Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2020-004  Dyraniad Cyllid Grant 2020/21 i New Pathways ar gyfer Gwasanaethau Trais Rhywiol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i New Pathways er mwyn sicrhau parhad eu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn ystod 2020/21.

PCCG-2020-004

Dyddiad yr Adroddiad: 16th May 2020

Mae £230,505 wedi'i ddyfarnu i gyfrannu at ddarparu Gwasanaethau Trais Rhywiol yn 2020/21, gan gynnwys y gwasanaethau canlynol:
•    Gwasanaethau Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol;
•    Gwasanaethau Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol;
•    Therapi i Blant; a
•    Cwnsela i Oedolion.
Bydd y cyllid hefyd yn cyfrannu at wasanaethau hyfforddi, gwasanaethau cyllid, costau goruchwylio, rheoli a gweinyddu.

Byddaf hefyd yn dyfarnu'r £85,508 ychwanegol a sicrhawyd o'r Weinyddiaeth Gyfiawnder i New Pathways ar gyfer y canlynol:

  • Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc; a
  • Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol ar gyfer Iechyd Meddwl.

Y cyfanswm a ddyfarnwyd i New Pathways felly yw £316,013.

Dangos Mwy
PCCG-2020-003  Dyraniad Cyllid Grant 2020/21 i Cymorth i Fenywod Cyfannol ar gyfer Gwasanaethau Trais Rhywiol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i Cymorth i Fenywod Cyfannol er mwyn sicrhau parhad eu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn ystod 2020/21.

PCCG-2020-003

Dyddiad yr Adroddiad: 16th May 2020

Dyfarnwyd grant o £69,010 ar gyfer 2020/21 i gyfrannu at ddarparu eu Gwasanaethau Cymorth Horizon sy'n cynnwys:

  • Cwnsela i Oedolion; a
  • Gwasanaethau Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol.

Bydd y cyllid hefyd yn cyfrannu at gostau rheoli a gweinyddu.

Dangos Mwy
PCCG-2020-009  Cyllid i ariannu gwasanaeth Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) 2020-21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid pellach i gyfrannu at ddarparu Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) am y flwyddyn ariannol 2020/21.

PCCG-2020-009

Dyddiad yr Adroddiad: 11th May 2020

Rhoddir y cyllid i Gyngor Dinas Casnewydd, sy'n arwain y gwaith o drefnu darpariaeth y gwasanaeth IDVA ar hyn o bryd, nes bydd trefniadau comisiynu a chyllid hirdymor wedi cael eu cytuno.

Dangos Mwy
PCCG-2020-007  Cyllid pellach ar gyfer Gwasanaethau Dros Dro i Ddioddefwyr sy'n Blant a Phobl Ifanc

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu rhoi mwy o gyllid i Umbrella Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro o fewn Connect Gwent i ddioddefwyr sy'n blant a phobl ifanc.

PCCG-2020-007

Dyddiad yr Adroddiad: 11th May 2020

Mae'r ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn cael ei gwella, felly mae proses dendro newydd yn cael ei datblygu. Bu oedi wrth ddatblygu'r tendr ac felly bydd Umbrella Gwent yn darparu'r gwasanaeth dros dro tan 2020/21.

Dangos Mwy
PCCG-2020-010  Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth - Ymestyn Contract

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer darparu Gweithwyr Asiantaeth am chwech mis arall.

PCCG-2020-010

Dyddiad yr Adroddiad: 17th April 2020

Mae hyn yn unol â pharagraff 124(b) Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
PCCG-2020-002  Adroddiad Blynyddol Rhyddid Gwybodaeth 2019/20 Swyddfa'r Comisiynydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2019/20 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

PCCG-2020-002

Dyddiad yr Adroddiad: 14th April 2020

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi mynediad at wybodaeth sy'n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus. O dan y Ddeddf, mae dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus i gyhoeddi gwybodaeth benodol am eu gweithgareddau. Cyfeirir at hwn fel Cynllun Cyhoeddi. Mae gan aelodau'r cyhoedd hawl i ofyn am unrhyw wybodaeth gofnodedig sy'n cael ei chadw amdanyn nhw hefyd

Dangos Mwy
PCCG-2020-001  Adolygiad Blynyddol y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2020-001

Dyddiad yr Adroddiad: 6th April 2020

Mae'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol yn cael ei adolygu bob blwyddyn gan y Grŵp Cynllunio Strategol. Fel arfer byddai'r Cydbwyllgor Archwilio yn derbyn y diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol i'w cymeradwyo cyn cyfarfod y Bwrdd Perfformiad Strategaeth. Fodd bynnag, oherwydd newidiadau i ddyddiadau'r cyfarfod, cymeradwywyd y diwygiadau mewn egwyddor gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yng nghyfarfod y Bwrdd Perfformiad Strategaeth ar yr 2il o Fawrth 2020 yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau a argymhellwyd gan y Cydbwyllgor Archwilio ar y 4ydd o Fawrth 2020.   

Dangos Mwy
PCCG-2019-074  Y Newyddion Diweddaraf Ynghylch Ceisiadau Llwyddiannus Cronfa Gymunedol Heddlu y Comisiynydd Heddlu a Throsedd 2020/21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyrannu cyllid grant o Gronfa Gymunedol yr Heddlu y Comisiynydd i saith prosiect, sy’n dod i gyfanswm o £151,934.67. Yn ogystal, dyrannwyd cyllid am ddwy flynedd mewn egwyddor i bedwar prosiect a gawsant eu hariannu yn 2019/20, yn amodol ar adroddiadau boddhaol a chydymffurfiaeth barhaus gyda thelerau ac amodau’r grant. Mae hyn yn golygu mai cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd ar gyfer 2020/21 yw £298,838.39.

PCCG-2019-074

Dyddiad yr Adroddiad: 1st April 2020

Rhestrir y prosiectau llwyddiannus sydd yn cael cyllid blwyddyn isod:

 

Dyfarniadau Grant 2020/21 (Ebrill 2020 – Mawrth 2021):

 

Bridge to Cross Charitable Trust - £15,000 tuag at brosiect 7 Corners – Outreach Hotspot Project, a fydd yn cyflawni gwaith cefnogi a gweithgareddau allgymorth i bobl ifanc sydd mewn sefyllfa argyfyngus.

 

Changing Gearz - £15,000 i gyflawni’r prosiect Inspirational DJ Project, a fydd yn cynnig gweithdai wythnosol ar sut i droelli (DJ), cynhyrchu cerddoriaeth ac ati, datblygu sgiliau mentora a hyfforddi ymhlith pobl ifanc a rhoi cyfle i ennill cymwysterau a allai arwain at ddewisiadau cyflogaeth eraill.

 

Hwb Torfaen - £15,000 tuag at gyflawni Prosiect Hwb Blaenafon. Rhoi darpariaeth i bobl ifanc yn yr Hwb, sy’n cynnwys clybiau ieuenctid fin nos, gwaith prosiect a darpariaethau addysgol.  

 

Clwb Bocsio Amatur St Michael’s - £14,365.30 i gyflawni’r prosiect bocsio a ffitrwydd ‘Rhowch gynnig arni – Bocsio a Ffitrwydd’. Bydd hwn yn ymgysylltu â phobl ifanc ac yn eu dysgu drwy ddefnyddio technoleg gwybodaeth, cael gafael ar wybodaeth addysgol a darparu amgylchedd priodol i waredu ymddygiad ymosodol a rhwystredigaethau cathartig. 

 

Ysgol Gynradd Parc Tredegar - £7,588.75 i gyflawni ‘Prosiect Cyfathrebu Agored’ yng Nghanolfan i Deuluoedd Fforest y tu allan i oriau ysgol. Bydd hyn yn darparu cyfleusterau galw heibio i blant oedran 7 i 11 er mwyn nodi problemau unigol neu broblemau grŵp a darparu atebion cadarnhaol a dichonadwy. 

 

Tŷ Cymunedol - £48,351 tuag at gyflawni prosiect ‘School’s Out’ ieuenctid Maendy, sy’n cynnig sesiynau gwaith ieuenctid yn ystod gwyliau’r ysgol gan gynnwys teithiau addysgol a gweithgareddau yn y ganolfan ar gyfer pobl ifanc.

 

Cymorth i Fenywod Cyfannol- £36,629.62 tuag at fan chwarae ag offer sefydlog sy’n ddiogel, therapiwtig a hygyrch ac ymyrraeth therapiwtig i bob plentyn a phob un o’r bobl ifanc sy’n preswylio yn y lloches. 

 

Dyfarnwyd cyllid blwyddyn dau mewn egwyddor i’r prosiectau canlynol a gafodd eu cyllido yn 2019/20 yn amodol ar adrodd boddhaol:

 

Grwpiau Ieuenctid ‘Interact’ Bryn Farm a Coed Cae - £40,151

Urban Circle - £50,000

Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc - £40,314.72

The Gap Wales - £16,438

 

Dangos Mwy
PCCG-2019-073  Y Newyddion Diweddaraf Chwe-misol Ynghylch Ceisiadau Llwyddiannus Cronfa Gymunedol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i bum sefydliad o gronfa 2019/20 sydd yn gyfanswm o £112,122.22 a dau sefydliad o gronfa 2018/19 sydd yn gyfanswm o £45,958.82.

PCCG-2019-073

Dyddiad yr Adroddiad: 1st April 2020

Dyfarnwyd cyllid blwyddyn dau mewn egwyddor i’r prosiectau canlynol a gafodd eu cyllido yn 2018/19 yn amodol ar adrodd boddhaol:

 

Duffryn Community Link - £25,058.82

Creazione in Community - £20,900

 

2019/20 Dyfarniadau Grant (Hydref – Mawrth 2020):

County in the Community - £11,807.50 tuag at y prosiect Premier League Kicks yn Ringland, yn rhedeg o 1 Tachwedd 2019 hyd at 31 Hydref 2020. Darperir sesiynau wythnosol ar ddydd Iau y tu allan i oriau ysgol. Hefyd darperir cyfleoedd dysgu i wella datblygiad a lles pobl ifanc.

 

Cymru Creations - £25,000 i gyflawni prosiect Academi Ffilm Blaenau Gwent o 1 Ionawr 2020 hyd at  31 Rhagfyr 2020, a fydd yn cynnwys cyfle i bobl ifanc greu cyfres o ffilmiau byrion yn canolbwyntio ar faterion a phryderon cyfoes. 

 

Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc (CCYP) - £40,314.72 tuag at gyflawni’r Prosiect Galw Heibio  Mynediad Agored o 1 Ionawr 2020 hyd at 31 Rhagfyr 2020. Bydd hyn yn cynnwys darparu cyfleuster galw heibio ar bum noson yr wythnos mewn amgylchedd diogel, sy’n cynnig gwasanaethau wedi eu teilwra, gweithgareddau a chymorth, gyda chwnselwyr a mentoriaid ar gael i’r bobl ifanc sydd yn bresennol.

 

Clwb Bocsio Amatur Alway - £20,000 i gyflawni’r prosiect Stop Stabbing Start Jabbing ar ddydd Mawrth a dydd Iau 5pm – 7pm a dydd Sadwrn 10am – 2pm, o 1 Ionawr 2020 hyd at 31 Rhagfyr 2020. Bydd y prosiect hwn yn cynnig rhaglenni bocsio / mentora i’r bobl hynny y mae perygl iddynt ddod yn rhan o’r system cyfiawnder troseddol sydd wedi dioddef trosedd tra eu bod yn ifanc.

 

The Gap Wales - £15,000 i gyflawni’r prosiect Sanctuary o 1 Ionawr 2020 hyd at 31 Rhagfyr 2020, i weithio gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid ifanc, gan gynnig cymorth perthynol a chyfannol, cyngor a gweithgareddau cymdeithasol iddynt.

Dangos Mwy
PCCG-2019-081  Cyllid Connect Gwent ar gyfer Sefydliadau Partner 2020-21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi arian i sefydliadau partner sy’n gweithio o fewn Connect Gwent ar gyfer 2020-21.

PCCG-2019-081

Dyddiad yr Adroddiad: 1st April 2020

Age Cymru Gwent - I barhau i dalu am 30 awr o gymorth gan y Gweithiwr Achos i Bobl Hŷn. Cyfanswm: £18,750. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – i barhau i ariannu'r Ymarferydd Lles ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Cyfanswm £24,500. Umbrella Cymru - i roi cymorth i'r dioddefwyr hynny sydd ei angen mewn perthynas â'u rhywedd neu hunaniaeth rywiol. Cyfanswm £5,000.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: