Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

149 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-013  Estyniad i'r contract ar gyfer Difa a Gwaredu Gwastraff gyda Marc Diogelu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi estyniad i'r fframwaith ar gyfer darparu gwasanaeth difa a gwaredu gwastraff gyda marc diogelu yn unol â pharagraff 124(b) Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-013

Dyddiad yr Adroddiad: 28th February 2019

Mae'r contract wedi cael ei ymestyn am chwe mis o 1 Ebrill 2019 tan 31 Hydref 2019.

Dangos Mwy
PCCG-2019-010  Gofyniad Cyllideb a Phraesept Treth y Cyngor 2019-20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau'r Gyllideb Heddlu a Throseddu ar gyfer 2019-20.

PCCG-2019-010

Dyddiad yr Adroddiad: 12th February 2019

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2019/20 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn trafodaeth â'r Panel Heddlu a Throseddu.

Dangos Mwy
PCCG-2019-009  Cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 6 Rhagfyr 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-009

Dyddiad yr Adroddiad: 5th February 2019

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2019-008  Cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 6 Medi 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 6 Medi 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-008

Dyddiad yr Adroddiad: 5th February 2019

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2019-005  Ymestyn y Contract Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer cyflenwi Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr gyda TCC Group am bedwar mis arall yn unol â pharagraff 124(b) y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-005

Dyddiad yr Adroddiad: 31st January 2019

Bydd yr estyniad o bedwar mis yn dechrau ar 1 Chwefror 2019 a bydd yn dod i ben ar 31 Mai 2019. Bydd telerau ac amodau'r contract gwreiddiol yn berthnasol yn ystod y cyfnod hwn.

Dangos Mwy
PCCG-2019-003  Darpariaeth Gwasanaethau Glanhau - Estyniad Pellach

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract gyda Solo Service Group Ltd sy'n dod i ben ar 3i Mawrth 2019 tan 30 Medi 2019, am bedwar mis i ddechrau ac estyniad pellach o ddau fis unigol.

PCCG-2019-003

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd January 2019

Mae'r cais am estyniad na ellid ei ragweld er mwyn caniatáu amser i gynnal proses dendro sy'n cydymffurfio.

Dangos Mwy
PCCG-2019-002  Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2019-20 i 2021-22 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.

PCCG-2019-002

Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019

Mae’n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol a Chod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Trysorlys. Cytunwyd ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Dangos Mwy
PCCG-2019-001  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 6

Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2018 tan 31 Hydref 2018.

PCCG-2019-001

Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Dangos Mwy
PCCG-2018-049  Adroddiad Blynyddol Cyfathrebu ac Ymgysylltu Heddlu Gwent 2017-18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn adroddiad gan Heddlu Gwent yn dangos manylion gwaith yr adran Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn ystod 2017-18.

PCCG-2018-049

Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019

Mae'r Comisiynydd wedi cytuno i dderbyn yr adroddiad hwn gyda chafeat bod y fformat a'r cynnwys yn cael eu diwygio yn adroddiad blynyddol 2018/19 er mwyn bodloni ei ofynion monitro.

Dangos Mwy
PCCG-2018-048  Adroddiad Blynyddol Gwirfoddolwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn adroddiad blynyddol sy'n cynnwys manylion y gweithgareddau gwirfoddoli yn y portffolio Dinasyddion yn y Maes Plismona.

PCCG-2018-048

Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019

Mae'r meysydd gwirfoddoli'n cynnwys yr heddlu gwirfoddol, cadetiaid heddlu gwirfoddol, Heddlu Bach, gwirfoddolwyr cymorth yr heddlu, paneli atal troseddu a'r Grŵp Cynghori Annibynnol.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: