Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

150 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2020-019  Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2019/20.

PCCG-2020-019

Dyddiad yr Adroddiad: 10th July 2020

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2019/20.

Dangos Mwy
PCCG-2020-020  Cyllid Eithriadol Covid 19 y Weinyddiaeth Cyfiawnder 2020

Dyfarnodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd gyfanswm o £201,553 o gyllid grant eithriadol i chwe sefydliad yng Ngwent er mwyn iddynt roi cymorth i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod pandemig Covid-19.

PCCG-2020-020

Dyddiad yr Adroddiad: 30th June 2020

Pwrpas y cyllid yw cynorthwyo sefydliadau i dalu am gostau ychwanegol rhwng 24 Mawrth a 31 Hydref 2020, trwy addasu gwasanaethau yn ystod y pandemig er mwyn ymdopi â galw cynyddol o ganlyniad iddo. Yn dilyn proses ymgeisio agored a chystadleuol, dyfarnwyd £201,553 i sefydliadau yng Ngwent fel a ganlyn: 

BAWSO
£34,946

Cymorth i Fenywod Cyfannol
£79,442

Llamau
£15,054

Llwybrau Newydd
£39,354

Phoenix Domestic Abuse
£22,277

Cymorth i Ddioddefwyr
£10,480

Dangos Mwy
PCCG-2020-008  Cyllid Rhaglen Dyfodol Cadarnhaol 2020-21

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o £181,000 i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.

PCCG-2020-008

Dyddiad yr Adroddiad: 30th June 2020

Rhoddir y cyllid i Casnewydd Fyw, sy'n arwain y gwaith o ddarparu’r rhaglen Dyfodol Cadarnhaol ar hyn o bryd, nes bydd trefniadau comisiynu a chyllid hirdymor wedi cael eu cytuno.

Dangos Mwy
PCCG-2020-012  Cronfa Effaith Gadarnhaol Ardal Blismona Leol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 2019/20

Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent i roi £10,000 yr un i Uwch-arolygwyr y ddwy Ardal Blismona Leol ar gyfer y Gronfa Effaith Gadarnhaol i helpu i gyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a Throsedd ar yr amod y gellid dyfarnu cyllid i brosiectau a oedd yn gallu dangos eu bod yn cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

PCCG-2020-012

Dyddiad yr Adroddiad: 26th June 2020

Dangos Mwy
PCCG-2020-011  Cronfa Effaith Gadarnhaol 2019/20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid o £9692.50 o Gronfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd ar gyfer 2019/20.

PCCG-2020-011

Dyddiad yr Adroddiad: 26th June 2020

Dangos Mwy
PCCG-2020-018  Contract allanol ar gyfer Adolygu Cwynion

Dyfarnodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd y contract allanol ar gyfer adolygu cwynion i Sancus Solutions Ltd.

PCCG-2020-018

Dyddiad yr Adroddiad: 4th June 2020

Rhoddodd y newidiadau i Ddeddf Plismona a Throsedd 2017 fwy o oruchwyliaeth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd dros y system cwynion a chyfrifoldeb dros ymdrin ag apeliadau (adolygiadau). Dyfarnodd y Comisiynydd y contract i Sancus Solutions Ltd am gyfnod o 12 mis gydag opsiwn i ymestyn am gyfnod o 12 mis arall er mwyn adolygu galw am y gwasanaeth a phenderfynu ar y ffordd orau ymlaen ar gyfer y dyfodol

Dangos Mwy
PCCG-2020-017  Adolygiad Blynyddol o Gofrestri Rhoddion a Lletygarwch a Buddiannau Busnes Heddlu Gwent 2019-20

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2019-20.

PCCG-2020-017

Dyddiad yr Adroddiad: 4th June 2020

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod yr holl ddatganiadau a wnaed gan swyddogion a staff yn dderbyniol yn unol â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-077  Adroddiad Blynyddol y Cynllun Heddlu a Throseddu 2018-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wed cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer 2018-19.

PCCG-2019-077

Dyddiad yr Adroddiad: 19th May 2020

Dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus 2011, mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar gyfer pob blwyddyn ariannol, sy'n dangos sut mae wedi bod yn cyflawni ei swydd a'r cynnydd sydd wedi cael ei wneud wrth gyflawni'r amcanion a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent.

Dangos Mwy
PCCG-2020-015  Adolygiad Blynyddol y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2020-015

Dyddiad yr Adroddiad: 19th May 2020

Dangos Mwy
PCCG-2020-014  Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 22 Chwefror 2020

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2020 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2020-014

Dyddiad yr Adroddiad: 18th May 2020

Dangos Mwy
Rhannu hyn: