Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

162 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2020-027  Adroddiad Cyfathrebu ac Ymgysylltu Blynyddol Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2019/20.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu Adroddiad Cyfathrebu ac Ymgysylltu Blynyddol Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent ar gyfer 2019/20.

PCCG-2020-027

Dyddiad yr Adroddiad: 17th August 2020

Dangos Mwy
PCCG-2020-026  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru - Cyllid Partner Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid ar gyfer 1 Gorffennaf 2020 - 31 Mawrth 2021

Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddyfarnu arian o'r gronfa Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf 2020 - 31 Mawrth 2021.

PCCG-2020-026

Dyddiad yr Adroddiad: 7th August 2020

Roedd cofnod penderfyniad PCCG-2019-082 yn amlinellu penderfyniad y Comisiynydd i ymestyn grantiau 2019/20 am 3 mis hyd at 30 Mehefin 2020. Dyfarnwyd £21,000 i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru o'r gronfa Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid am gyfnod o 9 mis arall o 1 Gorffennaf 2020 tan 31 Mawrth 2021 er mwyn i waith yr Ymarferydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throsedd Tân barhau.

Dangos Mwy
PCCG-2020-024  Cyllid grant i Llwybrau Newydd am Eiriolydd Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA) ychwanegol ar gyfer 2020/21

Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddarparu cyllid i Llwybrau Newydd gyflogi Eiriolydd Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA) ychwanegol yng Ngwent ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf 2020 - 31 Mawrth 2021.

PCCG-2020-024

Dyddiad yr Adroddiad: 7th August 2020

Mae cofnod penderfyniad PCCG-2020-020 yn cofnodi penderfyniad y Comisiynydd i ddyfarnu £39,354 o Gyllid Eithriadol Covid-19, a gafodd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder, i Llwybrau Newydd i dalu costau ychwanegol o ganlyniad i'r pandemig.

Bydd y cyllid ychwanegol o £30,534 gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn mynd i Llwybrau Newydd i dalu am ISVA Cymunedol ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf 2020 - 31 Mawrth 2021

Dangos Mwy
PCCG-2020-025  Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 29 Mehefin 2020

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2020 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2020-025

Dyddiad yr Adroddiad: 4th August 2020

Dangos Mwy
PCCG-2019-038    Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 18 Mehefin 2020

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 18 Mehefin 2020 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-038  

Dyddiad yr Adroddiad: 21st July 2020

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2020-019  Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2019/20.

PCCG-2020-019

Dyddiad yr Adroddiad: 10th July 2020

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2019/20.

Dangos Mwy
PCCG-2020-022  Ymestyn cyfnod gwasanaethu aelodau cynlluniau gwirfoddoli

Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ymestyn cyfnod gwasanaethu aelodau'r Cynllun Lles Anifeiliaid a'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd.

PCCG-2020-022

Dyddiad yr Adroddiad: 7th July 2020

Oherwydd yr amhariad a achoswyd gan Coronafeirws, cafodd y cyfnod gwasanaethu ei ymestyn am flwyddyn i'r gwirfoddolwyr yr oedd eu gwasanaeth i fod i ddod i ben yn 2021. Bydd yr estyniad yn rhoi amser i Swyddfa'r Comisiynydd recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr newydd wrth i beryglon y feirws gilio.

Dangos Mwy
PCCG-2020-021  Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd - Gweithredu Proses Ymweld o Bell

Cyflwynodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu broses monitro gwahanol ar gyfer y cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd.

PCCG-2020-021

Dyddiad yr Adroddiad: 7th July 2020

Gan fod Coronafeirws yn dal yn peri risg sylweddol i'r gwirfoddolwyr a phawb arall y byddent wedi dod i gysylltiad â nhw wrth ymweld yn bersonol, rhoddwyd proses monitro arall ar waith ar y cyd â Heddlu Gwent. Mae'r proses yn rhoi cyfle i bobl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa siarad yn breifat ar y ffôn gyda'r gwirfoddolwyr er mwyn i'r gwirfoddolwyr wirio eu lles a sicrhau bod eu hawliau'n cael eu parchu. 

Dangos Mwy
PCCG-2020-020  Cyllid Eithriadol Covid 19 y Weinyddiaeth Cyfiawnder 2020

Dyfarnodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd gyfanswm o £201,553 o gyllid grant eithriadol i chwe sefydliad yng Ngwent er mwyn iddynt roi cymorth i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod pandemig Covid-19.

PCCG-2020-020

Dyddiad yr Adroddiad: 30th June 2020

Pwrpas y cyllid yw cynorthwyo sefydliadau i dalu am gostau ychwanegol rhwng 24 Mawrth a 31 Hydref 2020, trwy addasu gwasanaethau yn ystod y pandemig er mwyn ymdopi â galw cynyddol o ganlyniad iddo. Yn dilyn proses ymgeisio agored a chystadleuol, dyfarnwyd £201,553 i sefydliadau yng Ngwent fel a ganlyn: 

BAWSO
£34,946

Cymorth i Fenywod Cyfannol
£79,442

Llamau
£15,054

Llwybrau Newydd
£39,354

Phoenix Domestic Abuse
£22,277

Cymorth i Ddioddefwyr
£10,480

Dangos Mwy
PCCG-2020-008  Cyllid Rhaglen Dyfodol Cadarnhaol 2020-21

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o £181,000 i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.

PCCG-2020-008

Dyddiad yr Adroddiad: 30th June 2020

Rhoddir y cyllid i Casnewydd Fyw, sy'n arwain y gwaith o ddarparu’r rhaglen Dyfodol Cadarnhaol ar hyn o bryd, nes bydd trefniadau comisiynu a chyllid hirdymor wedi cael eu cytuno.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: