Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-080  Cyllid Camau Cynnar Gyda'n Gilydd 2020/21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i gefnogi'r rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd yn ystod 2020/21.

PCCG-2019-080

Dyddiad yr Adroddiad: 1st April 2020

Darperir y cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd a Heddlu Gwent i ddarparu ymateb ar draws system gyfan i bobl fregus trwy fabwysiadu agweddau gwybodus Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod tuag at blismona gweithredol a phartneriaid allweddol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-083  Cais i gymeradwyo cyflogaeth ôl-wasanaeth y Prif Swyddog

Cytunodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i gymeradwyo cais y cyn Brif Gwnstabl, Julian Williams am gyflogaeth ôl-wasanaeth i fod yn Athro Ymgynghorol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

PCCG-2019-083

Dyddiad yr Adroddiad: 31st March 2020

Ym mis Mawrth 2018, cyflwynodd y Swyddfa Gartref ofyniad i Brif Swyddogion hysbysu ynghylch eu cyflogaeth ôl-wasanaeth o fewn 12 mis ar ôl iddynt adael gwasanaeth yr heddlu. Roedd hyn hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd adolygu a chymeradwyo addasrwydd cyflogaeth ôl-wasanaeth Prif Swyddogion. At ddibenion tryloywder, mae’n ofynnol  wedyn i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd gyhoeddi’r manylion ar eu gwefan.

Dangos Mwy
PCCG-2019-079  Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent 2020/21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi £25,000 i Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2020/21, gyda’r dewis o gyllid cyfatebol o hyd at £25,000 yn ychwanegol. Darperir hefyd £10,000 arall i gefnogi blwyddyn 1 a 2 y ‘superbid’.

PCCG-2019-079

Dyddiad yr Adroddiad: 31st March 2020

Yn 2019/20 lansiodd Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent (GHSCF) elfen ychwanegol i’w digwyddiad blynyddol. Byddai un grant y flwyddyn yn cael ei ddewis fel ‘superbid’ ac yn cael cyllid 3 blynedd o £5,000 y flwyddyn. Cytunodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i roi’r £5,000 sydd ei angen i gefnogi Blwyddyn 2 o ‘superbid’ 19/20, yn ogystal â £5,000 arall i gefnogi Blwyddyn 1 ‘superbid’ 20/21.

Dangos Mwy
PCCG-2019-076  Darparu gwasanaethau Oedolyn Priodol

Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu gwasanaethau Oedolyn Priodol i Hafal am dair blynedd gydag opsiwn i ymestyn am 12 mis arall.

PCCG-2019-076

Dyddiad yr Adroddiad: 20th March 2020

Mae hyn yn unol â pharagraffau 84-86 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
PCCG- 2019-021  Strategaeth Gyfalaf 2019-20 - 2020/23

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo cyhoeddi ei Strategaeth Gyfalaf 2019-20 – 2022-23.

PCCG- 2019-021

Dyddiad yr Adroddiad: 17th March 2020

Mae’r Strategaeth Gyfalaf yn dangos bod penderfyniadau gwariant a buddsoddi cyfalaf yn cael eu gwneud yn unol â’r canlyniadau dymunol a’u bod yn ystyried stiwardiaeth, gwerth am arian, doethineb, cynaliadwyedd a fforddiadwyedd.

Dangos Mwy
PCCG-2019-075  Gofyniad Cyllideb a Phraesept Treth y Cyngor 2020-21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau'r Gyllideb Heddlu a Throseddu ar gyfer 2020-21.

PCCG-2019-075

Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2020

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2020/21 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn trafodaeth â'r Panel Heddlu a Throseddu.

Dangos Mwy
PCCG-2019 -072  Terfyniad Gwirfoddol y Fenter Cyllid Preifat

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i derfyniad gwirfoddol y Fenter Cyllid Preifat.

PCCG-2019 -072

Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2020

Cyflawnwyd terfyniad gwirfoddol y Fenter Cyllid Preifat ar 31ain Ionawr 2020.

Dangos Mwy
PCCG-2019-070  Arolwg o'r Ffeil Cwynion 1 Ebrill 2019 - 30 Medi 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

PCCG-2019-070

Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2020

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y Prif Gwnstabl wedi ymdrin yn briodol â'r cwynion a archwiliwyd ganddo.

Dangos Mwy
PCCG-2019-071  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 18 Rhagfyr 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-071

Dyddiad yr Adroddiad: 14th February 2020

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2019-069  Cofnodion Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 28 Hydref 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-069

Dyddiad yr Adroddiad: 17th January 2020

Dangos Mwy
Rhannu hyn: