Cwynion yn erbyn y Prif Gwnstabl

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw'r corff  disgyblaethol (Awdurdod Priodol) ar gyfer cwynion, ymddygiad a materion o farwolaeth neu niwed difrifol sy'n ymwneud â'r Prif Gwnstabl. Dylid anfon unrhyw gwynion am unrhyw staff neu swyddogion dan gyfarwyddyd a rheolaeth y Prif Gwnstabl at Adran Safonau Proffesiynol Heddlu Gwent.

Os yw eich cwyn yn ymwneud â’r Prif Gwnstabl anfonwch at y Comisiynydd Heddlu a Throseddu:

E-bost: commissioner@gwent.pnn.police.uk

Trwy'r Post:

Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ

Mae trefniadau statudol ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn ymddygiad personol Prif Gwnstabl a cheir amlinelliad ohonynt yn Neddf Diwygio'r Heddlu 2002Os ydych am gwyno am ymddygiad personol y Prif Gwnstabl, am nad yw'n bodloni'r Safonau Ymddygiad Proffesiynol, nodwch beth yw testun eich cwyn a'r hyn y byddech yn ei ystyried i fod yn ganlyniad boddhaol.

Ein nod yw cofnodi penderfyniad ac ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith. Mae gennych hawl i apelio i'r Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu os ydych yn anghytuno â'n penderfyniad i beidio â chofnodi eich cwyn yn swyddogol. Byddwn yn penderfynu a ellir datrys eich cwyn gyda chi yn lleol, neu a yw'r honiad yn ymwneud â gweithdrefnau troseddol neu weithdrefnau camymddwyn sy'n gofyn am ymchwiliad ffurfiol. Byddwn hefyd yn penderfynu a ddylid cymryd unrhyw gamau gweithredu ac a ddylid dwyn achos disgyblu, os yw eich cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl presennol. Nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer Prif Gwnstabl nad yw'n gwasanaethu Heddlu Gwent mwyach, er y gellid dwyn achos troseddol pe byddai hynny'n briodol.

Am fwy o wybodaeth am sut yr ymdrinnir â chwynion gweler gwefan Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu.

Rhannu hyn: