Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

113 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-023  Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar Sail Anrhydedd a Phriodas dan Orfod

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am anffurfio organau cenhedlu benywod, trais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod.

PCCG-2018-023

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-022  Ymestyn y Contract ar gyfer Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer cyflenwi Cyrsiau Adsefydlu Gyrwyr gyda TCC Group am chwe mis arall yn unol â pharagraff 124(b) y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

 

PCCG-2018-022

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Bydd yr estyniad am chwe mis yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2018 ac yn dod i ben ar 31 Ionawr 2019.

Dangos Mwy
M-2018-004  Adroddiad Alldro Ymgysylltu a Chyfathrebu Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu Adroddiad Alldro Ymgysylltu a Chyfathrebu Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ar gyfer 2017/18.

M-2018-004

Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Dangos Mwy
PCCG-2018-019  Arian i Gronfa Effaith Gadarnhaol y ddwy ardal blismona leol 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £10,000 yr un i uwch-arolygwyr y ddwy ardal blismona leol i sefydlu Cronfa Effaith Gadarnhaol i gynorthwyo'r gwaith o gyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a Throseddu.

PCCG-2018-019

Dyddiad yr Adroddiad: 8th May 2018

Bydd disgwyl i'r ddwy ardal blismona leol gydymffurfio â'r un prosesau â'r Gronfa Effaith Gadarnhaol sy'n cael ei rhedeg gan Swyddfa'r Comisiynydd (PGCC-2013-123) a darparu adroddiad o wariant blynyddol i'w adolygu ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-016  Arolwg o'r Ffeil Cwynion ar gyfer 1 Ebrill i 30 Medi 2017

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

 

 

PCCG-2018-016

Dyddiad yr Adroddiad: 8th May 2018

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y Prif Gwnstabl wedi ymdrin yn briodol â'r cwynion a archwiliwyd ganddo.

Dangos Mwy
PCCG-2018-014  Diwygiad i ba mor aml mae'r Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yn cyfarfod

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddiwygio pa mor aml mae'r Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yn cyfarfod o bob yn ail fis i bob tri mis ac mae hefyd wedi cymeradwyo'r Blaengynllun Gwaith o 1 Ebrill 2018.

 

PCCG-2018-014

Dyddiad yr Adroddiad: 22nd April 2018

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yw'r prif fforwm lle mae'r Comisiynydd yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif yn unol ag adran 1 (8) Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus 2011. Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yw'r prif fforwm ymgynghori hefyd ar gyfer penderfyniadau strategol sy'n effeithio ar y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl.

Bydd y cyhoedd yn gallu bod yn bresennol ym mhob cyfarfod

Trafodwyd â Thîm Prif Swyddog Heddlu Gwent ac mae wedi cytuno ar y cynigion.

Dangos Mwy
PCCG-2018-017  Darpariaeth Gwasanaeth Dros Dro i Blant a Phobl Ifanc sy'n Ddioddefwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi  cytuno i roi cyllid i Umbrella Cymru ddarparu gwasanaeth dros dro i blant a phobl ifanc sy'n ddioddefwyr o fewn Connect Gwent.

 

PCCG-2018-017

Dyddiad yr Adroddiad: 17th April 2018

Mae'r ddarpariaeth o wasanaethau dioddefwyr i blant a phobl ifanc yn cael ei ehangu a'i wella ac fel y cyfryw mae proses dendro newydd yn cael ei datblygu. Bu oedi wrth symud y broses dendro ymlaen ac felly bydd Umbrella Cymru'n darparu'r gwasanaeth am gyfnod o chwe mis o 9 Ebrill 2018 tan 9 Gorffennaf 2018 am gost o £2,000.

Dangos Mwy
PCCG-2018-015  Strategaeth Lles a Bregusrwydd ar y Cyd 2018-2022

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r Strategaeth Lles a Bregusrwydd ar y Cyd 2018-22, ar y cyd â Heddlu Gwent.

 

PCCG-2018-015

Dyddiad yr Adroddiad: 2nd April 2018

Bydd y strategaeth hon yn creu dull o ymdrin â bregusrwydd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac a fydd yn gwella lles pobl ac yn datblygu prosesau ac arferion presennol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-013  Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd 2018-2022

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd 2018-22 rhwng Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Heddlu Gwent.

 

PCCG-2018-013

Dyddiad yr Adroddiad: 28th March 2018

Cyflwynwyd y Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd i gael ei drafod gan y Panel Heddlu a Throseddu ym mis Ionawr 2018 ac mae'r Prif Gwnstabl a'i dîm wedi ei chymeradwyo.

Dangos Mwy
PCCG-2018-006  Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu £25,000 i Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2018-19, gydag opsiwn o hyd at £25,000 ychwanegol o arian cyfatebol.

PCCG-2018-006

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Dangos Mwy
Rhannu hyn: