Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

155 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-013  Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd 2018-2022

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd 2018-22 rhwng Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Heddlu Gwent.

 

PCCG-2018-013

Dyddiad yr Adroddiad: 28th March 2018

Cyflwynwyd y Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd i gael ei drafod gan y Panel Heddlu a Throseddu ym mis Ionawr 2018 ac mae'r Prif Gwnstabl a'i dîm wedi ei chymeradwyo.

Dangos Mwy
PCCG-2018-006  Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu £25,000 i Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2018-19, gydag opsiwn o hyd at £25,000 ychwanegol o arian cyfatebol.

PCCG-2018-006

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-008  Dyraniad Cyllid Grant Gwent Mwy Diogel 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau partner ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19.

 

PCCG-2018-008

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Bu panel yn cynnwys cynrychiolwyr o Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Heddlu Gwent a Phartneriaeth Gwent Mwy Diogel yn trafod dyrannu cyllid i sefydliadau. Cafodd argymhellion y panel eu hystyried gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 30 Mehefin 2018 lle y cytunwyd y byddai cyfanswm o £673,663 yn cael ei ddyrannu i sefydliadau llwyddiannus.

Dangos Mwy
PCCG-2018-003  Strategaeth yr Ystad

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo  Strategaeth Ystad Heddlu Gwent.

 

PCCG-2018-003

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Bydd y strategaeth yn ddogfen fyw a bydd yn cael ei diwygio, yn ôl yr angen, i sicrhau y bydd gofynion plismona a gofynion y cyhoedd yn dal i fod yn sail iddi, wrth iddynt newid yn y dyfodol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-007  Cyllido Gwasanaethau Cymorth i Ddioddefwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i fuddsoddiad i sicrhau bod y gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc a gynigir gan Gymorth i Ddioddefwyr trwy Connect Gwent yn gallu gweithredu'n well, trwy ariannu cyflog aelod ychwanegol o staff.

PCCG-2018-007

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ryddhau £9,552.92 o'r gronfa wrth gefn i ariannu aelod o staff amser llawn dros dro am chwe mis.

Dangos Mwy
OCCG-2018-010  Gofynion Cyllideb a Phraesept Treth y Cyngor 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau'r Gyllideb Heddlu a Throseddu ar gyfer 2018-19.

 

OCCG-2018-010

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2018-19 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn trafodaeth â'r Panel Heddlu a Throseddu.

Dangos Mwy
PCCG-2018-012  Adolygiad Blynyddol y Cynllun Heddlu a Throseddu 2017-21

 Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi penderfynu na fydd unrhyw newidiadau'n cael eu gwneud i'w Gynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19.

 

PCCG-2018-012

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Bydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n adolygu'r Cynllun yn ystod 2018-19 i sicrhau bod meysydd allweddol megis y gwaith parhaus ar gaethwasiaeth fodern sy'n cael ei wneud gan ei swyddfa a Heddlu Gwent yn cael eu hadlewyrchu yn y Cynllun ar gyfer 2019-20.

Dangos Mwy
PCCG-2018-011  Strategaeth Rheoli Asedau

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r Strategaeth Rheoli Asedau.

 

PCCG-2018-011

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd March 2018

Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am gymeradwyo'r fframwaith atebolrwydd cyffredinol a rheoli a monitro cydymffurfiaeth mewn perthynas â rheoli asedau, fel yr amlinellir yn Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, paragraff 1.1.4.

Cymeradwywyd y Strategaeth yng nghyfarfod y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2018.

Dangos Mwy
PCCG-2018-009  Adolygiad Blynyddol y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo’r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

 

PCCG-2018-009

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd March 2018

Mae'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol yn cael ei adolygu bob blwyddyn gan y Grŵp Cynllunio Strategol. Argymhellodd y Cydbwyllgor Archwilio ar y Cyd y dylid cymeradwyo'r diwygiadau a wnaed yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2017 cyn ceisio cymeradwyaeth terfynol gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yng nghyfarfod y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad ar 22 Mawrth 2018.

Dangos Mwy
M-2018-002  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 22 Mawrth 2018

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 22 Mawrth 2018

M-2018-002

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd March 2018

Dangos Mwy
Rhannu hyn: