Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

162 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-027  Cyllid Grant Llwybrau Newydd 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Llwybrau Newydd i sicrhau bod eu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau rhyw yng Ngwent yn parhau.

 

PCCG-2018-027

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Corff sy'n darparu gwasanaethau cymorth i bobl sydd wedi cael eu treisio a dioddefwyr cam-drin rhywiol trwy gyfrwng cynghorwyr trais rhywiol annibynnol yw Llwybrau Newydd. Mae'n cynnig cwnsela, cymorth i dystion ac mae’n rheoli Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent. Mae darpariaeth arbenigol ar gael i blant sy'n dioddef cam-drin rhywiol hefyd.

Mae'r cyllid fel a ganlyn ar gyfer 2018-19:
* Cynghorydd trais rhywiol annibynnol/Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent: £94,760
* Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent: £46,381.89 (oddi wrth Heddlu Gwent)
* Gwasanaeth cynghorydd trais rhywiol annibynnol: £20,600 a diffyg cyllid: £10,300
* Cwnsela i blant ac oedolion, asesiad clinigol: £58,464

Dangos Mwy
PCCG-2018-029  Darpariaeth Bellach o Wasanaeth Dros Dro i Blant a Phobl Ifanc sy'n Ddioddefwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid pellach i Umbrella Cymru er mwyn iddo barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro i blant a phobl ifanc sy'n ddioddefwyr o fewn Connect Gwent.

 

PCCG-2018-029

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Mae'r ddarpariaeth o wasanaethau dioddefwyr i blant a phobl ifanc yn cael ei ehangu a'i wella ac fel y cyfryw mae proses dendro newydd yn cael ei datblygu. Bu oedi wrth symud y broses dendro ymlaen ac felly bydd Umbrella Cymru'n darparu'r gwasanaeth am gyfnod pellach o bedwar mis o 10 Gorffennaf 2018 am gost o £12,000. Mae'r cynnydd yn y gost oherwydd bod y swyddi presennol yn cael eu hymestyn, sy'n adlewyrchiad o'u llwyddiant.

Dangos Mwy
PCCG-2018-028  Cyllid Grant ar gyfer Gwasanaethau Cymorth i Ddioddefwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £9,552.92 i Cymorth i Ddioddefwyr am chwe mis i gynyddu ei allu i brosesu atgyfeiriadau a chysylltu â dioddefwyr.

 

PCCG-2018-028

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Bydd Gwahoddiad i Dendro newydd yn cael ei gyhoeddi o 2019 a fydd yn rhoi ystyriaeth lawn i ofynion holl wasanaethau Connect Gwent.

Dangos Mwy
PCCG-2018-020  Cyllid Paneli Atal Troseddu Gwent 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £1,000 yr un i'r saith Panel Atal Troseddu yng Ngwent i'w cynorthwyo i gynnal mentrau atal troseddu lleol i gefnogi blaenoriaethau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

PCCG-2018-020

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Darperir y grant ar y sail y bydd yn derbyn pa bynnag wybodaeth sydd ei hangen i'w sicrhau bod y cyllid grant wedi cael ei ddefnyddio'n effeithiol i ddarparu gwasanaeth sy'n cefnogi ei flaenoriaethau ar gyfer Gwent, fel sy'n cael eu nodi yn ei Gynllun Heddlu a Throseddu a'i fod yn cyd-fynd â gofynion plismona lleol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-030  Cofnodion Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 23 Ebrill 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid  a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-030

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-024  Cronfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi dyfarnu cyllid o £6,579.00 o Gronfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd ar gyfer 2017/18.

PCCG-2018-024

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-018  Cyllid Connect Gwent ar gyfer Sefydliadau Partner 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi arian i sefydliadau partner sy’n gweithio o fewn Connect Gwent ar gyfer 2018-19.

 

PCCG-2018-018

Dyddiad yr Adroddiad: 28th May 2018

Age Cymru Gwent - I barhau i dalu am 30 awr o gymorth gan y Gweithiwr Achos i Bobl Hŷn. Cyfanswm: £18,750.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - i barhau i ariannu'r Ymarferydd Lles ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Cyfanswm £24,500.

Umbrella Cymru - i roi cymorth i'r dioddefwyr hynny sydd ei angen mewn perthynas â'u rhywedd neu hunaniaeth rywiol. Cyfanswm £5,000.

Dangos Mwy
M-2018-003  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 21 Mai 2018

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 21 Mai 2018

M-2018-003

Dyddiad yr Adroddiad: 21st May 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-021  Adolygiad Blynyddol y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-021

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-023  Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar Sail Anrhydedd a Phriodas dan Orfod

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am anffurfio organau cenhedlu benywod, trais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod.

PCCG-2018-023

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Dangos Mwy
Rhannu hyn: