Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-020  Cyllid Paneli Atal Troseddu Gwent 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £1,000 yr un i'r saith Panel Atal Troseddu yng Ngwent i'w cynorthwyo i gynnal mentrau atal troseddu lleol i gefnogi blaenoriaethau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

PCCG-2018-020

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Darperir y grant ar y sail y bydd yn derbyn pa bynnag wybodaeth sydd ei hangen i'w sicrhau bod y cyllid grant wedi cael ei ddefnyddio'n effeithiol i ddarparu gwasanaeth sy'n cefnogi ei flaenoriaethau ar gyfer Gwent, fel sy'n cael eu nodi yn ei Gynllun Heddlu a Throseddu a'i fod yn cyd-fynd â gofynion plismona lleol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-030  Cofnodion Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 23 Ebrill 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid  a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-030

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-024  Cronfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi dyfarnu cyllid o £6,579.00 o Gronfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd ar gyfer 2017/18.

PCCG-2018-024

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-018  Cyllid Connect Gwent ar gyfer Sefydliadau Partner 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi arian i sefydliadau partner sy’n gweithio o fewn Connect Gwent ar gyfer 2018-19.

 

PCCG-2018-018

Dyddiad yr Adroddiad: 28th May 2018

Age Cymru Gwent - I barhau i dalu am 30 awr o gymorth gan y Gweithiwr Achos i Bobl Hŷn. Cyfanswm: £18,750.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - i barhau i ariannu'r Ymarferydd Lles ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Cyfanswm £24,500.

Umbrella Cymru - i roi cymorth i'r dioddefwyr hynny sydd ei angen mewn perthynas â'u rhywedd neu hunaniaeth rywiol. Cyfanswm £5,000.

Dangos Mwy
M-2018-003  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 21 Mai 2018

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 21 Mai 2018

M-2018-003

Dyddiad yr Adroddiad: 21st May 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-021  Adolygiad Blynyddol y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-021

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-023  Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar Sail Anrhydedd a Phriodas dan Orfod

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am anffurfio organau cenhedlu benywod, trais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod.

PCCG-2018-023

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-022  Ymestyn y Contract ar gyfer Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer cyflenwi Cyrsiau Adsefydlu Gyrwyr gyda TCC Group am chwe mis arall yn unol â pharagraff 124(b) y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

 

PCCG-2018-022

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Bydd yr estyniad am chwe mis yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2018 ac yn dod i ben ar 31 Ionawr 2019.

Dangos Mwy
M-2018-004  Adroddiad Alldro Ymgysylltu a Chyfathrebu Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu Adroddiad Alldro Ymgysylltu a Chyfathrebu Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ar gyfer 2017/18.

M-2018-004

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-019  Arian i Gronfa Effaith Gadarnhaol y ddwy ardal blismona leol 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £10,000 yr un i uwch-arolygwyr y ddwy ardal blismona leol i sefydlu Cronfa Effaith Gadarnhaol i gynorthwyo'r gwaith o gyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a Throseddu.

PCCG-2018-019

Dyddiad yr Adroddiad: 8th May 2018

Bydd disgwyl i'r ddwy ardal blismona leol gydymffurfio â'r un prosesau â'r Gronfa Effaith Gadarnhaol sy'n cael ei rhedeg gan Swyddfa'r Comisiynydd (PGCC-2013-123) a darparu adroddiad o wariant blynyddol i'w adolygu ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: