Dioddefwyr

A minnau yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu rwy'n ymrwymedig i roi dioddefwyr wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud.

Mae gennyf ddyletswydd i ymgysylltu â dioddefwyr troseddau yn ogystal â chomisiynu gwasanaethau i ddioddefwyr ar gyfer yr ardal leol a byddaf y parhau i wrando a dysgu o'ch profiadau i ddarganfod yr hyn sydd arnoch ei angen a'r hyn yr ydych yn ei ddisgwyl gan y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu.

Yn rhan o fy ymrwymiad rwy'n cefnogi cynllun Pum Addewid i Ddioddefwyr a Thystion Cymorth i Ddioddefwyr sy'n ceisio sicrhau bod anghenion dioddefwyr yn flaenoriaeth allweddol i waith y Comisiynydd, ac ar yr un pryd yn helpu i drawsnewid profiad y rheini yr effeithir arnynt gan drosedd a rhoi hwb i'w hyder yn y System Cyfiawnder Troseddol.

Rwyf hefyd wedi cynhyrchu Siarter Dioddefwyr gyda'r nod o sicrhau bod dioddefwyr yng Ngwent yn cael y lefel orau o wasanaeth y gall y partneriaid Cyfiawnder Troseddol ei darparu. Lansiwyd y Siarter fel rhan o fy nigwyddiad yn Canolbwyntio ar Ddioddefwyr.


Sbardun Cymunedol

Cyflwynwyd y Sbardun Cymunedol ym mis Hydref 2014 i roi cyfle i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus ofyn am adolygiad o'u cwynion, ac mae'n dwyn asiantaethau ynghyd i ddefnyddio dull cydgysylltiedig i ddatrys problemau.

Rhannu hyn: