletygarwch a Buddiannau Busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2017-18.

PCCG-2018-047

Dyddiad yr Adroddiad: 12th December 2018

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod pob datganiad gan swyddogion a staff wedi cael eu gwneud o fewn ffiniau derbynioldeb yn unol â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-045  Cofnodion Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 22 Hydref 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-045

Dyddiad yr Adroddiad: 16th November 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-044  Adroddiad Blynyddol y Cynllun Heddlu a Throseddu 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wed cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer 2017-18.

PCCG-2018-044

Dyddiad yr Adroddiad: 16th November 2018

Dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus 2011, mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar gyfer pob blwyddyn ariannol, sy'n dangos sut mae wedi bod yn cyflawni ei swydd a'r cynnydd sydd wedi cael ei wneud wrth gyflawni'r amcanion a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent.

Dangos Mwy
PCCG-2018-043  Contract Gwasanaeth Ôl-drafodaeth y Tîm Plant ar Goll

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu Gwasanaeth Ôl-drafodaeth y Tîm Plant ar Goll i Gynigydd C, yn unol â pharagraff 84 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol, Rhan 3e Rheolau Sefydlog yn ymwneud â Chontractau.

PCCG-2018-043

Dyddiad yr Adroddiad: 6th November 2018

Caiff y contract ei ddyfarnu am dair blynedd gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall ar sail flynyddol.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: