Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

162 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-038  Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn a Chyllid Wedi'i Sicrhau

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn a Chyllid Wedi'i Sicrhau.

PCCG-2018-038

Dyddiad yr Adroddiad: 19th September 2018

Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, adrannau 31A, 32, 42A a 43 yn gofyn bod Awdurdodau 'Bilio' a 'Phraeseptio' yng Nghymru a Lloegr yn rhoi sylw dyledus i lefel y cronfeydd wrth gefn sydd eu hangen i gwrdd â gwariant amcangyfrifedig y dyfodol wrth gyfrifo gofynion y gyllideb. Yn y cyd-destun hwn, mae'r Comisiynydd yn Awdurdod Praeseptio.

Dangos Mwy
PCCG-2018-037  Darpariaeth Bellach o Wasanaeth Dros Dro i Blant a Phobl Ifanc sy'n Ddioddefwyr (Umbrella Cymru)

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract gyda Umbrella Cymru i ddarparu gwasanaeth dros dro i blant a phobl ifanc sydd wedi dioddef neu wedi bod yn dyst i drosedd am bedwar mis ychwanegol o 9 Tachwedd 2018.

PCCG-2018-037

Dyddiad yr Adroddiad: 19th September 2018

Cyfanswm y gost fydd £12,000 am yr estyniad o bedwar mis. Mae hyn wedi costio £3,000 y mis i ddarparu 37.5 awr o gymorth staff a'r holl gostau sy'n gysylltiedig â darparu'r gwasanaeth.

Dangos Mwy
PCCG-2018-036  Arolwg o'r Ffeil Cwynion ar gyfer 1 Hydref 2017 i 31 Mawrth 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

PCCG-2018-036

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd August 2018

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y Prif Gwnstabl wedi ymdrin yn briodol â'r cwynion a archwiliwyd ganddo.

Dangos Mwy
PCCG-2018-035  Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2017-18.

PCCG-2018-035

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd August 2018

Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2017-18 i gyd-fynd â chyhoeddi'r Datganiad Cyfrifon.

Dangos Mwy
PCCG-2018-034  Lansio Cronfa Gymunedol yr Heddlu

Mae cynllun grant Cronfa Gymunedol yr Heddlu wedi cael ei greu i dargedu'r arian a dderbynnir trwy Ddeddf Enillion Troseddau a thrwy werthu eiddo nad oes neb wedi'i hawlio ac eiddo sydd wedi cael ei ganfod, fel ein bod yn cefnogi sefydliadau yn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Ngwent.

PCCG-2018-034

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd August 2018

Rhaid i sefydliadau / grwpiau sydd â diddordeb mewn gwneud cais am gyfran o'r cyllid blynyddol o £300,000 allu dangos yr effaith gadarnhaol y bydd eu prosiect yn ei gael ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Nod y gronfa yw rhoi cymorth i sefydliadau/grwpiau sy'n ceisio helpu plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol neu sydd wedi dod yn ddioddefwyr. Bydd angen

Dangos Mwy
PCCG-2018-033  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 8 Mawrth 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-033

Dyddiad yr Adroddiad: 30th July 2018

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2018-032  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 7 Mehefin 2018

PCCG-2018-032 Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-032

Dyddiad yr Adroddiad: 24th July 2018

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2018-031  Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys 2017/18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2017/18.

PCCG-2018-031

Dyddiad yr Adroddiad: 13th July 2018

Craffodd y Cydbwyllgor Archwilio ar Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys ar 7 Mehefin 2018.

Dangos Mwy
PCCG-2018-025  Eiriolwr Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Cymorth i Ddioddefwyr i roi prawf ar swydd Eiriolwr Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl yn ystod 2018-19 a fydd yn gweithio o fewn Connect Gwent.


 

PCCG-2018-025

Dyddiad yr Adroddiad: 1st July 2018

Cyflog - £26,000
Argostau - £8,000 (pensiynau, teithio, costau rheoli)

Cyfanswm cost 2018-19: £34,000

Dangos Mwy
PCCG-2018-026  Cyllid Grant Cymorth i Fenywod Cyfannol 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i Cymorth i Fenywod Cyfannol i sicrhau bod eu gwasanaethau cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn parhau.

 

PCCG-2018-026

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Mae'r cyllid fel a ganlyn ar gyfer 2018-19:
* Gwasanaeth cynghorydd trais rhywiol annibynnol: £20,600
*Gwasanaethau cwnsela oedolion ar gyfer achosion o gam-fanteisio ar blant yn rhywiol a cham-drin plant yn rhywiol nad ydynt yn rhai diweddar: £48,410

Dangos Mwy
Rhannu hyn: