Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau partner ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20.

PCCG-2019-014
Dyddiad yr Adroddiad: 11th April 2019
Bu panel adolygu yn cynnwys cynrychiolwyr o Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Heddlu Gwent a Phartneriaeth Gwent Mwy Diogel yn ystyried dyrannu cyllid i sefydliadau a gwnaeth argymhellion mewn perthynas â phob cais. Ystyriwyd argymhellion y panel gan banel penderfynu a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Swyddfa'r Comisiynydd a Heddlu Gwent ar 1af Chwefror 2019 lle y cytunwyd mai'r cyfanswm a fyddai’n cael ei ddyrannu i sefydliadau llwyddiannus fyddai £725,853.

 

Rhannu hyn: