Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

121 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-071  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 18 Rhagfyr 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-071

Dyddiad yr Adroddiad: 14th February 2020

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCC-2019-069  Cofnodion Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 28 Hydref 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCC-2019-069

Dyddiad yr Adroddiad: 17th January 2020

Dangos Mwy
PCCG-2019-068  Fframwaith ar gyfer Cyflenwi, neu Gyflenwi a Gosod, Marciau Lifrau ar Gerbydau Heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer y fframwaith cyflenwi, neu gyflenwi a gosod, marciau lifrau ar gerbydau heddlu gyda PVL UK Ltd am gyfnod dechreuol o chwe mis tan 31 Mai 2020.

PCCG-2019-068

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd December 2019

Mae hyn yn unol â pharagraff 124(b) Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
PCC-2019-063  Diwygiad i’r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo diwygiad i’r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol o ran cynyddu’r ddirprwyaeth gyfredol gan y Prif Gwnstabl i hawliadau sifil o derfyn o £1,000 i £10,000.

PCC-2019-063

Dyddiad yr Adroddiad: 17th December 2019

Dangos Mwy
PCCG-2019-062  Contract ar gyfer System Rheoli Tystiolaeth Ddigidol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer System Rheoli Tystiolaeth Ddigidol i'r cyflenwr NICE Investigate mewn cydweithrediad â Heddlu De Cymru trwy'r Fframwaith G-Cloud a arweinir gan Wasanaeth Masnachol y Goron am gyfnod dechreuol o 24 mis gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall.

PCCG-2019-062

Dyddiad yr Adroddiad: 17th December 2019

Mae hyn yn unol â pharagraffau 20-21 Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-065  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 6

Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2019 tan 31 Medi 2019.

PCCG-2019-065

Dyddiad yr Adroddiad: 17th December 2019

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Dangos Mwy
PCCG-2019-066  Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020-21 tan 2022-23

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2020-21 i 2022-23 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys

PCCG-2019-066

Dyddiad yr Adroddiad: 17th December 2019

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Mae’n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol a Chod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Trysorlys. Mae Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ac Arferion Rheoli'r Trysorlys wedi cael eu cytuno er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Dangos Mwy
PCCG-2019-044  Adolygiad Blynyddol o Gofrestri Rhoddion a Lletygarwch a Buddiannau Busnes Heddlu Gwent 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2018-19.

PCCG-2019-044

Dyddiad yr Adroddiad: 9th December 2019

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod yr holl ddatganiadau a wnaed gan swyddogion a staff yn dderbyniol yn unol â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-061  Polisi Rheoli Cyswllt â Chwsmeriaid

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo Polisi Rheoli Cyswllt gyda Chwsmeriaid Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

PCCG-2019-061

Dyddiad yr Adroddiad: 2nd December 2019

Nod y polisi yw sicrhau bod staff Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gallu darparu gwasanaeth teg a hygyrch i’w defnyddwyr gwasanaeth a rheoli cyswllt gyda lleiafrif bach iawn o ddefnyddwyr gwasanaeth y mae eu gweithredoedd neu ymddygiad yn cael eu hystyried i fod yn annerbyniol.

Dangos Mwy
M-2019-004  Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 26 Tachwedd 2019

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 26 Tachwedd 2019

M-2019-004

Dyddiad yr Adroddiad: 26th November 2019

Dangos Mwy
Rhannu hyn: