Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

127 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2019-081  Cyllid Connect Gwent ar gyfer Sefydliadau Partner 2020-21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi arian i sefydliadau partner sy’n gweithio o fewn Connect Gwent ar gyfer 2020-21.

PCCG-2019-081

Dyddiad yr Adroddiad: 1st April 2020

Age Cymru Gwent - I barhau i dalu am 30 awr o gymorth gan y Gweithiwr Achos i Bobl Hŷn. Cyfanswm: £18,750. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – i barhau i ariannu'r Ymarferydd Lles ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Cyfanswm £24,500. Umbrella Cymru - i roi cymorth i'r dioddefwyr hynny sydd ei angen mewn perthynas â'u rhywedd neu hunaniaeth rywiol. Cyfanswm £5,000.

Dangos Mwy
PCCG-2019-080  Cyllid Camau Cynnar Gyda'n Gilydd 2020/21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i gefnogi'r rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd yn ystod 2020/21.

PCCG-2019-080

Dyddiad yr Adroddiad: 1st April 2020

Darperir y cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd a Heddlu Gwent i ddarparu ymateb ar draws system gyfan i bobl fregus trwy fabwysiadu agweddau gwybodus Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod tuag at blismona gweithredol a phartneriaid allweddol.

Dangos Mwy
PCCG- 2019-021  Strategaeth Gyfalaf 2019-20 - 2020/23

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo cyhoeddi ei Strategaeth Gyfalaf 2019-20 – 2022-23.

PCCG- 2019-021

Dyddiad yr Adroddiad: 17th March 2020

Mae’r Strategaeth Gyfalaf yn dangos bod penderfyniadau gwariant a buddsoddi cyfalaf yn cael eu gwneud yn unol â’r canlyniadau dymunol a’u bod yn ystyried stiwardiaeth, gwerth am arian, doethineb, cynaliadwyedd a fforddiadwyedd.

Dangos Mwy
PCCG-2019-075  Gofyniad Cyllideb a Phraesept Treth y Cyngor 2020-21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau'r Gyllideb Heddlu a Throseddu ar gyfer 2020-21.

PCCG-2019-075

Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2020

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2020/21 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn trafodaeth â'r Panel Heddlu a Throseddu.

Dangos Mwy
PCCG-2019 -072  Terfyniad Gwirfoddol y Fenter Cyllid Preifat

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i derfyniad gwirfoddol y Fenter Cyllid Preifat.

PCCG-2019 -072

Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2020

Cyflawnwyd terfyniad gwirfoddol y Fenter Cyllid Preifat ar 31ain Ionawr 2020.

Dangos Mwy
PCCG-2019-070  Arolwg o'r Ffeil Cwynion 1 Ebrill 2019 - 30 Medi 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

PCCG-2019-070

Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2020

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y Prif Gwnstabl wedi ymdrin yn briodol â'r cwynion a archwiliwyd ganddo.

Dangos Mwy
PCCG-2019-071  Cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, 18 Rhagfyr 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-071

Dyddiad yr Adroddiad: 14th February 2020

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cyhoeddus, Rhan 3 Adran 299, y mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gyfrifol amdano ac yn ei oruchwylio, mewn trafodaeth â'r Prif Gwnstabl.

Dangos Mwy
PCCG-2019-069  Cofnodion Cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid, 28 Hydref 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-069

Dyddiad yr Adroddiad: 17th January 2020

Dangos Mwy
PCCG-2019-068  Fframwaith ar gyfer Cyflenwi, neu Gyflenwi a Gosod, Marciau Lifrau ar Gerbydau Heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer y fframwaith cyflenwi, neu gyflenwi a gosod, marciau lifrau ar gerbydau heddlu gyda PVL UK Ltd am gyfnod dechreuol o chwe mis tan 31 Mai 2020.

PCCG-2019-068

Dyddiad yr Adroddiad: 23rd December 2019

Mae hyn yn unol â pharagraff 124(b) Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
PCCG-2019-062  Contract ar gyfer System Rheoli Tystiolaeth Ddigidol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer System Rheoli Tystiolaeth Ddigidol i'r cyflenwr NICE Investigate mewn cydweithrediad â Heddlu De Cymru trwy'r Fframwaith G-Cloud a arweinir gan Wasanaeth Masnachol y Goron am gyfnod dechreuol o 24 mis gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall.

PCCG-2019-062

Dyddiad yr Adroddiad: 17th December 2019

Mae hyn yn unol â pharagraffau 20-21 Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: