Canmoliaeth a Phryderon

Ydych chi wedi derbyn gwasanaeth ardderchog rydych am i ni wybod amdano?  Neu a ydych chi'n anhapus â'r gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn? Os felly, cysylltwch â'r Uned Ymateb i'r Cyhoedd.

Beth yw pwrpas yr Uned Ymateb i'r Cyhoedd?

Yr Uned Ymateb i'r Cyhoedd sy'n gyfrifol am hwyluso’r gwaith o ddatrys eich anfodlonrwydd/pryder yn gyflym neu am gysylltu â'r pwynt cyswllt priodol o fewn Heddlu Gwent er mwyn cyfleu eich canmoliaeth.

Ein nod yw datrys eich anfodlonrwydd neu bryder mor gyflym ac mor effeithiol â phosibl er mwyn ei atal rhag datblygu'n gŵyn.


Canmoliaeth

Os yw swyddog neu aelod o staff Heddlu Gwent wedi gweithredu y tu hwnt i'w rôl, mae'r Uned Ymateb i'r Cyhoedd yn awyddus i glywed am hynny, ynghyd ag unrhyw brofiadau cadarnhaol eraill neu farn gadarnhaol yr hoffech i ni wybod amdani.

Rydym yn croesawu eich adborth a gallwn eich sicrhau bod pob canmoliaeth a dderbynnir yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr gan swyddogion a staff yr heddlu.

Dywedwch wrthym ni am eich profiadau


Pryderon

Rydym yn deall efallai y bydd rhai adegau pan nad ydych yn hapus â'r gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn gan Heddlu Gwent. Efallai eich bod am i rywun ymdrin â'r mater o bryder yn hytrach na gwneud cwyn swyddogol.

Trwy gysylltu â'r Uned Ymateb i'r Cyhoedd, rydych yn rhoi cyfle i ni unioni pethau mor gyflym ac mor effeithiol â phosibl ac i ganfod meysydd y mae angen eu gwella i sicrhau nad yw'r un problemau'n codi eto.

Dywedwch wrthym ni am eich pryderon

Fodd bynnag, os yw eich pryder ynghylch ymddygiad swyddog (ar wahân i'r Prif Gwnstabl), bydd yr Uned Ymateb i'r Cyhoedd yn cyfeirio eich cwyn at yr Adran Safonau Proffesiynol, sef yr awdurdod priodol ar gyfer penderfynu a ddylid cofnodi cwyn dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn unol â Chanllawiau'r Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu.

Mae canllawiau ar gyfer sut i wneud cwyn neu sut bydd eich cwyn yn cael ei thrin ar wefan Heddlu Gwent. Cliciwch ar y ddolen ganlynol:

https://www.gwent.police.uk/contact-us/your-opinion-counts/making-a-complaint/


Cwynion mewn perthynas â Safonau'r Gymraeg

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi llunio gweithdrefn i ymdrin ag unrhyw gwynion a dderbynnir mewn perthynas â Safonau'r Gymraeg.

I gwyno am gydymffurfiaeth Swyddfa'r Comisiynydd â Safonau'r Gymraeg, gallwch anfon e-bost atom Commissioner@gwent.pnn.police.uk

neu gallwch ysgrifennu at y Prif Weithredwr:
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ


Rhannu hyn: