Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd yn digwydd nesaf?

  • Ein nod yw cydnabod derbyn eich pryder o fewn 24 awr (amserlenni mewn diwrnodau gwaith).
  • Gallwn gysylltu â chi i ofyn beth yw eich disgwyliadau o ran canlyniad eich anfodlonrwydd/pryder.
  • Byddwn yn hwyluso ymateb gan yr adran berthnasol yn y llu ar eich rhan.

Faint o amser fydd hi’n ei gymryd i ddatrys fy anfodlonrwydd/pryder?

  • Ein nod yw datrys eich pryderon o fewn 10 diwrnod gwaith a byddwn yn eich hysbysu am ddatblygiadau cyn gynted ag y byddwn yn derbyn ymateb oddi wrth yr adran berthnasol yn y llu. Fodd bynnag, gall rhai materion fod yn gymhleth ac fe allant gymryd mwy o amser.

Beth os ydw i'n anhapus â'r ymateb i fy anfodlonrwydd/pryder?

  • Os ydych yn anfodlon ag ymateb y llu ac am fwrw ymlaen â chŵyn swyddogol, byddwn yn cyfeirio eich anfodlonrwydd/pryder at yr Adran Safonau Proffesiynol ar eich cais.

Beth os ydw i'n anhapus â chanlyniad cwyn mae'r Adran Safonau Proffesiynol wedi ymchwilio iddi eisoes?

  • Yr Adran Safonau Proffesiynol yw'r awdurdod priodol i ymchwilio i gwynion yn erbyn swyddogion a staff heddlu. Os byddwch yn dymuno apelio yn erbyn canlyniad cwyn, bydd yn rhoi manylion yr awdurdod apelio perthnasol i chi os yn briodol, ar derfyn eich cwyn.

Beth os ydw i'n anhapus â chanlyniad yr apêl?

  • Nid oes unrhyw hawl i apelio i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu o fewn system gwynion yr heddlu ar hyn o bryd. Swyddogaeth y Comisiynydd yw monitro i sicrhau bod gweithdrefn apelio'r llu yn cael ei dilyn. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys y pŵer i ddiwygio neu wyrdroi apeliadau unigol.
Rhannu hyn: