Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

139 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-012  Adolygiad Blynyddol y Cynllun Heddlu a Throseddu 2017-21

 Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi penderfynu na fydd unrhyw newidiadau'n cael eu gwneud i'w Gynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19.

 

PCCG-2018-012

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Bydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n adolygu'r Cynllun yn ystod 2018-19 i sicrhau bod meysydd allweddol megis y gwaith parhaus ar gaethwasiaeth fodern sy'n cael ei wneud gan ei swyddfa a Heddlu Gwent yn cael eu hadlewyrchu yn y Cynllun ar gyfer 2019-20.

Dangos Mwy
PCCG-2018-011  Strategaeth Rheoli Asedau

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r Strategaeth Rheoli Asedau.

 

PCCG-2018-011

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd March 2018

Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am gymeradwyo'r fframwaith atebolrwydd cyffredinol a rheoli a monitro cydymffurfiaeth mewn perthynas â rheoli asedau, fel yr amlinellir yn Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, paragraff 1.1.4.

Cymeradwywyd y Strategaeth yng nghyfarfod y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2018.

Dangos Mwy
PCCG-2018-009  Adolygiad Blynyddol y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo’r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

 

PCCG-2018-009

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd March 2018

Mae'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol yn cael ei adolygu bob blwyddyn gan y Grŵp Cynllunio Strategol. Argymhellodd y Cydbwyllgor Archwilio ar y Cyd y dylid cymeradwyo'r diwygiadau a wnaed yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2017 cyn ceisio cymeradwyaeth terfynol gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yng nghyfarfod y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad ar 22 Mawrth 2018.

Dangos Mwy
M-2018-002  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 22 Mawrth 2018

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 22 Mawrth 2018

M-2018-002

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd March 2018

Dangos Mwy
M-2018-001  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 8 Chwefror 2018

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 8 Chwefror 2018

M-2018-001

Dyddiad yr Adroddiad: 8th February 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-004  Cyllid Rhaglen Adenydd i Hedfan 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cymorth ariannol i ddigwyddiadau Adenydd i Hedfan ar gyfer 2018/19. Amcangyfrifir mai uchafswm y gost gyffredinol yw £15,000 yn seiliedig ar wariant y rhaglen yn y flwyddyn flaenorol.

PCCG-2018-004

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd January 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-005  Darparu Cynllun Dargyfeirio Alcohol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu cynllun dargyfeirio alcohol i gyflenwr A (TTC Group (UK) Ltd ) yn unol â pharagraff 84, Tendr Mwyaf Manteisiol yn Economaidd, y Llawlyfr Llywodraethu<

PCCG-2018-005

Dyddiad yr Adroddiad: 12th January 2018

Dyfernir y contract am gyfnod o ddwy flynedd gydag opsiwn i ymestyn am ddau gyfnod blynyddol pellach.

Dangos Mwy
PCCG-2018-002  Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018-19 tan 2020-21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2018-19 i 2020-21 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.

 

PCCG-2018-002

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd January 2018

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Mae’n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol a Chod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Trysorlys. Mae Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ac Arferion Rheoli'r Trysorlys wedi cael eu cytuno er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Dangos Mwy
PCCG-2018-001  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Rheoli'r Trysorlys 2017-18

Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2017 tan 31 Hydref 2017.

PCCG-2018-001

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd January 2018

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: