Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

127 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-065  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 6

Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2019 tan 31 Medi 2019.

PCCG-2019-065

Dyddiad yr Adroddiad: 17th December 2019

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Dangos Mwy
PCCG-2019-066  Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020-21 tan 2022-23

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2020-21 i 2022-23 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys

PCCG-2019-066

Dyddiad yr Adroddiad: 17th December 2019

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Mae’n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol a Chod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Trysorlys. Mae Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ac Arferion Rheoli'r Trysorlys wedi cael eu cytuno er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Dangos Mwy
PCCG-2019-063  Diwygiad i’r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo diwygiad i’r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol o ran cynyddu’r ddirprwyaeth gyfredol gan y Prif Gwnstabl i hawliadau sifil o derfyn o £1,000 i £10,000.

PCCG-2019-063

Dyddiad yr Adroddiad: 17th December 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-044  Adolygiad Blynyddol o Gofrestri Rhoddion a Lletygarwch a Buddiannau Busnes Heddlu Gwent 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2018-19.

PCCG-2019-044

Dyddiad yr Adroddiad: 9th December 2019

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod yr holl ddatganiadau a wnaed gan swyddogion a staff yn dderbyniol yn unol â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-061  Polisi Rheoli Cyswllt â Chwsmeriaid

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo Polisi Rheoli Cyswllt gyda Chwsmeriaid Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

PCCG-2019-061

Dyddiad yr Adroddiad: 2nd December 2019

Nod y polisi yw sicrhau bod staff Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gallu darparu gwasanaeth teg a hygyrch i’w defnyddwyr gwasanaeth a rheoli cyswllt gyda lleiafrif bach iawn o ddefnyddwyr gwasanaeth y mae eu gweithredoedd neu ymddygiad yn cael eu hystyried i fod yn annerbyniol.

Dangos Mwy
M-2019-004  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 26 Tachwedd 2019

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 26 Tachwedd 2019

M-2019-004

Dyddiad yr Adroddiad: 26th November 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-067  Gweithredu’r Adolygiad o System Cwynion yr Heddlu

Adolygiad o System Cwynion yr Heddlu Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi ystyried a chytuno ar yr opsiwn y mae am ei ddefnyddio mewn perthynas â’r newidiadau i'r Adolygiad o System Cwynion yr Heddlu a gyflwynwyd gan Ddeddf Plismona a Throsedd 2017.

PCCG-2019-067

Dyddiad yr Adroddiad: 25th November 2019

 

Mae Deddf Plismona a Throsedd 2017 yn cynnwys newidiadau i system cwynion yr heddlu lle mae comisiynwyr heddlu a throsedd yn cael cyfle i gymryd mwy o gyfrifoldeb yn y maes hwn. Roedd y Ddeddf yn rhoi tri opsiwn i gomisiynwyr heddlu a throsedd eu hystyried ac ar ôl adolygu'r opsiynau yn ofalus mae'r Comisiynydd wedi dewis yr opsiwn gorfodol, Model 1; sy'n rhoi trosolwg manylach iddo ar y system cwynion a chyfrifoldeb dros ymdrin ag apeliadau (adolygiadau).

 

Dangos Mwy
PCCG-2019-056  Cyllid Paneli Atal Troseddu Gwent 2019-20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £1,000 yr un i'r wyth Panel Atal Troseddu yng Ngwent i'w cynorthwyo i gynnal mentrau atal troseddu lleol i gefnogi blaenoriaethau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

PCCG-2019-056

Dyddiad yr Adroddiad: 12th November 2019

Darperir y grant ar y sail y bydd yn derbyn pa bynnag wybodaeth sydd ei hangen i'w sicrhau bod y cyllid grant wedi cael ei ddefnyddio'n effeithiol i ddarparu gwasanaeth sy'n cefnogi ei flaenoriaethau ar gyfer Gwent, fel sy'n cael eu nodi yn ei Gynllun Heddlu a Throseddu a'i fod yn cyd-fynd â gofynion plismona lleol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-054  Eiriolydd Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid am 12 mis arall i Cymorth i Ddioddefwyr er mwyn parhau'r swydd Eiriolydd Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl yn ystod 2019-20 yn Connect Gwent.

PCCG-2019-054

Dyddiad yr Adroddiad: 12th November 2019

Cost ar gyfer 2019-20: £34,000 (yn cynnwys cyflog staff, costau swyddfa, costau rheoli a phensiwn).

Dangos Mwy
PCCG-2019-057  Cyllid Rhaglen Adenydd i Hedfan 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cymorth ariannol i ddigwyddiadau Wings to Fly ar gyfer 2019/20. Amcangyfrifir mai £16,750 fydd uchafswm y gost.

PCCG-2019-057

Dyddiad yr Adroddiad: 12th November 2019

Dangos Mwy
Rhannu hyn: