Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-047  Adolygiad Blynyddol o Gofrestrau Rhoddion a Lletygarwch a Buddiannau Busnes Heddlu Gwent 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestrau Rhoddion a Lletygarwch a Buddiannau Busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2017-18.

PCCG-2018-047

Dyddiad yr Adroddiad: 12th December 2018

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod pob datganiad gan swyddogion a staff wedi cael eu gwneud o fewn ffiniau derbynioldeb yn unol â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-045  Cofnodion Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 22 Hydref 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-045

Dyddiad yr Adroddiad: 16th November 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-044  Adroddiad Blynyddol y Cynllun Heddlu a Throseddu 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wed cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer 2017-18.

PCCG-2018-044

Dyddiad yr Adroddiad: 16th November 2018

Dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus 2011, mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar gyfer pob blwyddyn ariannol, sy'n dangos sut mae wedi bod yn cyflawni ei swydd a'r cynnydd sydd wedi cael ei wneud wrth gyflawni'r amcanion a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent.

Dangos Mwy
PCCG-2018-043  Contract Gwasanaeth Ôl-drafodaeth y Tîm Plant ar Goll

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu Gwasanaeth Ôl-drafodaeth y Tîm Plant ar Goll i Gynigydd C, yn unol â pharagraff 84 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol, Rhan 3e Rheolau Sefydlog yn ymwneud â Chontractau.

PCCG-2018-043

Dyddiad yr Adroddiad: 6th November 2018

Caiff y contract ei ddyfarnu am dair blynedd gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall ar sail flynyddol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-042  Cyllid Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol 2018/19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid grant (a ddyfernir gan y Swyddfa Gartref i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu) i sefydliadau sy'n gweithio gyda Heddlu Gwent i ddarparu Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol.

PCCG-2018-042

Dyddiad yr Adroddiad: 5th October 2018

Bydd £85,000 o grant y Swyddfa Gartref yn talu costau gros y Cyd-gysylltydd Troseddau Cyfundrefnol Difrifol yn y Gymuned a chostau ychwanegol sy'n ofynnol er mwyn cyflawni'r gwaith. Yn ogystal, mae £10,000 yn cael ei glustnodi ar gyfer gwerthuso'r prosiect. Bydd gweddill dyraniad grant y Swyddfa Gartref o £150,000 yn cael ei ddyfarnu i'r pedwar sefydliad partner, er mwyn iddynt allu darparu eu gwasanaethau mewn perthynas â'r meini prawf canlynol ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19: • Atal ac ymyrryd yn gynnar. • Cadernid cymunedol • Cyfathrebu strategol MutualGain - £71,250 Crimestoppers - £36,502.80 Barnardos yn gweithio gyda Casnewydd Fyw - £100,000 Ymddiriedolaeth St Giles - £60,543 Cyfanswm £268,295.80 Bydd y cyllid dros ben o £118,295.80 yn cael ei ariannu o Gronfa Gomisiynu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Bydd gwaith y sefydliadau uchod yn cael ei fonitro gan y Cyd-gysylltydd Troseddau Cyfundrefnol Difrifol yn y Gymuned, a fydd yn cyflwyno adroddiad i'r Bwrdd Prosiect Troseddau Cyfundrefnol Difrifol bob chwe wythnos. Bydd adroddiadau diweddaru'n cael eu darparu i Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu hefyd i sicrhau bod canlyniadau'r dyfarniadau grant yn cael eu cyflawni.

Dangos Mwy
PCCG-2018-040  Ymestyn ac amrywio’r Contract Gwasanaethau Glanhau i gynnwys glanhau llawr uchaf Gorsaf Heddlu Rhisga

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract gyda Solo Service Group Ltd sy'n dod i ben ar 30/09/2018, am chwe mis gydag opsiwn i ymestyn am un mis arall.

PCCG-2018-040

Dyddiad yr Adroddiad: 24th September 2018

Mae'r holl opsiynau ymestyn eisoes wedi cael eu cymryd dan y contract glanhau gwreiddiol. Mae'r cais am estyniad na ellid ei ragweld er mwyn caniatáu amser i gynnal proses dendro sy'n cydymffurfio. Er mwyn lliniaru'r risg hwn, bydd Hysbysiad Tryloywder Ex Ante Gwirfoddol yn cael ei gyhoeddi a fydd yn hysbysu’r farchnad ymlaen llaw am yr estyniad arfaethedig ac yna bydd cyfnod penodol o 10 diwrnod ar gyfer lleisio unrhyw bryderon. Os na chaiff unrhyw bryderon eu lleisio yn ystod y cyfnod hwn, ni ellir herio'r dyfarniad wedi hynny.

Dangos Mwy
PCCG-2018-039  Polisi a Gweithdrefn Nawdd ar y Cyd (gan gynnwys Rhoddion a Benthyciadau)

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo’r Polisi a’r Weithdrefn Nawdd ar y Cyd gyda Heddlu Gwent.

PCCG-2018-039

Dyddiad yr Adroddiad: 21st September 2018

Nod y polisi hwn a'r weithdrefn hon yw: a) Sefydlu a chynnal dull corfforaethol a moesegol cyson wrth ymdrin â noddwyr a rhoddwyr; b) Sicrhau bod y Sefydliad yn bodloni'r holl ofynion cyfreithiol a gofynion y polisi; c) Gwella pob adnodd sydd ar gael i gefnogi gweithgareddau plismona a lleihau trosedd; a d) Sicrhau bod uniondeb yn cael ei gynnal yn helaeth gan y Sefydliad wrth dderbyn nawdd. Bydd y Sefydliad yn derbyn nawdd ar ffurf arian, nwyddau a gwasanaethau er mwyn gwella, neu ategu at effeithiolrwydd gweithredol y Sefydliad. Bydd derbyn y rhain yn amodol ar graffu llym a chydymffurfiaeth â nifer o ofynion penodol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-038  Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn a Chyllid Wedi'i Sicrhau

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn a Chyllid Wedi'i Sicrhau.

PCCG-2018-038

Dyddiad yr Adroddiad: 19th September 2018

Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, adrannau 31A, 32, 42A a 43 yn gofyn bod Awdurdodau 'Bilio' a 'Phraeseptio' yng Nghymru a Lloegr yn rhoi sylw dyledus i lefel y cronfeydd wrth gefn sydd eu hangen i gwrdd â gwariant amcangyfrifedig y dyfodol wrth gyfrifo gofynion y gyllideb. Yn y cyd-destun hwn, mae'r Comisiynydd yn Awdurdod Praeseptio.

Dangos Mwy
PCCG-2018-037  Darpariaeth Bellach o Wasanaeth Dros Dro i Blant a Phobl Ifanc sy'n Ddioddefwyr (Umbrella Cymru)

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract gyda Umbrella Cymru i ddarparu gwasanaeth dros dro i blant a phobl ifanc sydd wedi dioddef neu wedi bod yn dyst i drosedd am bedwar mis ychwanegol o 9 Tachwedd 2018.

PCCG-2018-037

Dyddiad yr Adroddiad: 19th September 2018

Cyfanswm y gost fydd £12,000 am yr estyniad o bedwar mis. Mae hyn wedi costio £3,000 y mis i ddarparu 37.5 awr o gymorth staff a'r holl gostau sy'n gysylltiedig â darparu'r gwasanaeth.

Dangos Mwy
PCCG-2018-036  Arolwg o'r Ffeil Cwynion ar gyfer 1 Hydref 2017 i 31 Mawrth 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

PCCG-2018-036

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd August 2018

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y Prif Gwnstabl wedi ymdrin yn briodol â'r cwynion a archwiliwyd ganddo.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: