Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

127 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-033  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 8 Mawrth 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-033

Dyddiad yr Adroddiad: 30th July 2018

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2018-032  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 7 Mehefin 2018

PCCG-2018-032 Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-032

Dyddiad yr Adroddiad: 24th July 2018

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2018-031  Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys 2017/18

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2017/18.

PCCG-2018-031

Dyddiad yr Adroddiad: 13th July 2018

Craffodd y Cydbwyllgor Archwilio ar Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys ar 7 Mehefin 2018.

Dangos Mwy
PCCG-2018-025  Eiriolwr Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Cymorth i Ddioddefwyr i roi prawf ar swydd Eiriolwr Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl yn ystod 2018-19 a fydd yn gweithio o fewn Connect Gwent.


 

PCCG-2018-025

Dyddiad yr Adroddiad: 1st July 2018

Cyflog - £26,000
Argostau - £8,000 (pensiynau, teithio, costau rheoli)

Cyfanswm cost 2018-19: £34,000

Dangos Mwy
PCCG-2018-026  Cyllid Grant Cymorth i Fenywod Cyfannol 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i Cymorth i Fenywod Cyfannol i sicrhau bod eu gwasanaethau cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn parhau.

 

PCCG-2018-026

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Mae'r cyllid fel a ganlyn ar gyfer 2018-19:
* Gwasanaeth cynghorydd trais rhywiol annibynnol: £20,600
*Gwasanaethau cwnsela oedolion ar gyfer achosion o gam-fanteisio ar blant yn rhywiol a cham-drin plant yn rhywiol nad ydynt yn rhai diweddar: £48,410

Dangos Mwy
PCCG-2018-027  Cyllid Grant Llwybrau Newydd 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Llwybrau Newydd i sicrhau bod eu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau rhyw yng Ngwent yn parhau.

 

PCCG-2018-027

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Corff sy'n darparu gwasanaethau cymorth i bobl sydd wedi cael eu treisio a dioddefwyr cam-drin rhywiol trwy gyfrwng cynghorwyr trais rhywiol annibynnol yw Llwybrau Newydd. Mae'n cynnig cwnsela, cymorth i dystion ac mae’n rheoli Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent. Mae darpariaeth arbenigol ar gael i blant sy'n dioddef cam-drin rhywiol hefyd.

Mae'r cyllid fel a ganlyn ar gyfer 2018-19:
* Cynghorydd trais rhywiol annibynnol/Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent: £94,760
* Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent: £46,381.89 (oddi wrth Heddlu Gwent)
* Gwasanaeth cynghorydd trais rhywiol annibynnol: £20,600 a diffyg cyllid: £10,300
* Cwnsela i blant ac oedolion, asesiad clinigol: £58,464

Dangos Mwy
PCCG-2018-029  Darpariaeth Bellach o Wasanaeth Dros Dro i Blant a Phobl Ifanc sy'n Ddioddefwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid pellach i Umbrella Cymru er mwyn iddo barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro i blant a phobl ifanc sy'n ddioddefwyr o fewn Connect Gwent.

 

PCCG-2018-029

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Mae'r ddarpariaeth o wasanaethau dioddefwyr i blant a phobl ifanc yn cael ei ehangu a'i wella ac fel y cyfryw mae proses dendro newydd yn cael ei datblygu. Bu oedi wrth symud y broses dendro ymlaen ac felly bydd Umbrella Cymru'n darparu'r gwasanaeth am gyfnod pellach o bedwar mis o 10 Gorffennaf 2018 am gost o £12,000. Mae'r cynnydd yn y gost oherwydd bod y swyddi presennol yn cael eu hymestyn, sy'n adlewyrchiad o'u llwyddiant.

Dangos Mwy
PCCG-2018-028  Cyllid Grant ar gyfer Gwasanaethau Cymorth i Ddioddefwyr

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £9,552.92 i Cymorth i Ddioddefwyr am chwe mis i gynyddu ei allu i brosesu atgyfeiriadau a chysylltu â dioddefwyr.

 

PCCG-2018-028

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Bydd Gwahoddiad i Dendro newydd yn cael ei gyhoeddi o 2019 a fydd yn rhoi ystyriaeth lawn i ofynion holl wasanaethau Connect Gwent.

Dangos Mwy
PCCG-2018-020  Cyllid Paneli Atal Troseddu Gwent 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £1,000 yr un i'r saith Panel Atal Troseddu yng Ngwent i'w cynorthwyo i gynnal mentrau atal troseddu lleol i gefnogi blaenoriaethau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

PCCG-2018-020

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Darperir y grant ar y sail y bydd yn derbyn pa bynnag wybodaeth sydd ei hangen i'w sicrhau bod y cyllid grant wedi cael ei ddefnyddio'n effeithiol i ddarparu gwasanaeth sy'n cefnogi ei flaenoriaethau ar gyfer Gwent, fel sy'n cael eu nodi yn ei Gynllun Heddlu a Throseddu a'i fod yn cyd-fynd â gofynion plismona lleol.

Dangos Mwy
PCCG-2018-030  Cofnodion Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 23 Ebrill 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid  a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-030

Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Dangos Mwy
Rhannu hyn: